قاصدک

لاغری و کاهش وزن

گردشگری در ایران

دکتر تاج بخش

مشخصات خودروهای ایرانی و خارجی

تبلیغات

گالری عکس

با روزه گرفتن بیمار نشوید!

با روزه گرفتن بیمار نشوید!

در ماه مبارک رمضان بسیاری از روزه داران به خاطر شیوه بد روزه گرفتن به بیماری های گوناگون مبتلا می شوند. با رعایت این نکات در ماه رمضان از ابتلا به هرگونه بیماری جلوگیری کنید.

 

ﺑﺮﺧﯽ از روزه داران در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﮕﻮی ﻏﺬاﯾﯽ و عادات نادرست تغذیه ای دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻﺗﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺒﻮﺳـﺖ،ﺳـﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎری ادراری، ﺳﺮدرد، ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﮕﯽ، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﯾﮑﯽ ازاﻫﺪاف روزه داری اﺳﺖ.

 

روزه داری در صورت داشتن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺻﺤﯿﺢ ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﻋﺎرﺿﻪ ای اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻪ ارتقای ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺪن ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺗﻐﺬﯾﻪ ای در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﻄﺎر در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ در دو وﻋﺪه ﺻﺮف ﺷﻮد.ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻓﻄﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻏﺬای ﺳﺒﮏ و ﺳﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﯾﺎ ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰی ﺷﺮوع و پس از ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺷﺎم ﺻﺮف شود.

 

ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﻄﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ اﺳﺘﮑﺎن آﺑﺠﻮش ﯾﺎ ﭼﺎی ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﻋﺪد ﺧﺮﻣﺎ، ﭼﻨﺪ ﺑﺮش ﻧﺎن ﺳﻨﮕﮏ ﻫﻤﺮاه 30 گرم ﭘﻨﯿﺮ و دو ﻋﺪد ﮔﺮدو، ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن و ﺣﻠﻮا، ﺣﻠﯿﻢ، ﺷﻠﻪ زرد، ﻧﺎن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰی، ﺳﻮپ و ﯾﮏ ﻟﯿﻮان ﺷﯿﺮ اﺳﺖ.

 

در وﻋﺪه ﺷﺎم ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻏﺬاﯾﯽ استفاده ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻮرات ﻏﺬاﯾﯽ برای وﻋﺪه ﺷﺎم در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻻد، ﺳﺒﺰی، 60 ﮔﺮم ﻣﺮغ ﯾﺎ ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﯽ، ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻟﻪ ﻣﺎﺳﺖ، دو ﺗﮑﻪ ﻧﺎن -ﻫﺮ ﺗﮑﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻒ دﺳﺖ-، ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﺑﺮﻧﺞ ﭘﺨﺘﻪ و ﯾﮏ واﺣﺪ ﻣﯿﻮه اﺳﺖ.

 

تهیه و تنظیم : مجله تالاب

برچسب‌ها:

پیشگیری از بیماری

بیشتر بخوانید
شناخت بیماری احتباس آب در بدن دلیل بیماری احتباس آب در بدن   بیشترین ماده اي که در بدن موجود هست آب می باشد. دو سوم بدنانسان را آب تشکیل میدهد. یک لیوان آب گوارا چون اکسیری نجات ...

آموزش شيريني و کيک

جدیدترین مطالب سایت

 گلستان سعدی

مردی که خودش را غذای ببرها کرد + عکس
مردی که خودش را غذای ببرها کرد + عکس
مشاهده بیشتر