بروزرسانی : 4 فروردین 1398

بیوگرافی گوئن استفانی

بیوگرافی گوئن استفانی

بیوگرافی گوئن استفانی

Beacon Street Collection (1995

   Tragic Kingdom (1995)                         

Return of Saturn (2000)                        

Rock Steady (2001)                        

Boom Box (2003)                         

Everything in Time (2004)                         

(2004) Love. Angel. Music. Baby

بیوگرافی :

وی فعالـیـت خـود را به عـنـوان خـوانـنـده مـكــمل در گروه NO DOUBT  در سال 1986 آغاز كـــرد. گــروه NO DOUB  تـوسـط بــرادرش اریــك استفانی شكل گرفت اما خودش تـوسـط بــرادرش اریــك استفانی شكل گرفت اما خودش پس از چند سال از گروه خارج شد و بـه گرافیك روی آورد.

نـخستین خواننده اصلی گروه JOHN SPENCE نام داشت اما پس از خود كشی وی گــوئن استفانی جایگزینی وی گردید. اسـتفانی فعالیت خوانندگی سولو خود را از سال 2004 آغاز كرد.

* گوئن استفانی از بستگان دور مدونا  میباشد.

* وی صاحب خط تـولیـــد پوشاك و كیف با مارك L.A.M.B میباشد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت