متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

زندگی نامه و زادروز زرتشت پیامبر + متن تبریک و عکس

بـه نقل از سایت تالاب : ششم فروردین ولادت حضرت زرتشت اسـت جهانیان زرتشت را پیامبر ایران باستان میپندارند دراین مطلب ما مطلبی را درباره زرتشت و متن هاي‌ تبریک بـه صورت پیام و شعر و همچنین پندهایی از زرتشت پیامبر را اماده کرده اییم همراه سایت تالاب باشید تا در پست هاي‌ بیشتر زندگی نامه کاملی از وی را بخوانید.

 

زرتشت کیست آیا پیامبر است ؟

پاسخ دادن بـه این سوال کـه زرتشت، زردشت یا زردهشت کیست، هزاران سال اسـت کـه ذهن متفکران را در سراسر جهان بـه خود مشغول کرده اسـت. زرتشت رابا عناوینی چون اصلاح‌گری دینی، پیامبر ایران باستان، اولین فیلسوف جهان یا اولین شاعر ایرانی می‌شناسند؛ اما همان‌گونه کـه او خودرا در «گاتاها» معرفی میکند، ما نیز برای معرفی وی، بـه واژه «روحانی» بسنده میکنیم.

 

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

در خصوص زندگی زرتشت اطلاعات چندانی در دست نیست. آنچه امروز از او می دانیم، چنان با افسانه‌ها در آمیخته اسـت کـه جداسازی ان از واقعیت، تقریباً ناممکن تلقی میشود. اگرچه وجود فردی بنام زرتشت در قامت شخصیتی تاریخی، مصلحی دینی و شاعری چیره‌دست، برای محققان مسجل اسـت، دراین میان، پژوهشگرانی نیز زرتشت را شخصیتی از اساس افسانه‌اي میدانند کـه در باور ایرانیان باستان، ریشه گرفته و اطلاعات، مفاهیم، اشعار و آثار منتسب بـه او، سینه بـه سینه و نسل بـه نسل چرخیده اسـت.

 

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

زرتشت را پیامبر ایران باستان میدانند. وی مردی خردمند معرفی شده اسـت کـه برای اصلاح جامعه و تزکیه ان؛ برانگیخته شد. زرتشت، با ترسیم مرزهای جاودانه میان خیر و شر، مشتاقانه و شوریده‌سر، مردم را بـه مسیر موردنظر خویش فرا میخواند ودر آنان تاثیری عمیق میگذارد.

زرتشت در زمانی بـه میدان می آید کـه «دائوا» یا «دیوان»؛ خدایان باستانی آریاییان پرستش میشوند. او با تاکید بر آزادی و قدرت اختیار انسان‌ها و توانایی آنان برای رهایی از پلیدی‌ها، پرستش دیوان را گمراهی می داند و آنان را در طبقه اهریمنان قرار می دهد. چنین باوری در بین ایرانیان تا آنجا ریشه می‌دواند کـه حتی امروزه، واژه دیو بـه موجودی پلید و تاریک اشاره دارد.

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

انچه از زندگی زرتشت در دست اسـت، افسانه‌هایي کهن اسـت بـه‌سختی می توان ریشه‌ ان‌ها را در واقعیت جست؛ اگرچه انکار ان‌ها نیز بـه‌دلیل قدمت و ارزش تاریخی، بـه‌آسانی امکان پذیر نیست. این متون بیش از آنکه زندگی زرتشت را ترسیم می کنند، بـه‌قصد ارائه آموزه‌هاي‌ مذهبی بـه مردم تالیف شده‌اند. فیلسوف‌هاي‌ یونانی و بـه‌تبع ان‌ها فلسفه غرب، تحت‌تاثیر مفاهیم زرتشت قراردارند. وی جهان هستی را آوردگاه ابدی خیر و شر میداند و انسان را موجودی معرفی میکند کـه در انتخاب جبهه خویش، مختار اسـت. زرتشت بدین‌وسیله اولین موازین اخلاق را بنیان می دهد.

 

متن تبریک های زیبا برای زادروز زرتشت

 

نه بـه راست و نه بـه دروغ هرگز سوگند مخور
زادروز زرتشت مبارک باشد

••••

نیک باش تا زندگانی بـه نیکی گذرانی
زادروز آموزگار راستی و نیکی بر همه ی راستی خواهان خجسته باد

 

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

متن تبریک های زیبا برای زادروز اشو زرتشت پیامبر

کسی را فریب مده تا دردمند نشوی
تولد زرتشت مبارک

••••

خشنه اتره اهوره مزداو
بـه نام دانای بزرگ هستی بخش

 

پیام برای تبریک ولادت حضرت زرتشت

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

متن های جدید و مناسب برای تبریک و بزرگداشت زرتشت

 

جشن نوروز کـه بـه معنای راستین، روز نوست، در دل زیبایی هاي‌ خود، یک شادی نهادینه دارد. زایش بزرگ پیام آور آریایی؛ اشوزرتشت اسپنتمان، کـه با سخنان گهربار خود جهان را تازه کرد

میلاد زرتشت را بـه همه ی هم میهنانم و یکتاپرستان جهان تبریک می‌گویم

••••

سخن نیکو بـه راست شدن می انجامد
و هزاران سال اسـت کـه جهانیان در اندیشه هاي‌ ناب، یگانه و جهان شمول زرتشت کـه همیشه تازگی دارد در شگفت مانده اند

زادروز با سعادت پیامبر راستی مبارک

متن تبریک های زیبا برای زادروز اشو زرتشت پیامبر

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

متن تبریک برای بزرگداشت زرتشت 

 

سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی
6 فروردین؛ تولد آشوزرتشت، پیامبر زرتشتیان بـه همه ی ایرانیان و زرتشتیان جهان مبارک

••••

نه بـه راست و نه بـه دروغ هرگز سوگند مخور
تولد زرتشت، پیام آور یکتاپرستی در جهان کـه همگان را بـه پرستش اهورامزدا؛ دعوت کرد مبارک

 

متن و عکس برای تبریک زادروز زرتشت

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

متن های زیبا برای تبریک زادروز زرتشت

هیچ کس را تمسخر مکن
ولادت پیام آور نیکی بر رهروان راستی مبارک

••••

خود برای خود، همسر برگزین
میلاد زرتشت؛ پیامبر نیکی بر همه ی ایرانیان و آزادگان جهان خجسته باد

••••

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی
یکتاپرستی، خردورزی و شادزیستی و آرزوی شادی برای همگان، عناصر تشکیل دهنده فرهنگ و تمدن ایرانی‌اند
زادروز آموزگار نیکی؛ حضرت زرتشت بر همه ی گان مبارک باشد

 

جملات حکیمانه از زرتشت

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

مطابق وجدان خود رفتار کن کـه کامروا شوی
ضمن تبریک تولد زرتشت و عید نوروز بـه عزیزانم، آرزوی سالی سرشار از امید و سلامتی برای همه ی ایرانیان دارم

جملات زیبا و اموزنده از زرتشت پیامبر 

 

رفتار کن با دیگران همانطوری کـه
توقع داری کـه دیگران با تو رفتار کنند

••••

بر حذر باشید کـه مبادا نادان ها دنیا را در سیطره قدرت خویش بگیرند و
دانایی جرم تلقی شود

متن تبریک های زیبا برای زادروز اشو زرتشت پیامبر

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

کار با بد باوران از ارج شخص میکاهد اینان ضد راستی و خشمگینانی هستند کـه خود محکومند.

••••

کسانی در زندگی سرافراز و آسوده خواهند زیست کـه در زندگی بـه ندای وجدان درونی خویش گوش فرا دهند و ان را ارج نهند. زیرا وجدان درونی همه ی انسان هاانها را بـه سوی کردار نیک رهنمایی می کند .

جملات و متن های اموزنده برای زادروز زرتشت

با قبول دوستی بایستی قبول دشمنی را هم نمود زیرا آیا ممکن اسـت کـه بـه
دوستی بپیوندیم ولی جانب وی را نگیریم و از او پشتیبانی نکنیم؟

••••

بگذارید عشق شـما با شجاعت آمیخته باشد .
ان کسی کـه شـما را می ترساند
با عشقتان مورد حمله قرار دهید

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

 

خدمت بـه خلق وظیفه نیست بلکه لذتی اسـت زیرا سلامتی و شادمانی شخص را زیاد می کند

یک فرمانروای خوب بر پایه ي قانون راستی باید شهریاری کند و رفاه و امنیت مردم را درنظر داشته باشد.

پندهای نیک از اشو زرتشت پیامبر

 

انچه را گذشته اسـت فراموش کن و بدانچه نیامده اسـت رنج و اندوه مبر

••••

پیش از پاسخ دادن بیاندیش

••••

هیچ کس را تمسخر مکن

پند ها و نصیحت های زرتشت بزرگ

نه بـه راست و نه بـه دروغ هرگز سوگند مخور

••••

خود برای خود، همسر برگزین

••••

بـه ضرر کردن کسی خوشنود مشو

متن تبریک های زیبا برای زادروز اشو زرتشت پیامبر

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

شعر های پرمفهوم از شاعران نامدار ایرانی برای تبریک تولد زرتشت

شعر درباره زرتشت و تبریک تولد او
آمد بهار اي نازنين ؛ گيتی بـه کام خويش بين
بر گير شادان ساتکين ؛ بشنو سرودی دلنشين
در فروردين جامی ز می، ياد آورد از فر کی
وز زرتشت نيک پی، پيغمبر ايران زمين
مردي ز ما در باستان ؛ بر خاست از آذربايجان
از دوده اسپنتمان ؛ وز خاندان آبتين
گفتا کـه من پيغمبرم ؛ زرتشت والا گوهرم
فرخنده پيک داورم ؛ وخشور دين راستين
دستور مينو بارگاه ؛ آرم سوي گشتاسپ شاه
باشد مرا يار و پناه ؛ ان مرد با تخت و نگين
رخشنده پندار آمدم ؛ زيبنده گفتار آمدم
فرخنده کردار آمدم ؛ آری بود پيک اين چنين
دادار من مزدا بود ؛ يکتا و بی همتا بود
در روشنی پيدا بود ؛ نه در ديو تاريکی گزين
بپذير دين ار بخردی، اين دين پاک ايزدی
تا چيره گردی بر بدی، با رستگاری همنشين
پندار نيکو گفتن، گفتار نيک آموختن
کردار بـه اندوختن، اين اسـت فرمان مهين
زين خاندان تا گر سمان، وز مردمان تا ايزدان
جز راستی راهی مدان، ان راه فردوس برين

ابراهيم پور داوود

تولد زرتشت پیام آور از جانب اهورامزدا بر ایرانیان مبارک باشد

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

••••

چو يك چند گاهي بر آمد بر اين درختي پديد آمد اندر زمين
از ايوان گشتاسب تا پيش كاخ درختي كشن بيخ و بسيار شاخ
همه ی برك او پند و بارش خرد كسي كاو چنان برخوردكي مرد
خجسته پئي نام او زرتشت كه ابليس بد كنش را بكشت
بشاه جهان گفت پيغمبرم ترا سوي يزدان همي رهبرم
يكي مجمر آتش آورد باز بگفت از بهشت آورديم فراز
جهان آفرين گفت بپذير اين نگه كن بدين آسمان و زمين
تولد زرتشت پیامبر راستی و نکویی خجسته باد

شعر های زیبا برای تبریک ولادت زرتشت

 متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

••••

دراین خاک زرخیز ایران زمین نبودند جز مردمی پاک دین
همه ی دینشان مردی و داد بود وزآن کشور آزاد و آباد بود
چو مهر و وفا بود خود کیششان گنه بود اذيت کس پیششان
همه ی بنده ي ناب یزدان پاک همه ی دل پر از مهر این آب و خاک
بـه یزدان کـه این کشور آباد بود همه ی جای مردان آزاد بود
بزرگی بـه مردی و فرهنگ بود گدایی دراین بوم و بر ننگ بود
پدر در پدر آریایی نژاد ز پشت فریدون نیکو نهاد
زادروز اولین پیام آور یکتاپرستی؛ حضرت زرتشت بر همه ی راستی خواهان گیتی مبارک باشد

متن و شعر های زیبا برای تبریک زادروز زرتشت

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

شعرهای زیبا برای زادروز اشو زرتشت پیامبر

پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
ترا اي کهن بوم و بر دوست دارم
ترا اي کهن پیر جاوید برنا
ترا اي گرانمایه دیرینه ایران
ترا اي گرامی گهر دوست دارم
ترا اي کهن زاد بوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم
هنروار اندیشه ات رخشد ومن
هم اندیشه ات هم هنر دوست دارم
گمان هاي‌ تو چون یقین می ستایم
عیان هاي‌ تو چون خبر دوست دارم
هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم
هم ان فره و فروهر دوست دارم
بجان پاک پیغمبر باستانت
کـه پیری اسـت روشن نگر دوست دارم
گرانمایه زرتشت را من فرونتر
ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم
بشر بهتر از او ندید و نبیند
من ان بهترین از بشر دوست دارم
سه نیکش بهین رهنمای جهان ست
مفیدی چنین مختصر دوست دارم
ابر مرد ایرانئی راهبر بود
من ایرانی راهبر را دوست دارم
نه کشت و نه دستور قتل بـه کس داد
از اینروش هم معتبر دوست دارم
من ان راستین پیر را گر چه رفته اسـت
از افسانه ان سوی تر دوست دارم
نه شرقی نه غربی نه تازی شدن را
برای تو اي بوم و بر دوست دارم
جهان تا جهاناست پیروز باشی
برومند و بیدار و بهروز باشی
مهدی اخوان ثالت
زادروز زرتشت، پیامبر یکتاپرستی در ایران بر تمام ایرانیان نیکخواه فرخنده باد

 

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

آموزه های مهم و نیک از زرتشت پیامبر

تا جایی کـه میتوانی، از مال خود داد و دهش نما

کسی را فریب مده تا دردمند نشوی

از هرکس و هرچیز مطمئن مباش

فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی

بیگناه باش تا بیم نداشته باشی

سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی

با مردم یگانه باش تا سرآمد و مشهور شوی

راستگو باش تا پایدار باشی

متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی

دوست بسیار داشته باش تا مشهور باشی

نیک باش تا زندگانی بـه نیکی گذرانی

دوستدار دین باش تا پاک و راست گردی

مطابق وجدان خود رفتار کن کـه کامروا شوی

جوانمرد باش تا آسمانی باشی

روان خودرا بـه خشم و کینه آلوده مساز

هرگز ترشرو و بدخو نباش

••••

متن تبریک برای زادروز زرتشت پیامبر | همه چیز درباره 6 فروردین زرتشت پیامبر

مطلب آخر و پایانی درباره زرتشت پیامبر

از 20 سال باقی مانده عمر زرتشت حکایت هاي‌ زیادی وجوددارد. او تمام این دوران را بـه نشر دین اهورامزدا در بین ایرانیان گذراند. همچنین درگیر دو جنگ با دشمنانش شد. این دشمنان تورانی ها بودند. تورانی ها بـه سرزمین گشتاسب لشکرکشی کردند. دلیل لشگرکشی تورانیان بـه رهبری ارجاسب بر ضد گشتاسب این بود کـه گشتاسب بـه دین مزدیسنا گرویده بود.

در جنگ اول اسفندیار پسر گشتاسب رشادت هاي‌ زیادی کرد کـه شرح ان در شاهنامه نیز آمده اسـت. ایرانیان دراین جنگ پیروز شدند. جنگ دوم زمانی رخ داد کـه زرتشت بـه سن 77 سالگی رسیده بود. دراین پیکار هم سپاه گشتاسب پیروز شد. اما زرتشت عاقبت دراین جنگ کشته شد. نویسندگان اوستا گفته اند کـه وقتی تورانیان شهر بلخ را گرفتند یکی از آنان ناگهان بـه سمت زرتشت حمله کرد و وی را دریک آتشکده ودر برابر محراب آتش، در حالی کـه بـه پرستش مشغول بود بـه قتل رساند. ظاهرا زرتشت 24 سال پیش از سلطنت هخامنشیان و بـه قدرت رسیدن کوروش بزرگ در گذشته اسـت.

جدیدترین مطالب سایت