آرامگاه کوروش کبیر

آرامگاه کوروش کبیر

معرفی آرامگاه کوروش کبیر

کوروش کبیر، که با عنوان کورش دوم نیز شناخته می شود، اوّلین پادشاه (شاهنشاه) زردشتی پارسی می باشد.
 
 
او بنیانگذار امپراطوری ایران، تحت عنوان سلسله هخامنشی بود، که امپراطوری بدون سابقه ای در جهان هستی تلقی می شود- امپراطوری جهانی با اهمیت فوق العاده تاریخی. تحت فروانروایی او بود که تمامی مناطق متمدن پیشین شرق نزدیک به آغوش پارس بازگشت،
 
 
امپراطوری بسیار گسترش یافت و سرانجام بر بیشتر آسیای جنوب غربی و بیشتر آسیای مرکزی؛ استیلا یافت؛ از مصر و هیلیسپونت در غرب گرفته تا ایندوس ریور در شرق؛ بدین ترتیب، بزرگ ترین امپراطوری که جهان تاکنون به خود دیده است، به وجود آمد.
 
 
پادشاهی او، حدود بیست و نُه تا سی سال به طول انجامید. کورش، امپراطوری خود را ابتدا با جنگ و غلبه بر امپراطوری ماد ساخت،
 
 
و سپس به سراغ امپراطوری لیدیان و امپراطوری بابل جدید رفت. چه پیش از بابلیان و چه پس از آن، او به آسیای مرکزی اردوکشی کرده بود. و سبب مبارزات اصلی او برای استیلا بر مناطق بسیاری در جهان شد؛ به گونه ای که هر کشوری را بدون چون و چرا نصیب او و زیر قدرت او کشاند.
 
 
کوروش نتوانست سودای مصر را در سر بپروراند، زیرا در یکی از جنگ ها کشته شد؛ جنگی که با ماساگیدیس در کنار دریای سور در دسامبر سال 530 پیش از میلاد داشت.
 
پسر او، کمبوجیه دوم، راه پدر را در فتح سرزمین های مختلف ادامه داد، و توانست مصر، نوبیا، و سرینیکا را در طول دوران حکومت کوتاه خود به امپراطوری هخامنشی بیافزاید.
 
 
جدیدترین مطالب سایت