علت نام گذاری کشورمان به ایران

علت نام گذاری کشورمان به ایران

چرا نام کشورمان ایران است ؟ 

 

آیا واقعا فکر کرده اید که چرا اسم کشور جمهوری اسلامی ایران را ، ایران گذاشته اند در ادامه بیشتر می خوانیم . 

 

به گزارش تالاب هزاران سال پیش ، یکی از قبایل و دسته هاي بزرگ بشری کـه امروزه به نژاد « هند – اروپائی » و بـه قول مورخان فرانسوی « اریایی» شهرت دارند ، مردمی جسور ، با هوش و سپید پوست بودند .

 

ایـن قوم براثر ازدیاد جمعیت و گذشت زمـان ، قسمت بزرگی از آسیا و تمام اروپا را تحت تبحر و اختیار خود در آورد ودر آن مناطـق بـه صورت ملت هاي گوناگون ، سکونت گزیدند .

 

علت نام گذاری کشورمان به ایران

چرا ایران

 

دسته اي از این نـژاد بزرگ « هند – اروپائی »  یا «آریایی » ،  در تـاریخی نامعلوم « احتمالاً حـدود 3 هـزارسـال گذشته از میلاد مسیح » از قبیله ي اصلی خود جدا شده ودر ناحیه اي از آسیای مرگزی سکونت گزید . مورخان ، این دسته ي جدا شده که بعدها دو ملت « هند » و« ایرانی » رابه وجود آوردند ، نژاد « هند – ایرانی » میخوانند.

 

نژاد « هند- ایرانی » به دو دسته ي بزرگ تقسیم میشود :

 

 1- دسته ي « سکاها » که از چند شعبه ي زورمند تشکیل می شدند .

 

2- دسته ي « اری » به معنی جسور و شریف که متمدن تر از دسته ي اول بودند .

 

در اثر تکثیر نفوس و افزایش جمعیت و پس از گذشت سال هاي نسبتاً طولانی ، دسته ي « اری » خود به دو گروه بزرگ تقسیم شد:

 

* گروه اول ، پس از عبور از کوه هاي « هندوکش » ، در دره هاي « پنجاب » و « سند » مستقر شده و بر قسمتی از اراضی « هندوستان » مسلط شدند و آن جا را « رای ورت » خواندند .

 

* گروه دوم ، مدتی طولانی بین « سیحون » و « جیحون » باقی ماندند ؛ آنگاه تدریجی ، نفوذ بر « فلات ایران » را آغاز کردند . تاریخ مهاجرت این قوم را حدود 2000 تا 1400 سال گذشته از میلاد مسیح میدانند .

 

این قوم به دلیل این‌که با هوش تر ، نیرومند تر و جنگجوتراز بومیان بودند ، توانستند در مدت چند قرن ، بر تمام فلات ایران مسلط شده و این سرزمین را تحت سیطره و نفوذ خویش درآورند. این قوم به « آریا » و « آرین » و « آیریا» نامیده شده هست .

 

آریایی ها سرزمین خودرا « آیران » و یا « آیرین » نامیدند . و همین سرزمین هست که بعدها در مأخذ تاریخی و جغرافیایی « قدیم ایرانشهر » ، به معنی « مملکت ایران » بکار رفته هست .

 

جدیدترین مطالب سایت