اشعار روز عاشقانه و رمانتیک (15)

مجموعه : شعر و ترانه
اشعار روز عاشقانه و رمانتیک (15)

اشعار روز عاشقانه و رمانتیک (15)

 

همیشه شعر بخوانید حتی اگر عاشق نیستید در ادامه با اشعار روز عاشقانه و رمانتیک تالاب را دنبال کنید.

 

تمامی مرگ ها
تنها
دو دسته اند
مردی نفس نمی کشد
و زنی که حرف نمی زند….

 

اشعار روز عاشقانه و رمانتیک (15)

 

من تو زندگیم هیچوقت

از کسی ناراحت نمیشم

فقط بیصدا
کنار میکشم
این خصوصیت منه…

 

اشعار روز عاشقانه و رمانتیک (15)

 

سبـز که باشی
دیگر فرقی نمیکنـد
کجای فصــل‌ها
ایســتاده باشی…
بــهـار باش
و بــبین زمسـتـاڹ
چطــور حــوالی خانه‌ات
زانـــو مـــیزند…

 

اشعار روز عاشقانه و رمانتیک (15)

 

دست هایت پل آرزوهاے من
آغوشت امن تـرین جاے دنیـا
نوازش هایت مرهم ڪهنـہ زخـم هایم
چشم هایت ساـᓗـل آرامش دل طو؋ـان زدہ ام
پلڪ نزن ، بگذار اسارتم را بـہ نظارہ بنشینم
واما …
لب هایت گرمابخش بر دل ســردم
وااااے اگر سهم من از زنـدگے تو باشـے
میان آتش مثال ابراهیم خواهـم ر؋ـت

 

اشعار روز عاشقانه و رمانتیک (15)

 

عشق من
آری…
قبول ڪن
شعرڪلامے براے پرڪردن وقت نیست
شعر…
تنها ڪلام عشق من بـہ توست.

 

اشعار روز عاشقانه و رمانتیک (15)

 

دیگر معتاد شدہ ام .
مرا دیگر توان ترڪ نیست .
ڪمپ ها همـہ جوابم ڪرده‌ اند .
می‌گویند تنها راـہ درمانم « تو » هستے .
آخر می‌دانے ، من انتظار آمدنت را ڪشیدہ ام .
ڪمپ ترڪ اعتیاد من با همـہ ڪمپ ها ؋ـرق می‌ڪند.
ڪمپ ترڪ اعتیاد من یعنے یڪ خانـہ باشد ؛
با یڪ اتاق بـہ سرپرستے تو .
شب ڪنم روز ها را در آغوشت ؛
صبـᓗ ها بیدار شوم با بوسـہ تو .

 

اشعار روز عاشقانه و رمانتیک (15)

 

جهان اگر بـہ رویم چشم ببندد
دیگر هیچ‌چیز دوست‌داشتنى
وجود ندارد!
جهان چشم‌هاے مردیست
كـہ دوستش دارم..

 

اشعار روز عاشقانه و رمانتیک (15)

 

بوسـہ هاے من …
مالیات مردے ست
ڪـہ ڪارش دوست داشتن است
بوسـہ هاے من
ڪاملا قانونے ست

 

اشعار روز عاشقانه و رمانتیک (15)

 

بوسـہ میخواهد دلم

طـ؋ـرہ چرا

این همـہ شعر و غزل

تسڪین نمے بخشد مرا