اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

مجموعه : شعر و ترانه
اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

اشعار زیبا از پروین اعتصامی

25 اسفند بزرگداشت پروین اعتصامی این شاعر بزرگ را تبریک عرض می‌کنیم.

 

سیر یک روز طعنه زد به پیاز
که تو مسکین چه‌قدر بدبویی

گفت: از عیب خویش بی‌خبری
زان ره، از خلق عیب می‌جویی

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

لانه بسی تنگ و دلم تنگ نیست
بس هنرم هست، ولی ننگ نیست

کار خود، اي دوست نکو می‌کنم
پارگی وقت رفو میکنم

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

به چراغ دل اگر روشنی افزائی
جلوهٔ فکر تو از خور شود افزونتر

دامنت را نتواند که بیالاید
هیچ آلوده، گرت پاک بود گوهر

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

25 اسفند روز بزرگداشت پروین اعتصامی

 

عافیت از طبیب تنها نیست
هر ز دارو، هم از پرستار است

هر کجا نقطه‌ اي و دائره‌ ایست
قصه‌اي هم ز سیر پرگار است

رو، که اول حدیث پایه کنند
هر کجا گفتگوی دیوار است

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

به جرم یک دو صباحی نشستن اندر باغ
هزار قرن در آغوش خاک باید خفت

خوش ان کسیکه چو گل، یک دو شب به گلشن عمر
نخفت و شبرو ایام هر چه گفت، شنفت

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

پروین اعتصامی شاعر بزرگ ایرانی

 

اي شده شیفتهٔ گیتی و دورانش
دهر دریاست، بیندیش ز طوفانش

نفس دیویست فریبنده از او بگریز
سر بتدبیر بپیچ از خط فرمانش

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

مشو خودبین، که نیکی با فقیران
اولین فرض بودست اغنیا را

ز محتاجان خبر گیر، اي که داری
چراغ دولت و گنج غنا را

بوقت بخشش و انفاق، پروین
نباید داشت در دل جز خدا را

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

هر شخصی را وظیفه و عملی است
رشته‌اي پود و رشته‌اي تار است

وقت پرواز، بال و پر باید
که نه اینکار چنگ و منقار است

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

شعر پروین اعتصامی درباره غم و شادی

 

ز غم مباش غمین و مشو ز شادی شاد
که شادی و غم گیتی نمی‌کنند دوام

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

چو آب روان خوش کن این مرز و بگذر
تو مانند آبی که اکنون به جوئی

نکو کار شو تا توانی، که دائم
نمانداست در روی نیکو، نکوئی

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

شعر پروین اعتصامی درباره غنیمت شمردن فرصت ها

 

فرصتی راکه بدستست، غنیمت دان
بهر روزی که گذشتست چه داری غم

زان گل تازه که بشکفت سحرگاهان
نه سر و ساق بجا ماند، نه رنگ و شم

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

گر که منظور تو زیبائی ماست
هر طرف چهرهٔ زیبائی هست

پا بهرجا که نهی برگ گلی است
همه ی جا شاهد رعنائی هست

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

اشعار بلند پروین اعتصامی

 

شنیده‌اید که آسایش بزرگان چیست:
برای خاطر بیچارگان نیاسودن

بکاخ دهر که آلایش است بنیادش
مقیم گشتن و دامان خود نیالودن

همی ز عادت و کردار زشت کم کردن
هماره بر صفت و خوی نیک افزودن

ز بهر بیهده، از راستی بری نشدن
برای خدمت تن، روح را نفرسودن

برون شدن ز خرابات زندگی هشیار
ز خود نرفتن و پیمانه‌اي نپیمودن

رهی که گمرهیش در پی است نسپردن
دریکه فتنه‌اش اندر پس است نگشودن

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

شعر پروین اعتصامی درباره مرگ خودش

 

این که خاک سیهش بالین است
اختر چرخ ادب پروین است

گر چه جز تلخی از ایام ندید
هر چه خواهی سخنش شیرین است

صاحب آنهمه گفتار امروز
سائل فاتحه و یاسین است

دوستان به که زوی یاد کنند
دل بی دوست دلی غمگین است

 

اي خوشا مستانه سر در پای دلبر داشتن
دل تهی از خوب و زشت چرخ اخضر داشتن

نزد شاهین محبت بی پر و بال آمدن
پیش باز عشق آئین کبوتر داشتن

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

گمان می‌کردم اي یار دلارای
که از سعی تو باشم پای بر جای

چرا پژمرده گشت این چهر شاداب
چه شد کز من گرفتی رونق و آب

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

شعر پروین اعتصامی درباره عشق

 

خوش ان رمزی که عشقی را نوید است
خوش ان دل کاندران نور امید است

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

اشعار حکیمانه پروین اعتصامی

 

رهائیت باید، رها کن جهانرا
نگهدار ز آلودگی پاک جانرا

بسر برشو این گنبد آبگون را
بهم بشکن این طبل خالی میانرا

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

اي خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن

همچو عیسی بی پر و بی بال بر گردون شدن
همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

دلت هرگز نمی گشت اینچنین آلوده و تیره
اگر چشم تو می‌دانست شرط پاسبانی را

متاع راستی پیش آر و کالای نکوکاری
من از هر کار بهتر دیدم این بازارگانی را

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

نباید تاخت بر بیچارگان روز توانائی
بخاطر داشت باید روزگار ناتوانی را

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

شعر پروین اعتصامی درباره دوست

 

عکس پروفایل اشعار پروین اعتصامی

از مهر دوستان ریاکار خوشتر است
دشنام دشمنی که چو آئینه راستگوست

ان کیمیا که می طلبی، یار یکدل است
دردا که هیچگه نتوان یافت، آرزوست

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

بی روی دوست، دوش شب ما سحر نداشت
سوز و گداز شمع و من و دل اثر نداشت

مهر بلند، چهره ز خاور نمی نمود
ماه از حصار چرخ، سر باختر نداشت

آمد طبیب بر سر بیمار خویش، لیک
فرصت گذشته بودو مداوا ثمر نداشت

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

زیباترین اشعار پروین اعتصامی

 

هجوم فتنه‌هاي‌ آسمانی
مرا آموخت علم زندگانی

نگردد شاخک بی بن برومند
ز تو سعی و عمل باید، ز من پند

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

اي دل عبث مخور غم دنیا را
فکرت مکن نیامده فردا را

کنج قفس چو نیک بیندیشی
چون گلشن است مرغ شکیبا را

بشکاف خاک را و ببین آنگه
بی مهری زمانهٔ رسوا را

این دشت، خوابگاه شهیدانست
فرصت شمار وقت تماشا را

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

فردا ز تو ناید توان امروز
رو کار کن اکنون که وقت کار است

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

اي دوست، مجازات مستی شب
هنگام سحر، سستی خمار است

آنکس که از این چاه ژرف تیره
با سعی و عمل رست، رستگار است

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

در دفتر ضمیر، چو ابلیس خط نوشت
آلوده گشت هرچه بطومار و دفتر است

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

اشعار پروین اعتصامی در مورد علم و دانش

 

اشعار پروین اعتصامی با عکس

روشنی اندوز که دل را خوشی است
معرفت آموز که جان را غذاست

پایهٔ قصر هنر و فضل را
عقل نداند زکجا ابتداست

پردهٔ الوان هوی را بدر
تا بپس پرده ببینی چهاست

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

گویند عارفان هنر و علم کیمیاست
وان مس که گشت همسر این کیمیا طلاست

فرخنده طائری که بدین بال و پر پرد
همدوش مرغ دولت و هم عرصهٔ هماست

وقت گذشته را نتوانی خرید باز
مفروش خیره، کاین گهر پاک بی بهاست

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

اشعار کوتاه پروین اعتصامی

 

فضل است چراغی که دلفروزست
علم است بهاری که بی خزانست

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

گوی علم و هنر اینجاست، ولی بیرنج
دست هرگز نتوان برد بچوگانش

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

دل پاک آینهٔ روی خداست
اینچنین آینه زنگار نداشت

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

فلک، اي دوست، ز بس بیحد و بیمر گردد
بد و نیک و غم و شادی همه ی آخر گردد

ز قفای من و تو، گرد جهان را بسیار
دی و اسفند مه و بهمن و آذر گردد

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

علم سرمایهٔ هستی است، نه گنج زر و مال
روح باید که از این راه توانگر گردد

نخورد هیچ توانگر غم درویش و فقیر
مگر آنروز که خود مفلس و مضطر گردد

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

تو توانا شدي ایدوست که باری بکشی
نه که بر دوش گرانبار نهی باری چند

افسرت گر دهد اهریمن بدخواه، مخواه
سر منه تا نزنندت بسر افساری چند

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

گلچین اشعار پروین اعتصامی

 

نه کسی میکند مرا یاری
نه رهی دارم از برای فرار

نه توان بود بردبار و صبور
نه فکندن توان ز پشت، اینبار

خواری کس نخواستم هرگز
از چه رو، کرد آسمانم خوار

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

گزیده اشعار پروین اعتصامی

 

آنکس که همنشین خرد شد، ز هر نسیم
چون پر کاه بی سر و سامان نمی شود

دین از تو کار خواهد و کار از تو راستی
این درد با مباحثه درمان نمیشود

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

اشعار تمثیلی پروین اعتصامی

 

اي مرغک خرد، ز اشیانه
پرواز کن و پریدن آموز

تا کی حرکات کودکانه
در باغ و چمن چمیدن آموز

رام تو نمی شود زمانه
رام از چه شدي، رمیدن آموز

مندیش که دام هست یا نه
بر مردم چشم، دیدن آموز

شو روز بفکر آب و دانه
هنگام شب، آرمیدن آموز

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

دانی که را سزد صفت پاکی:
آنکو وجود پاک نیالاید

در تنگنای پست تن مسکین
جان بلند خویش نفرساید

دزدند خود پرستی و خودکامی
با این دو فرقه راه نپیماید

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

کار هستی گاه بردن شد زمانی باختن
گه بپیچانند گوشت، گه دهندت گوشوار

 

اشعار زیبا از پروین اعتصامی | زیباترین شعرهای عاشقانه پروین اعتصامی

 

هر بلائی کز تو آید نعمتی است
هر که را رنجی دهی ان اسانی است

زان به تاریکی گذاری بنده را
تا ببیند ان رخ تابنده را