اشعار و ترانه های جدید مخصوص مهد کودک

مجموعه : شعر و ترانه
اشعار و ترانه های جدید مخصوص مهد کودک

شعر های کودکانه

شعرهایی را گرده آوری کرده ایم که مخصوص کودکان هست و می‌تواند انها را خوشحال کند .

 

ي شده اي باغ امید
کارت به این جا کشید؟؟
دیدم اجاق خاموشه
کتری و چایی روشه
تا کبریتو کشیدم
دیگه هیچی ندیدم
یک تکه ابر بودیم
بر سینه ي آسمان
یک ابر خسته ي سرد
یک ابر پر ز باران

 

ما گلهای خندانیم فرزندان ایرانیم
خاک ایران زمین را بهتر زجان میدانیم

آباد باشی اي ایران آزاد باشی اي ایران
از ما فرزندان خود دلشاد باشی اي ایران

 

اشعار و ترانه های جدید مخصوص مهد کودک

ما باید دانا باشیم هوشیاروبینا باشیم
از بهر حفظ ایران باید توانا باشیم

آباد باشی اي ایران آزاد باشی اي ایران
از ما فرزندان خود دلشاد باشی اي ایران

 

چوپونه کجاست؟

 

تو صحراست

 

مواظب گله هاست

گله باید چرا کنه
بع وبع و بع صدا کنه
یونجه و شبدر بخوره
علفهای تر بخوره

چوپون باید زرنگ باشه
قوی و اهل جنگ باشه

جنگ با کی؟ با گرگ ها
صدآفرین ماشالله

 

زنگوله پا،کنار جو راه می ره

 

زیر درختهای هلو راه می ره

جست می‌زند روی دو پا

 

اشعار و ترانه های جدید مخصوص مهد کودک

می زنه زیر شاخه ها

از رو درخت،چندتا هلو
گیر می کنه به شاخ او

باغ هلو که ساکته همۀ وقت
پر از صدای حرف و خنده می شه

زنگوله پا،باغ را بهم می زنه
شده درختی که قدم می زنه

 

 
شعرهای مهد کودک

شاعری گفت کتاب
هست یاری مهربان

ساکت و خاموش
اما،خوش بیان

قصه ها دارد کتاب

 

 

اشعار و ترانه های جدید مخصوص مهد کودک

 

قصه هاي ماندگار

پندها دارد کتاب
از قبل یادگار

یار تنهایی ما
هست یاری مهربان

حرف ها دارد ولی
ساکت هست و بی زبان

 

دویدم و دویدم
به یک اطو رسیدم

 

گفتم چه دم درازی

 

اشعار و ترانه های جدید مخصوص مهد کودک

شعر های کودکانه

میای با من تو بازی

اطو دمش را تاب داد
با دست به من جواب داد

 

خطر داره بازی با من
نشو تو هم بازی من

 

تنم همۀ وقت داغه
یه چشم دارم چراغه

 

پیف میکنم پاف می‌کنم
پیرهنتو صاف می‌کنم

 

اگه به من یه روزی
دست بزنی می سوزی

 

جدیدترین مطالب سایت