جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

مجموعه : سخنان بزرگان
جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات زیبا از ابوعلی سینا

سخنان و جملات زیبای ابو علی سینا . ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا معروف به ابوعلی سینا و ابن سینا و پور سینا دکتر و شاعر

 

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است. ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان ابوعلی سینا

 

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد. ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان ابوعلی سینا

 

تجربه بالاتر از علم است. ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان ابوعلی سینا

 

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد. ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان ابوعلی سینا

 

چیزی که دانش می آراید راستی است. ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان ابوعلی سینا

 

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست. ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان ابن سینا در مورد عشق

 

کسیکه به تمرینهای بدنی میپردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد ،درمان او در جنبش و حرکت است. ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان ابوعلی سینا

 

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام میشود. ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان ابوعلی سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات فلسفی ابو علی سینا

 

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند از صورت انسانی خارج می‌شود

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

اشعار ابن سینا

 

اگر توانایی دانشمندان ایران از جهان دانش گرفته شود چیزی جز سیاهی باقی نمیماند

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان زیبای ابو علی سینا

 

نشان دوست نیکو ان است که خطای تو را بپوشاند . تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان ابن سینا درمورد شراب

 

من در بین موجودات از گاو خیلی می‌ترسم . زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان زیبای ابو علی سینا

 

به قومی مبتلا شده ایم که فکر می کنند که خدا جز انها کس دیگری را هدایت نکرده

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات زیبای پزشکی

 

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خودرا ندارند و اگرهم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش هاي‌ آنان را اصلاح و جبران کنند. ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

شعر ابوعلی سینا

 

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار رابه سخاوت بیاراید و گفتار به راستی. ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان ابوعلی سینا

 

انسان ؛ هر زمان از پیشامد آینده درباره ي خود اندیشید و از ان ؛ بیم هراس در خاطرش نشاند،ان خطر ،زودتر وی را تعقیب می‌کند. ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان ابوعلی سینا

 

موسیقی ،صدای خداست.ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان ابوعلی سینا

 

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند،از صورت انسانی خارج میشود. ابن سینا

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان و جملات زیبای ابو علی سینا

 

شر بالذات همان عدم است . اما نــه هر عدمی . بلکــه عدم کمالاتی کــه مقتضای نوع و طبیعت یک چیز است.

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان بزرگان فلسفه ابن سینا

 

رئیس شهر . هم چون راس پيکر سر در تن است کــه باید مجموع صفات عدل و سنت باشد و بــه هر فرد از هر طبقــه باشد واجب است کــه بــه عادت پسندیده و اخلاق فاضلــه اي کــه رئیس سنت وضع کرده عمل کند. عامــه مردم باید در تطبیق رفتار خود با شریعت بکوشند و از این روست کــه زندگی مدنی انسانی مسیری میشود برای رسیدن بــه سعادت اخروی.

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات زیبای ابو علی سینا

 

مردم جــهان دو دستــه هستند هوشمندان بی دین و دین داران بدون هوشمندی.

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات قصار ابوعلی سینا در مورد طب

 

طب دانشی است کــه بــه وسیلــه ان می‌توان بر کیفیات تن آدمی آگاهی یافت

هدف ان حفظ تندرستی در موقع سلامت و اعاده ان بــه هنگام بیماری است.

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات ابن سینا به انگلیسی

 

یک دکتر ناشی . معاون مرگ است

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان زیبای ابو علی سینا

 

تمام علوم گذشتــه و سنت باید نقد شوند. در صورتی کــه از دم تیز نقد بــه سلامت خارج شد ان وقت قابل پذیرش است.

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان زیبای ابو علی سینا درباره سلامت

 

تعجب می‌کنم کسی ماست بخورد و بمیرد.

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات حکیمانه ابو علی سینا

 

هر کس عادت کند که بدون دلیل هر حرفی را باور کند . از صورت انسانی خارج است

نیک بخت ترین مردم

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان زیبای ابو علی سینا

 

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات قصار ابو علی سینا

 

چیزی که دانش را می آراید راستی است

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات قصار ابو علی سینا

 

اگر می‌دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی

بازگشت به زندگی را دارد آنگاه قدر روزهایی راکه با غم سپری میکنید میدانستید

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات زیبای ابو علی سینا

 

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

متن قصار ابو علی سینا

 

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

نوشته های فلسفی ابو علی سینا

 

تجربه بالاتر از علم است

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

سخنان زیبای ابو علی سینا

 

هر که دنیا خواهد دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد

راستی

چیزی که دانش می آراید راستی است

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات زیبای ابو علی سینا

 

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات زیبای ابو علی سینا

 

کسیکه به تمرین هاي‌ بدنی میپردازد

به هیچ دارویی نیاز ندارد درمان او در جنبش و حرکت است

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات زیبای ابو علی سینا

 

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر

نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام میشود

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات زیبای ابو علی سینا

 

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشته گانند که فرصت مراجعه به عقل خودرا ندارند

و اگرهم فرصتی دست آورند حاضر نیستند

اشتباهات و لغزش هاي‌ آنان را اصلاح و جبران کنند

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات زیبای ابو علی سینا

 

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار رابه سخاوت بیاراید و گفتار به راستی

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات قصار ابو علی سینا

 

انسان هر زمان از پیشامد آینده درباره ي خود اندیشید

و از ان بیم هراس در خاطرش نشاند ان خطر زودتر وی را تعقیب می‌کند

 

جملات زیبا از ابوعلی سینا دانشمند و طبیب بزرگ ایرانی

جملات زیبای ابو علی سینا

 

موسیقی صدای خداست

 

جدیدترین مطالب سایت