دریافت ریز مکالمات همراه اول

دریافت ریز مکالمات همراه اول

دریافت اطلاعات کارکرد تلفن همراه

 دریافت ریز مکالمات همراه اول با کمک ازاین مقاله می‌توانید به ساده ترین روش بگیرید مشترکین تلفن هاي همراه دایمی میتوانند به منظور دریافت اطلاعات کارکرد گوشی خود به یکی از مراکزتلفن اثبات «درتهران » و ادارات مشترکین «سایراستانها و نمایندگی هاي همراه اول» مراجعه نمایند.
 
 

شرایط دریافت خدمت ومدارک مورد نیاز:

 

حضورمشترک گوشی یا وکیل قانونی با وکالتنامه مورد قبول

تکمیل و امضای فرم درخواست

کارت شناسایی معتبر « گواهی نامه ، پاسپورت ، شناسنامه ، کارت ملی »

ارائه اصل وکالتنامه درصورت مراجعه وکیل قانونی

 
 
یادآوری:

– اشخاص دارای وکالتنامه هاي اعم از وکالت جامع ، وکالت فروش ، وکالت کاری ،….تنها درصورتی که صراحتا“اخذ ریزمکالمات موبایل «باشماره تلفن » درآن قیدشده باشد، میتوانند با ارائه مدارک مورد نیاز نسبت به دریافت ریز مکالمات همراه اول اقدام نمایند.

دریافت ریز مکالمات همراه اول

ریز مکالمات همراه اول

 

– صرفا” ریزمکالمات ۳ دوره آخر صورتحساب قابل ارائه به مشترکین می باشد.

 

– درصورت نقل وانتقال ، ارائه ریز مکالمات همراه اول به مالک اخیر صرفا” ازتاریخ تنظیم سند امکان پذیر می باشد.

 

– درصورتیکه مالک قدیم موبایل درخواست دریافت ریز مکالمات همراه اول دوره مربوط به مالکیت خودراداشته باشد به دلیل درج هزینه ریزمکالمات در صورتحساب مالک اخیر ، حضورمالک اخیر نیزالزامی هست .

 

– ریز مکالمات همراه اول ورودی «شماره تماس گیرنده » تنها ازطریق مراجع قضایی قابل ارائه می باشد.

 

– هزینه مکالمات رومینگ «باتوجه به قرارداد منعقده با اپراتور مربوطه » برحسب دقیقه محاسبه میگردد.

 

– درصورت ارسال پیامک درخارج ازکشورشماره «۰۰۹۸۹۱۱۰۰۵۰۰» بعنوان شماره مخاطب در ریزمکالمات مشترک درج میگردد.

 

– درصورت بهرهگیری ازسرویس انتقال مکالمه «Divert » شماره موبایل مربوطه وهزینه مکالمه در ریزمکالمه انتقال دهنده درج می‌گردد.

 

– درصورت اخذ ریزمکالمات پیامک اطلاع رسانی برای مالک ارسال خواهد شد.

 

جدیدترین مطالب سایت