فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال عشق و ازدواج

بهترین فال عشق و ازدواج را در این جا خواهید خواند ؛ فال شمع و کلید جنبه سرگرمی دارد و استفاده از ان برای سرنوشت زندگی و آیند کار درستی نیست ولی برای جنبه سرگرمی یکی از بهترین فال هاي‌ موجود می‌باشد.

 

درباره فال شمع

مسلما از نظر علمی و منطقی هیچ فالگیر و رمالی نمی تواند واقعا آینده کسی را پیشگویی کند. با این حال شاید شـما نیز بنا بر تجربه هایي کـه از بـه حقیقت پیوستن فالتان داشته اید، بـه این موضوع باور پیدا کرده باشید.

 

انسانها چندان هم از خودشان مطمئن نیستند، آن ها بـه خوبی می‌دانند کـه آینده غیرقابل پیشبینی اسـت و هیچکس نمی داند کـه فردا دقیقاً چه اتفاقاتی برای او رخ خواهد داد. بنابر این چون نمی‌دانیم کـه آینده آبستن چه حوادثی اسـت، دچار نگرانی و اضطراب می‌شویم. در نتیجه دست بـه دامان فالبین ها و پیشگوها می شویم تا پاسخ مناسبی برای سوالات بی جوابمان پیدا کنیم.

 

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال عشق و ازدواج :

فال عشق و ازدواج فروردین

ماه هاي‌ سازگار با شـما:

متولدین مرداد «بر انگیزاننده» ؛ آذر ماه «روشنفکر» ؛ اردیبهشت ماه «اهل عمل» ؛ بهمن ماه «ایده عالی اسـت»

 

ماه هاي‌ ناسازگار با شـما:

متولدین خرداد ماه «سلطه جو» ؛ شهرویر ماه و آبان ماه «حسود» ؛ تیر ماه «عبوس» ؛ ماه اسفند «منفی»

رابطه شـما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه اسـت «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال عشق و ازدواج ماه اردیبهشت

ماه هاي‌ سازگار با شـما :

متولدین شهریورماه «دارای قوه تصور»؛ دی ماه «سلطه جو»؛ تیر ماه «غریزی» ؛ ماه اسفند «منفعل » و فروردین ماه.

 

ماه هاي‌ ناسازگار با شـما:

آبان ماه «سوء ظنی» ؛ مرداد ماه «سلطه جو» ؛ آذر ماه «دارای احساس مالکیت» ؛ بهمن ماه «وابسته»

رابطه شـما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه اسـت «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال ازدواج خرداد:

ماه هاي‌ سازگار با شـما :

متولدین مهرماه «خلاق» ؛ بهمن ماه «عاطفی» ؛ مرداد «حساس»

 

ماه هاي‌ ناسازگار با شـما:

متولدین فروردین ماه «کله شق» ؛ خرداد ماه «سلطه جو» ؛ آبان ؛ اسفند ؛ تیر ماه .

رابطه شـما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه اسـت «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال ازدواج تیر:

ماه هاي‌ سازگار با شـما :

متولدین آبان ماه «دارای قدرت رهبری» ؛ ماه اسفند «همراه» ؛ اردیبهشت ماه «پر تکاپو» ؛ شهریورماه «ساعی و کوشا».

 

ماه هاي‌ ناسازگار با شـما:

متولدین فروردین ماه «پر حرف» ؛ آذر ماه «افسرده» ؛ بهمن ماه و خرداد ماه «دوشخصیتی»

رابطه شـما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه اسـت «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال ازدواج مرداد :

ماه هاي‌ جور با شـما :

فروردین ماه «عاطفی» ؛ آذر «حساس» ؛ مهرماه و بهمن «دلسوز»

 

ماه هاي‌ ناسازگار با شـما :

اسفند «بیقرار و نا آرام» ؛ آبان «طعنه زن» ؛ دی «محافظه کار»

رابطه شـما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه اسـت «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال ازدواج شهریور

ماه هاي‌ سازگار با شـما :

اردیبهشت ماه «محافظه کار» ؛ تیر ماه «عاشق خانه و زندگی» ؛ دی ماه «پر تکاپو» ؛ شهریورماه «دارای علایق مشترک»

 

ماه هاي‌ ناسازگار با شـما :

آبان ماه «سلطه جو» ؛ آذر و مرداد «حسود» ؛ فروردین ماه «دارای احساس مالکیت»

رابطه شـما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه اسـت «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال ازدواج ماه مهر

ماه هاي‌ سازگار با شـما :

متولدین خرداد «روشنفکر»؛ ماه اسفند ؛ بهمن ماه «ایده آلیست» ؛ مرداد ماه «مترقی» ؛ فروردین ماه «دست و دلباز»

 

ماه هاي‌ ناسازگار با شـما:

دی ماه «عبوس» ؛ آبان ماه «بد گمان»

رابطه شـما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه اسـت «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال ازدواج آبان

ماه هاي‌ سازگار با شـما :

تیر ماه «هنرمند» ؛ ماه اسفند «روح گرا» ؛ دی ماه «شوخ طبع »

 

ماه هاي‌ ناسازگار با شـما :

فروردین ماه «اهل دعوا»؛ اردیبهشت ماه «سلطه جو» ؛ مرداد ماه «خود خواه»؛ مهرماه «نیش دار» و بهمن ماه .

رابطه شـما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه اسـت «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال ازدواج آذر :

ماه هاي‌ سازگار با شـما :

متولدین فروردین ماه «روشنفکر» ؛ مرداد ماه «رهبر» ؛ آذر ماه «همدرد و دلجو» و مهرماه و بهمن ماه

 

ماه هاي‌ ناسازگار با شـما :

اردیبهشت ماه «خود پسند و مغرور» ؛ تیر ماه «عاشق خانه و زندگی»؛ شهریورماه «پر حرف»؛

آبان ماه «خلاق » و دی ماه .

رابطه شـما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه اسـت «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال ازدواج دی :

ماه هاي‌ سازگار با شـما :

اردیبهشت ماه «با محبت» ؛ شهریورماه «انتقادی» ؛ آبان ماه «جذاب» ؛ ماه اسفند «جلب کننده»

 

ماه هاي‌ ناسازگار با شـما :

فروردین ماه «پر قدرت» ؛ مرداد ماه «سلطه جو» ؛ مهرماه «اجتماعی » و آذر ماه .

رابطه شـما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه اسـت «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

 

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال ازدواج ماه بهمن :

ماه هاي‌ سازگار با شـما :

خرداد ماه «ایده آلیست» ؛ مهرماه «خلاق » ؛ آذر ماه «عاطفی» ؛ فروردین و مرداد ماه

 

ماه هاي‌ ناسازگار باشما :

اردیبهشت ماه «سلطه جو»؛ تیر ماه «خلق و خوی متغیر »؛ آبان ماه

رابطه شـما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه اسـت «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال ازدواج اسفند :

ماه هاي‌ سازگار با شـما :

تیر ماه «عاطفی »؛ آبان ماه «متوازن»؛ اردیبهشت ماه «مترقی »؛ مهر و دی ماه

 

ماه هاي‌ ناسازگار با شـما :

فروردین ماه «با قدرت»؛ مرداد ماه «پر حرف» و خرداد ماه

رابطه شـما با متولدین سایر ماه ها رابطه اي میانه اسـت «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

فال عشق و ازدواج با استفاده از شمع و کلید

فال شمع در آب

 

فال ازدواج با استفاده از شمع و کلید :

فال پیشگویی ازدواج واقعی:

بنابر رسم قدیمی در لهستان ؛ هر سال در شب قبل از جشن سنت آندرو «جشن در روز ۳۰ نوامبر ودر نتیجه زمان انجام فال غروب ۲۹ نوامبر اسـت.»

 

برای گرفتن فال دختر هاي‌ جوان مقداری شمع را دریک قاشق ریخته و بر روی شعله اي نگه می دارند تا ذوب شود. سپس یک کلید قدیمی را بر روی کاسه و یا لیوان کوچکی کـه داخل ان آب سرد اسـت نگه دارید و محتوی قاشق را از سوراخ کلید بـه داخل آب می ریزند.

 

«کلید حتماً باید قدیمی باشد و سوراخ بزرگی داشته باشد کـه شمع ذوب شده بتواند عبور کند. » فرض بر این اسـت کـه شکل و فرمی کـه شمع پس از سرد شدن ایجاد می‌کند « و یا سایه ان شکل تحت تابش نور مستقیم» بـه نحوی حاوی اطلاعاتی در مورد همسر آینده اسـت کـه می‌تواند حرف اول اسم ؛ مشخصه اي از چهره و غیره.

 

کاربران عزیز امیدواریم از این فال استفاده برده باشید ؛ اگر مایل هستید با فال های جذاب دیگر آشنا شوید و امتحان کنید به مطالب پایین حتما سر بزنید.

جدیدترین مطالب سایت