بروزرسانی : 18 شهریور 1396

مرتب سازی لغتنامه «معمای المپیادی»

مرتب سازی لغتنامه «معمای المپیادی»

مرتب سازی لغتنامه

این معمایی که در مورد کلمات و نیز مرتب سازی لغات می باشد با ما در سایت تالاب باشید آلبوم اي از کلمات یک تا شش حرفی متشکل از حروف a و b داریم و انها را بصورت لغتنامه اي مرتب کرده ایم.

آلبوم کلمات 1 تا 6 حرفی از حروف a و b را مثل کلمات لغت نامه مرتب میکنیم. 79 امین کلمه در این آلبوم مرتب کدام هست؟

الف» baabba

ب» abaaaa

ج» baaabb

د» baab

هـ» baba

برای روشن شدن مفهوم مرتب کردن کلمات، آلبوم مرتب کلمات 1 تا 3 حرفی به ترتیب از چپ به راست برابر هست با:

a, aa, aaa, aab, ab, aba, abb, b, ba, baa, bab, bb, bba, bbb

نهمین کلمه در آن، ba می باشد.

»«

»«

»«

»«

»«

»«

»«

»«

»«

پاسخ معمای المپیادی :

انتخاب الف

تعداد کلماتی که حرف اول انها برابر a هست و یک حرفی، دو حرفی، …و شش حرفی می باشند، به ترتیب برابر 20، 21، 22، 23، 24، 25 می باشند که مجموع آن ها برابر 1-26 یعنی برابر 63 می‌شود.

معمای المپیادی

پس از کلمه شصت و چهارم به بعد همۀ کلمات با b شروع میشوند. تعداد کلماتی که با ba شروع می‌شوند 1-25 یعنی 31 می باشد. بنابرین از کلمه شصت و پنجم تا کلمه نود و پنجم «از جمله کلمه هفتاد و نهم» با ba شروع میشوند.

تعداد کلماتی که با baa شروع می‌شوند برابر 1-24 یعنی 15 می باشد. بنابراین از کلمه شصت و ششم تا کلمه هشتادم، از جمله کلمه هفتاد و نهم، با baa شروع میشوند. با همین استدلال معلوم می‌شود که کلمه هفتاد و نهم، کلمه baabba میشود.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت