دیدن جن

مجموعه : جن و ارواح
دیدن جن

دیدن جن

تعاریف گوناگونی از جن که تا بحال شنیده اید را فراموش کنید .
 
جن موجودی است نامرئی ، بدون زیست بوم ، با قدرت تفکر ، خوب و بد . اصولا تمام جاندارانی که قدرت تفکر دارند به 2 دسته خوب و بد قابل تقسیم هستند که این موضوع در مورد جن نیز صادق است .
 

چرا جن نامرئی است ؟

 
 

اگر اجنه نامرئی هستند چگونه میتوان آنها را دید ؟

 
سعی کنید موجودات را آنگونه که هستند بپندارید نه آنگونه که دوست دارید ، چرا که ممکن است ذهن شما قدرت درک حقایق در برهه ای از زمان را نداشته باشد . طبیعت آفرینش جن به صورتی است که میتواند خود را پراکنده سازد ، در لحظه ای مسافت بیش از چندیدن کیلومتر را طی کند و در یک غالب کوچک جای بگیرد .

 

مثال: هوا را در نظر بگیرید ، هوا وجود دارد ، اما قابل دیدن نیست حال آنکه همه ما میتوانیم هوا را درک کنیم ، اگر بخواهیم هوا را ببینیم کافی است در یک روز ابری به آسمان نگاه کنیم ، هوا را به صورت ابر مشاهده میکنیم ، مه ، گرد و غبار و… همه باعث میشوند که مابتوانیم هوا را به صورت نا چیز ببینیم .

 

جن هم برای مشاهده شدن نیاز به در آمیخته شدن با اجسام خارجی دارد!!! . هر وقت فردی ادعا کرد که موجودی به رنگ خاکستری و شبیه به دود را مشاهده کرده ، بدانید که واقعا جن دیده است .

 

جدیدترین مطالب سایت