نیم نگاهی به تغییرات جوانان در جامعه امروز

نیم نگاهی به تغییرات جوانان در جامعه امروز

نوجوانان چه تغییر هایی کرده اند ؟ 

 

جوانان و نوجوانان نسبت به چند سال پیش با تغییرات بسیار زیادی روبه‌رو شده اند در ادامه می توانید با این تغییرات مهم همراه شوید .

 

نوجوانی دوره تغییرات گسترده و اساسی هست. افراد جامعه در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و کوچک تر ها در کنار بزرگ ترها در سطح شهر حرکت میکنند. به گزارش تالاب وقتی نوجوانان و جوانان را در سطح شهر می‌بینند،ذکر آن روزهایی می افتند که نصیحت کردن دیگران برایشان زهر بود. شاید آن روزها رفع نیازهای آن ها آسان تر بود. اما امروز نوجوانان و سایر افراد خانواده با تبلیغات رسانه اي بمباران میشوند و نه تنها نوجوانان بلکه بزرگترها نیز خرید برایشان حرف اول را می‌زند. امروز چند عکس اثبات می‌توان از نوجوانان دید؛نوجوان و تلفن همراهش، نوجوان و صفحه کامپیوترش، نوجوان و کنسولهای  بازی و….

 

اما به راستی با علاقه مندیهای نوجوان در عصر  حاضر چه باید کرد؟

بیشتر نوجوانان امروزی علاقه اي بکار وتلاش ندارند،انها تنها به این فکر می‌کنند تا با یک سخنرانی عریض وطویل در خانواده ودر مواردی با پرخاشگری نیازهای هاي خودرا بیان کنند. حتی در مواردی می‌توان گفت رفع نیازها اعم از ضروری وغیرضروری در جامعه امروز به هنجار تبدیل شده هست.

 

انها معمولاعلاقه مند میباشند تا در لباس پوشیدن به روز باشند و از مد متعارف پیروی کنند، همینطور خریداری آخرین مدل دستگاه کامپیوتر وموبایل از نظر ذهنی برایشان الویت دارد. انها برای این که به خواسته هایشان برسند، خانواده  را تحت فشار قرار میدهند اما حاضر نیستند برای فراهم سازی هزینه هایشان مشغول کار شوند. نکته حائز اهمیت این هست که انتظارات انها از پدر و مادر تا زمانی که اسباب دردسر نشود، قابل اجراست اما گاهی خواسته ها رنگ دیگری بخود می‌گیرد و دقیقا غیرضروری به نظر میرسد.

 

دوست داشتن و دوست داشته شدن ازنیازهای عمیق انسانی هست که تمام گروه هاي سنی راشامل می‌شود .نوجوانان اغلب می گویندآنها نمی خواهندپدر و مادردر کار آن ها دخالت کنند ، اماحمایت عاطفی اثر مثبت در زندگی انها میگذارد ، قاطع برخورد کنید

 

نوجوانان می‌خواهند بدانندکه انها برای خانواده و دوستان مهم میباشند و توسط آن ها مراقبت و حمایت می‌شوند. درحالی که آن ها ممکن هست به آلبوم قواعدی که پدرومادربرای آن ها تنظیم کرده اند اعتراض داشته باشند. سرسختانه و طبق قوانین با نوجوانان برخورد کردن همه ی وقت نامطلوب نیست اما گاهی این نوع رفتار به آن ها اثبات می‌کند که پدر ومادرشان تا چه اندازه به آن ها علاقه مند میباشند.

 

این امر که انها کجا میباشند، چرا دیروقت به منزل می‌آیند و با چه کسانی تماس دارند از مواردی هست که پدر ومادر باید در مورد آن آگاهی داشته باشند.از آنهاانتظارداشته باشید که از قوانین پیروی کنند ودر بعضی موارد با آن ها صریح و قاطع برخورد کنید، انها گاهی نیاز به شنیدن«نه» دارند .

 

حمایت عاطفی از نوجوانان

در حالیکه نوجوانان می خواهندمستقل باشد، اما انها در واقع به دنبال و نیازمند روابط خانوادگی هم میباشند . آن ها می‌خواهند بدانند وقتی شب به منزل می‌آیند، کسی منتظر انها هست. دوست داشتن و دوست داشته شدن ازنیازهای عمیق انسانی هست که تمام گروه هاي سنی راشامل میشود .نوجوانان اغلب می گویندآنها نمی خواهندپدر و مادردر کار انها دخالت کنند ، اماحمایت عاطفی اثر مثبت در زندگی آن ها میگذارد.

 

نوجوانان میخواهند متعلق به یک گروه باشند

دوستی برای نوجوانان بسیارمهم هست.آن ها می خواهندمتعلق به یک گروه باشند و احساس جداشدن ازهمسالان خودرا دوست ندارند.داشتن دوستان مفید همانند یک سیستم محافظت عمل می‌کند و حس مفید بودن راافزایش می‌دهد .در این صورت خودرا نیازمند به پاسخ و چشم وهم چشمی باهمسالان برای  خریدآخرین مدل دستگاههااحساس نمی‌کنند. هنگامی که آنهااحساس بهتری نسبت بخود داشته باشند ، نیاز پذیرش هر چیزی در انها کاهش پیدا می‌کند.

 

هانیه ورشووچی

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت