بروزرسانی : 22 مرداد 1402

ثروتمندترین کشورهای جهان کدام هستند؟ + 50 کشور

ثروتمندترین کشورهای جهان کدام هستند؟ + 50 کشور

ثروتمندترین کشورهای جهان کدام هستند؟ آیا شـما علاقه مندید کـه بدانید کدام کشورها قوی‌ترین اقتصاد را دارند؟ مقاله ما دراین قسمت از مجله تالاب فهرستی از ثروتمندترین کشورها را بر اساس رتبه بندی تولید ناخالص داخلی سرانه برای سال 2023 ارائه می دهد. تولید ناخالص داخلی سرانه یک معیار اقتصادی مهم اسـت کـه درک متوسط درآمد و استانداردهای زندگی شهروندان یک کشور را ارائه می دهد.

ثروتمندترین کشورهای جهان

ثروت بـه روش هاي‌ مختلفی اندازه گیری می شود. برخی ان را صرفاً بـه عنوان پولی کـه دارید میبینند، در حالی کـه برخی دیگر ممکن اسـت بـه ارزش خالص یا کیفیت کلی زندگی شـما نگاه کنند. در اندازه گیری ثروت کشورها نیز همین طور اسـت. برخی از کشورها، مانند اندونزی یا چین، ممکن اسـت در تولید ناخالص داخلی بر جهان تسلط داشته باشند، اما دستمزدهای غیر قابل زندگی و شرایط بد زندگی برای اکثر انها وجوددارد.

برای کمک بـه ردیابی همه ی اعداد و یافتن ثروتمندترین کشور های جهان، ما سه معیار ثروت رابا هم ترکیب کردیم تا ببینیم کدام کشورها بهترین تراز کلی تولید ناخالص داخلی «GDP»؛ متوسط درآمد و شاخص پیشرفت اجتماعی «SPI» را ارائه میدهند.

ثروتمندترین کشورهای جهان کدام هستند؟

50. کاستاریکا

کاستاریکا

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 79
 • رتبه متوسط درآمد: 98
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 33
 • میانگین رتبه: 70

شروع فهرست ما از 50 کشور ثروتمند، کشور کوچک آمریکای مرکزی کاستاریکا اسـت. مطمئناً؛ تولید ناخالص داخلی 60.1 میلیارد دلاری ان تنها در رتبه 79 قرار دارد و میانگین درآمد 9645 دلاری ان در رتبه 98 قرار دارد، اما با کمک رتبه 33 در SPI، راه خودرا بـه انتهای فهرست 50 برتر ما فشرده می کند.

SPI کاستاریکا از رتبه هاي‌ بالا در آب و فاضلاب، دسترسی بـه تغذیه و مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و حقوق شخصی التیام می یابد. چند ایراد در SPI ان وجوددارد کـه ان را بـه شماره 33 رسانده اسـت، از جمله امتیاز 36.36 در دسترسی بـه آموزش پیشرفته، نمره 65.66 در ایمنی شخصی و نمره 65.89 در فراگیر.

✅ مطالب مشابه: 15 کشور با بالاترین آمار جمعیت مردان در جهان 

49. کرواسی

کرواسی

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 78
 • رتبه متوسط درآمد: 94
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 37
 • میانگین رتبه: 69.3

کرواسی کشوری نیست کـه خیلی ها وقتی بـه ثروت فکر می‌کنند بـه ان نگاه کنند، و ما نمی‌توانیم انها رابا رتبه 78 تولید ناخالص داخلی 60.8 میلیارد دلاری ان در جهان و رتبه 94 میانگین حقوق 10314 دلاری ان سرزنش کنیم. رتبه 37 SPI، کـه بـه ان کمک می کند در فهرست ثروتمندترین کشورها در رتبه 49 قرار گیرد.

این رتبه بندی SPI از نمرات بالا در آب تمیز و بهداشت، دسترسی بـه مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و دسترسی بـه دانش اولیه افزایش می یابد. مانند سایر کشور های اروپایی، کرواسی در فراگیری «47.84 امتیاز» و دسترسی بـه آموزش پیشرفته «49.31» با مشکل مواجه اسـت کـه امتیاز کلی ان را بـه میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

48. لتونی

لتونی

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 102
 • رتبه متوسط درآمد: 51
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 39
 • میانگین رتبه: 63.7
 •  

تولید ناخالص داخلی 34.8 میلیارد دلاری این کشور اروپایی قابل توجه نیست، اما رتبه 39 ان در SPI، ان را دوباره بـه سمت پایین می کشد. رتبه‌بندی بالا در دسترسی بـه تغذیه و مراقبت‌هاي‌ اولیه دکتری، آب تمیز و بهداشت، و حقوق شخصی، رتبه‌بندی SPI ان را افزایش میدهد. اما امتیاز 44.34 در دسترسی بـه آموزش پیشرفته و امتیاز 51.14 در فراگیر بودن ان را پایین می آورد.

47. الجزایر

الجزایر

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 56
 • رتبه متوسط درآمد: 58
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 75
 • میانگین رتبه: 62.7

تنها کشور آفریقایی در فهرست ما، رتبه 47 الجزایر اسـت. الجزایر اعداد برجسته اي ندارد، اما رتبه 56 ان با 180.7 میلیارد تولید ناخالص داخلی و رتبه 58 با رتبه 22064 دلار متوسط درآمد، تعادلی را ایجاد می کند کـه ان را در پایین ترین قسمت فهرست 50 کشور ثروتمند برتر ما قرار می دهد.

الجزایر در SPI در رتبه 75 کمی با مشکل مواجه اسـت. در حالی کـه در دسترسی بـه تغذیه و مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و دسترسی بـه دانش پایه امتیاز OK کسب می کند، امتیاز 20.24 در دسترسی بـه آموزش پیشرفته و امتیاز 42.58 در فراگیر بودن ان را بـه سمت پایین می کشاند.

46. ترکیه

ترکیه

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 19
 • رتبه متوسط درآمد: 93
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 76
 •  میانگین رتبه: 62.7
ترکیه دارای تولید ناخالص داخلی 766.5 میلیارد دلاری اسـت کـه ان را در رتبه 19 جهان قرار می دهد. این نوع تولید باید ان را از نظر ثروت بسیار بالاتر کند، اما در درآمد متوسط و رتبه بندی SPI دارای کاستی هاي‌ شدید اسـت. با درآمد متوسط ​​کارگر ترکیه اي تنها 10380 دلار، ترکیه در رتبه 93 در درآمد متوسط قرار دارد.
SPI ترکیه در رتبه 76 هیچ لطفی بـه ان نمی‌کند. در حالی کـه ترکیه در دسترسی بـه آب سالم و بهداشتی و دسترسی بـه تغذیه و مراقبت هاي‌ اولیه دکتری امتیاز بالایی کسب می کند، اما در فراگیر بودن «24.33 امتیاز» و دسترسی بـه پیشرفته دارای مشکلات بزرگی اسـت. تحصیلات «42.28 امتیاز»؛ حقوق شخصی «43.07 امتیاز»؛ امنیت شخصی «54.93 امتیاز» و آزادی و انتخاب شخصی «63.03 امتیاز».

کشورهای ثروتمند جهان

45. اسلواکی

اسلواکی

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 63
 • رتبه متوسط درآمد: 90
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 35
 • میانگین رتبه: 62.3
 •  

کشور اروپای مرکزی محصور در خشکی، اسلواکی، باوجود تولید ناخالص داخلی پایین و درآمد متوسط، در رتبه 45 فهرست ما قرار دارد. اسلواکی در فهرست ما رتبه 35 را در SPI دارد کـه مدیون دسترسی گسترده بـه آب تمیز و بهداشت، دسترسی بـه تغذیه و مراقبت هاي‌ بهداشتی اولیه و دسترسی بـه سرپناه اسـت.

SPI در دسترسی بـه آموزش پیشرفته با امتیاز 39.97 ضربه میزند، اما این امر در اروپا عادی اسـت. جایی کـه اسلواکی اسلاید می کند، رتبه 63 ان با 106.5 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و رتبه 90 رتبه متوسط درآمد تنها 10653 دلار اسـت.

44. رومانی

رومانی

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 49
 • رتبه متوسط درآمد: 89
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 44
 • میانگین رتبه: 60.3

رومانی ممکن اسـت وقتی بـه ثروتمندترین کشور های جهان فکر می کند، در ذهن خود نباشد، اما بـه لطف رتبه 49 با رتبه 239.6 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی و رتبه 44 در رتبه SPI، در رتبه 44 فهرست ما قرار دارد. امتیاز دوم بیشتر بـه دلیل دسترسی برتر شهرستان بـه تغذیه و مراقبت هاي‌ اولیه دکتری اسـت.

SPI رومانی از امتیاز 38.75 در دسترسی بـه آموزش پیشرفته و امتیاز 45.31 در فراگیر بودن رنج می‌برد. چیزی کـه رومانی را عمیقاً در فهرست ثروتمندترین کشورها قرار می دهد، میانگین درآمد 11290 دلاری رتبه 89 ان اسـت.

43. مالزی

مالزی

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 38
 • رتبه متوسط درآمد: 92
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 50
 •  میانگین رتبه: 59.7

آسیای جنوب شرقی دراین فهرست کمتر حضور دارد، اما مالزی با تولید ناخالص داخلی نسبتاً بالای 354.3 میلیارد دلاری کـه ان را در رتبه 38 جهان قرار می دهد، در رتبه 43 قرار دارد. پایین کشیدن ان در فهرست چیزی اسـت کـه بیشتر این منطقه را بـه دردسر می اندازد، درآمد متوسط. بـه طور متوسط، کارگران تنها 10460 دلار درسال درآمد دارند کـه مالزی را در رتبه 92 در جهان قرار می دهد.

مالزی نیز در رتبه 50 در رتبه بندی SPI اندکی دچار افت می شود. افزایش امتیاز SPI مالزی رتبه بالایی در دسترسی بـه آب و سرویس بهداشتی، سرپناه، تغذیه و مراقبت هاي‌ اولیه دکتری اسـت. مالزی در زمینه فراگیری، دسترسی بـه آموزش پیشرفته و حقوق شخصی بـه ترتیب با امتیازهای 40.98؛ 45.4 و 58.9 مبارزه می کند.

42. استونی

استونی

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 104
 • رتبه متوسط درآمد: 47
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 27
 • میانگین رتبه: 59

استونی با تولید ناخالص داخلی 30.2 میلیارد دلاری کـه تنها در رتبه 104 جهان قرار دارد، با کشوری کـه بسیاری ممکن اسـت یکی از ثروتمندترین کشورها بدانند، فاصله زیادی دارد. رتبه 47 ان با درآمد متوسط 26898 دلاری نیز کمک چندانی نمی‌کند. چیزی کـه بـه قرار گرفتن این کشور اروپایی در رتبه 42 در فهرست ما کمک می کند، رتبه 27 ان در SPI اسـت.

استونی SPI رابا نمرات بالا در دسترسی بـه آب تمیز و بهداشت، دسترسی بـه تغذیه و مراقبت‌هاي‌ بهداشتی اولیه و حقوق شخصی شکست می دهد. مانند سایر کشور های اروپایی، 52.81 امتیاز ان در دسترسی بـه آموزش پیشرفته می تواند از التیام استفاده کند، و همچنین 55.07 امتیاز ان در فراگیر بودن می تواند از پیشرفت استفاده کند.

41. چین

چین

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 2
 • رتبه متوسط درآمد: 102
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 66
 • میانگین رتبه: 56.7

چین یکیدیگر از شگفتی‌هاي‌ بی‌نظیر در فهرست ما اسـت، زیرا با رتبه دوم تولید ناخالص داخلی خود کـه 13.6 تریلیون تولید ناخالص داخلی دارد، همه ی را بـه جز ایالات متحده شکست می دهد، اما از نظر درآمد و SPI بـه شدت سقوط می کند.

رتبه دوم در فهرست ما در رتبه 66 قرار دارد، و با تمام مطبوعاتی کـه چین دریافت می کند، بـه اسانی میتوان حدس زد کـه در کجا دچار افت می شود: امتیاز 27.04 در حقوق شخصی، امتیاز 31.02 در فراگیر بودن و امتیاز 39.45 در دسترسی بـه آموزش پیشرفته. چین نمرات بالایی در دسترسی بـه مراقبت هاي‌ اولیه دکتری میگیرد. مهم ترین نقص چین در درآمد متوسط ان اسـت کـه تنها با 9470 دلار درسال در رتبه 102 جهان قرار دارد.

40. روسیه

روسیه

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 11
 • رتبه متوسط درآمد: 95
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 66
 • میانگین رتبه: 55.7

روسیه دارای تولید ناخالص داخلی 1.7 تریلیون دلاری اسـت کـه ان را در رتبه 11 جهان قرار می دهد، اما با رتبه 95 با درآمد متوسط 10230 دلاری، بـه شدت بـه رتبه 40 در فهرست ما سقوط می کند. SPI در شماره 66 نیز هیچ لطفی بـه ان نمی‌کند.

نمرات سالم در دسترسی بـه مراقبت هاي‌ اولیه دکتری، دسترسی بـه دانش اولیه، و آب تمیز و بهداشت، اعداد SPI روسیه را افزایش می دهد. اما در جهت مخالف بـه ترتیب امتیازهای 33.69؛ 45.74 و 52.87 در فراگیری، ایمنی شخصی و حقوق شخصی بـه دست می آید.

39. لیتوانی

لیتوانی

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 86
 • رتبه متوسط درآمد: 50
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 31
 • میانگین رتبه: 55.3

تولید ناخالص داخلی 53.3 میلیارد دلاری این کشور اروپایی تنها در رتبه 86 در جهان قرار دارد و میانگین درآمد 26429 دلاری ان در رتبه 50 در جهان پایین اسـت، اما رتبه 31 ان در SPI بـه ان کمک می کند. در SPI، لیتوانی در دسترسی بـه مراقبت هاي‌ اولیه دکتری، دسترسی بـه آب و سرویس بهداشتی و حقوق شخصی امتیاز بالایی کسب می کند.

مانند بسیاری از کشور های اروپایی، این کشور از نظر دسترسی بـه آموزش پیشرفته با 49.79 امتیاز در رتبه پایینی قرار دارد، اما در سلامت و تندرستی و فراگیر نیز بـه ترتیب با 67.84 و 63.54 امتیاز سقوط می کند.

38. عربستان سعودی

عربستان سعودی

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 18
 • رتبه متوسط درآمد: 61
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 86
 • میانگین رتبه: 55

بـه عنوان بزرگ ترین تولیدکننده نفت جهان، هیچ فهرست ثروتمندترین کشورها بدون عربستان سعودی کامل نمی‌شود. بر اساس گزارش اوپک، 50 درصد از تولید ناخالص داخلی 782.4 میلیارد دلاری عربستان سعودی در رتبه 18 از نفت حاصل می شود. عربستان سعودی با این رتبه بالای تولید ناخالص داخلی، باید بالاتر از رتبه 38 باشد، اما رتبه 61 ان با درآمد متوسط 21540 دلار و رتبه 86 SPI تقریبا ان را از فهرست خارج می کند.

SPI عربستان سعودی از دسترسی آسان بـه آب و سرویس بهداشتی و مراقبت‌هاي‌ اولیه دکتری التیام می یابد، اما با سه امتیاز بسیار پایین، موفقیت‌هاي‌ زیادی را دریافت میکند: 13.87 امتیاز در فراگیری، 17.26 امتیاز در حقوق شخصی و 36.82 امتیاز در دسترسی بـه آموزش پیشرفته.

37. برزیل

برزیل

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 9
 • رتبه متوسط درآمد: 103
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 49
 • میانگین رتبه: 39.3

برزیل نشان میدهد کـه چگونه یک کشور می تواند با رتبه‌بندی بزرگ در دسته‌بندی دیگر، بر یک کاستی بزرگ غلبه کند، زیرا میانگین درآمد 9140 دلاری ان در رتبه 103 در جهان قرار دارد، اما رتبه 9 ان با 109 تریلیون تولید ناخالص داخلی، ان را بـه فهرست ما بازمی‌گرداند.

متعادل کردن همه ی چیز رتبه 49 ان در SPI اسـت. این رتبه بندی در SPI مدیون امتیازهای OK کشور در دسترسی بـه مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و آب سالم و بهداشت اسـت. اما در دسترسی بـه آموزش پیشرفته و ایمنی شخصی کـه بـه ترتیب امتیازهای 36.80 و 47.26 را دریافت کردند، موفقیت‌هاي‌ بزرگی دریافت کرد.

36. قبرس

قبرس

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 112
 • رتبه متوسط درآمد: 20
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 28
 • میانگین رتبه: 51.3

قبرس، کشوری جزیره‌اي در دریای مدیترانه شرقی، در رتبه 36 فهرست ما قرار دارد، اما بـه لطف تولید ناخالص داخلی 24.5 میلیارد دلاری‌اش کـه رتبه 112 را در جهان دارد، مطمئناً هیچ نیست. جایی کـه قبرس برتری دارد میانگین درآمد 45705 دلاری ان اسـت کـه در رتبه 20 و رتبه 28 ان در SPI قرار دارد.

مورد دوم بـه دلیل دسترسی کشور بـه آب سالم و بهداشت «اگر چه در گذشته با کمبود آب دست و پنجه نرم میکرد»؛ دسترسی بـه مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و حقوق شخصی اسـت. اگر امتیاز 53.27 ان در دسترسی بـه آموزش پیشرفته نبود، این امتیاز بهتر بود.

35. شیلی

شیلی

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 43
 • رتبه متوسط درآمد: 78
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 34
 • میانگین رتبه: 41.3

یکیدیگر از کشور های آمریکای جنوبی، شیلی، در رتبه 35 فهرست ثروتمندترین کشورها قرار دارد. بـه دلیل خط ساحلی عظیمش شناخته شده اسـت، اما درآمد متوسط ان چندان زیاد نیست، کـه در رتبه 78 با 14670 دلار قرار دارد.

تولید ناخالص داخلی 298.2 میلیارد دلاری ان نیز نسبتاً پایین اسـت ودر رتبه 43 قرار دارد، اما رتبه 34 ان در SPI بـه ان فرصتی می دهد کـه برای رسیدن بـه نیمه انتهایی فهرست ما نیاز دارد. SPI شیلی از امتیاز تقریبا عالی در دسترسی بـه آب و سرویس بهداشتی، مراقبت‌هاي‌ اولیه دکتری و حقوق شخصی پیشرفت‌هاي‌ زیادی کسب میکند، اما امتیاز 43.69 ان در دسترسی بـه آموزش پیشرفته باعث کاهش ان می شود.

50 کشور ثروتمند جهان

34. آرژانتین

آرژانتین

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 24
 • رتبه متوسط درآمد: 84
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 42
 • میانگین رتبه: 50

شماره 34 در فهرست ثروتمندترین کشور های ما، کشور بزرگ آمریکای جنوبی آرژانتین اسـت. این کشور با درآمد متوسط 12370 دلاری خود کـه در رتبه 84 در جهان قرار دارد، تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، اما تولید ناخالص داخلی 518.5 میلیارد دلاری ان در رتبه 24 قرار دارد و بـه ان رونق می دهد.

تراز کردن همه ی چیز در رتبه 42 ان در SPI اسـت. دسترسی آرژانتین بـه آب و سرویس‌هاي‌ بهداشتی و مراقبت‌هاي‌ اولیه دکتری خوب، امتیاز SPI را افزایش میدهد. اما امتیاز 40.82 ان در دسترسی بـه آموزش پیشرفته و 58.37 امتیاز در ایمنی شخصی باعث کاهش امتیاز کلی ان می شود.

33. قطر

قطر

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 55
 • رتبه متوسط درآمد: 36
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 58
 • میانگین رتبه: 49.3

قطر نیز مانند امارات متحده عربی کشوری نفت خیز اسـت کـه باید یکی از بالاترین میانگین درآمد در جهان را داشته باشد. متأسفانه، نابرابری درآمدی ان از امارات فراتر رفته و بیشترین درآمدها 13 برابر فقیرترین هستند.

سقوط قطر بـه رتبه 33 در فهرست ثروتمندترین کشور های ما، رتبه بندی تولید ناخالص داخلی و SPI ان اسـت. با تولید ناخالص داخلی تنها 192 میلیارد دلار و SPI کـه از مبارزات شدید با فراگیری، حقوق شخصی و دسترسی بـه آموزش پیشرفته رنج میبرد، این دسته هاي‌ کلیدی بـه ترتیب در رتبه هاي‌ 55 و 58 قراردارند.

32. مکسیو

مکسیو

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 15
 • رتبه متوسط درآمد: 73
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 59
 • میانگین رتبه: 49

مکزیک دارای تولید ناخالص داخلی عظیم 1.2 تریلیون دلاری اسـت کـه ان را در رتبه 15 جهان قرار می دهد. باوجود این تعداد قابل توجه، این کشور تنها در رتبه 32 در فهرست ثروتمندترین کشور های ما قرار دارد. مهمترین ریزش مکزیک بـه دلیل درآمد متوسط رتبه 73 ان تنها 16298 دلار اسـت، اما رتبه 59 رتبه بندی SPI نیز هیچ امتیازی برای ان ندارد.

رتبه بندی SPI نمرات OK را در آب و بهداشت و مراقبت هاي‌ اولیه دکتری نشان می دهد، اما در زمینه هاي‌ کلیدی با 45.80 در دسترسی بـه آموزش پیشرفته، 48.27 در ایمنی شخصی، و 62.06 در آزادی و انتخاب شخصی، ضعیف اسـت.

31. مجارستان

مجارستان

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 58
 • رتبه متوسط درآمد: 53
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 36
 • میانگین رتبه: 48.7

رتبه 31 ثروتمندترین کشور در فهرست ما مجارستان اسـت کـه بـه لطف رتبه هاي‌ بالای آب و فاضلاب، مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و دسترسی بـه دانش اولیه، دارای رتبه 36 SPI اسـت.

با این حال، اعداد SPI همه ی خوب نبودند، زیرا با امتیاز 50.29 در دسترسی بـه آموزش پیشرفته و امتیاز 58.56 در فراگیر دست و پنجه نرم می کند. جایی کـه مجارستان امتیاز از دست می دهد، رتبه 58 این کشور با 155.7 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و رتبه 53 با میانگین درآمد تنها 24455 دلار اسـت.

30. اسلوونی

اسلوونی

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 85
 • رتبه متوسط درآمد: 35
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 22
 • میانگین رتبه: 47

اسلوونی در فهرست ما در رتبه 30 قرار دارد، اما رتبه 85 ان با رتبه 54.2 میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ممکن اسـت باعث شود بسیاری ان را از فهرست ثروتمندترین کشورها حذف کنند. کمک بـه بازگرداندن ان بـه رقابت، میانگین دست مزد رتبه 35 ان 37322 دلار و رتبه 22 در SPI اسـت.

امتیاز دوم بـه لطف دسترسی بـه آب تمیز، دسترسی بـه دانش اولیه و حقوق شخصی اسـت. این کشور با امتیاز 52.58 در دسترسی بـه آموزش پیشرفته در سطح پایینی قرار دارد، اما این مشابه با همسایگان اروپایی خود اسـت.

29. یونان

یونان

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 53
 • رتبه متوسط درآمد: 48
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 29
 • میانگین رتبه: 43

مانند پرتغال، کشور شماره 29 ثروتمند ما، یونان، هیچکس رابا تولید ناخالص داخلی 218 میلیارد دلاری یا متوسط درآمد 26671 دلاری خود کـه بـه ترتیب در رتبه هاي‌ 53 و 48 قراردارند، بر باد نخواهد داد.

یونان با رتبه 29 SPI خود کـه مدیون دسترسی بـه آب تمیز، مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و دانش اولیه اسـت، بازگشته اسـت. مانند سایر کشور های اروپایی، یونان با امتیاز 55.79 در دسترسی بـه آموزش پیشرفته دست و پنجه نرم می کند کـه امتیاز کلی ان را کمی پایین می آورد.

28. پرتغال

پرتغال

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 50
 • رتبه متوسط درآمد: 52
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 24
 • میانگین رتبه: 41.7

رتبه 50 پرتغال با 238 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و رتبه 52 با درآمد متوسط 25,487 دلار، هیچ جایزه اي را برای ان بـه ارمغان نمی آورد، اما همراه با رتبه 24 ان در SPI، کافی اسـت کـه ان را در رتبه 28 قرار دهیم. این رتبه بالا بـه لطف آب سالم و بهداشت، دسترسی بـه مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و حقوق شخصی ان اسـت. پرتغال با امتیاز 46.78 در دسترسی بـه تحصیلات پیشرفته کمتر اسـت، اما سایر رتبه ها 72.89 یا بالاتر هستند.

27. ایسلند

ایسلند

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 110
 • رتبه متوسط درآمد: 6
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 2
 • میانگین رتبه: 39

ایسلند در فهرست ثروتمندترین کشورها رتبه 27 را دارد، اما رتبه 110 این کشور با 25.9 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، شاخص خوبی برای ثروت ان نیست. جایی کـه ایسلند بـه دلیل رتبه بندی تقریبا عالی در آب و بهداشت و مراقبت هاي‌ دکتری اولیه، رتبه دوم SPI را دارد.

این کشور همچنین در دسترسی بـه دانش اولیه و حقوق شخصی پیشگام در جهان اسـت، اما با امتیاز 61.91 در دسترسی بـه آموزش پیشرفته کمتر اسـت. ایسلند همچنین با دست مزد سالانه 66504 دلاری خود در رتبه ششم جهان از لحاظ متوسط حقوق پیشگام اسـت. این، همراه با رتبه بالای SPI، برای غلبه بر کمبود تولید ناخالص داخلی و کسب جایگاهی در جدول ثروتمندترین کشورها کافی اسـت.

26. جمهوری چک

جمهوری چک

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 48
 • رتبه متوسط درآمد: 34
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 26
 • میانگین رتبه: 35.7

جمهوری چک بـه دلیل جذب بازیکنان هاکی اما نه چندان در محصولات نهایی شناخته شده اسـت کـه منجر بـه رتبه 48 ان با 244.1 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی شده اسـت. با میانگین دست مزد 26962 دلاری کـه در رتبه 34 قرار دارد، خیلی بهتر عمل نمیکند.

جمهوری چک علیرغم تولید ناخالص داخلی پایین و متوسط دستمزدها، همان‌ گونه بـه لطف رتبه 26 SPI، رتبه 26 را در فهرست ما دارد. SPI جمهوری چک بـه دلیل رتبه‌بندی بالا در آب و فاضلاب، مراقبت‌هاي‌ اولیه دکتری و حقوق شخصی افزایش یافته اسـت. مانند بسیاری از کشور های اروپایی، جمهوری چک تنها با 56.14 امتیاز از 100 امتیاز در دسترسی بـه آموزش پیشرفته دست و پنجه نرم می کند.

✅ مطالب مشابه: 10 شهر برتر تکنولوژی جهان را بشناسید «+عکس»

25. امارات متحده عربی

امارات متحده عربی

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 30
 • رتبه متوسط درآمد: 26
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 45
 • میانگین رتبه: 33.7

امارات با رتبه 30 تولید ناخالص داخلی در رتبه 30 با 414.2 میلیارد دلار و رتبه 26 متوسط درآمد 41010 دلار در رتبه 25 فهرست ما قرار دارد.

این درآمد ممکن اسـت برای چنین کشور نفت‌خیزی بسیار کم بـه نظر برسد، اما طبق گزارش بورگن، نرخ فقر ۱۹.۵ درصدی و یکی از بدترین شکاف‌هاي‌ ثروت در جهان این میانگین پایین را ایجاد میکند.

قوانین محدودکننده امارات متحده عربی منجر بـه امتیاز 54.72 در حقوق شخصی می شود و آموزش پیشرفته محدود بـه امتیاز 39.39 در دسترسی بـه آموزش پیشرفته میرسد و ان را بـه رتبه 45 در رتبه بندی SPI میرساند.

امارات متحده عربی در زمینه آب تمیز و بهداشت، دسترسی بـه سرپناه و مراقبت هاي‌ اولیه دکتری رتبه هاي‌ بالایی دریافت کرده اسـت، اما حتی ان ها نیز نمیتوانند بر رتبه هاي‌ پایین ذکر شده غلبه کنند.

24. اسرائیل

اسرائیل

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 34
 • رتبه متوسط درآمد: 34
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 30
 • میانگین رتبه: 32.7

اسرائیل در هر سه اندازه گیری کلیدی ما در دهه 30 قرار دارد، کـه باعث شده اسـت حتی در سراسر صفحه نمایش داده شود و رتبه 24 را در فهرست ما کسب کند. تولید ناخالص داخلی و متوسط درآمد ان بـه ترتیب با 369.4 میلیارد دلار و 37655 دلار در رتبه 34 جهان قرار دارد. جایگاه ان در شاخص پیشرفت اجتماعی اندکی ان را بالا می‌برد.

مناطقی کـه اسرائیل در SPI در ان می درخشد شامل امتیاز 100 عالی ان در آب و فاضلاب و نمرات بالا در مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و دانش پایه اسـت. از نظر فراگیر بودن با 43.11 و دسترسی بـه آموزش پیشرفته با 59.46 امتیاز کمتر اسـت.

23. لهستان

لهستان

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 21
 • رتبه متوسط درآمد: 43
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 32
 • میانگین رتبه: 32

لهستان نزدیک بـه نقطه میانی فهرست ثروتمندترین کشور های ما در رتبه 23 قرار دارد. هیچ اعداد واقعی خوب یا بدی برای لهستان وجود ندارد، زیرا در بیشتر مناطق بسیار متوسط اسـت. تولید ناخالص داخلی 585.8 میلیارد دلاری ان در رتبه 21 در جهان قرار دارد، و SPI ان در رتبه 32 قرار دارد. تحصیلات پیشرفته ناچیز اسـت درآمد با 29109 دلار درسال در رتبه 43 قرار دارد.

22. نیوزلند

نیوزلند

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 54
 • رتبه متوسط درآمد: 25
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 10
 • میانگین رتبه: 29.7

اگر چه نیوزلند بـه اندازه لوکزامبورگ قابل توجه نیست، اما با غلبه بر تولید ناخالص داخلی ناچیز در فهرست ما در رتبه 22 قرار گرفته اسـت. این کشور جزیره اي با تولید ناخالص داخلی 205 میلیارد دلاری در رتبه 53 جهان قرار دارد، اما رتبه 10 ان در SPI – کـه مدیون امتیاز 100 کامل در آب و فاضلاب و رتبه هاي‌ بالا در مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و حقوق شخصی اسـت- اسـت. ان را بـه سمت بالا می کشد. متعادل کردن همه ی این‌ها حقوق متوسط ان در رتبه 25 اسـت کـه 42325 دلار اسـت.

21. لوکزامبورگ

لوکزامبورگ

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 74
 • رتبه متوسط درآمد: 7
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 8
 • میانگین رتبه: 29.7

کشور کوچک اروپایی لوکزامبورگ در رتبه 21 قرار می‌گیرد و نشان می دهد کـه چگونه یک کشور می تواند با چند رتبه بالا بر یک رتبه ضعیف غلبه کند.این کشور با جمعیت کوچکی از 600000 نفر در جنوب، تولید ناخالص داخلی 69.5 میلیارد دلاری این کشور بـه سختی یک افت در سطل جهانی اسـت.

بیرون کشیدن ان از زیرزمین از نظر کل ثروت، میانگین درآمد بسیار بالای 65449 دلاری ان اسـت کـه در رتبه هفتم جهان قرار دارد. جایگاه خودرا نزدیک بـه وسط بسته استحکام می بخشد، رتبه 8 ان در SPI، کـه مدیون رتبه هاي‌ بسیار بالا در آب و فاضلاب، مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و حقوق شخصی اسـت.

20. فنلاند

فنلاند

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 44
 • رتبه متوسط درآمد: 24
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 5
 • میانگین رتبه: 24.3

طبق گزارش جهانی شادی، فنلاند شادترین کشور جهان اسـت، بنابر این دیدن این‌که بالاتر از شماره 20 نیست، تکان دهنده اسـت. همان طور کـه رتبه‌بندی ان در WHR نشان می دهد، فنلاند بـه دلیل رتبه‌بندی تقریبا عالی در آب و بهداشت و مراقبت‌هاي‌ دکتری اولیه، رتبه خوبی در SPI در رتبه 5 دارد.

این رتبه در آموزش پیشرفته تنها با 55.14 پایین تر اسـت، اما هیچ رتبه بندی دیگری بـه زیر 82.28 از 100 امتیاز نزول نکرده اسـت. جایی کـه فنلاند در رتبه 43 قرار دارد کـه با 275.7 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه 43 و متوسط درآمد 44111 دلاری رتبه 20 قرار دارد. شاید پول مساوی خوشبختی نباشد.

19. سنگاپور

سنگاپور

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 36
 • رتبه متوسط درآمد: 10
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 23
 • میانگین رتبه: 23

کشور ملی کوچک سنگاپور یک ورودی شگفت انگیز در رتبه 19 در فهرست ما از 50 کشور ثروتمند اسـت. چیزی کـه ان را در فهرست ما بسیار بالا می‌برد، درآمد متوسط 58770 دلاری این کشور اسـت کـه در رتبه 10 جهان قرار دارد. در SPI، سنگاپور بـه دلیل امتیاز 100 عالی در آب و فاضلاب و 98.25 در دسترسی بـه دانش پایه، رتبه 23 – دو رتبه بالاتر از ایالات متحده – را دارد. از طرف دیگر، سنگاپور از نظر حقوق شخصی با 70.88 امتیاز از 100 پایین تر اسـت.

با مجازات هاي‌ محدودکننده اي مانند سه ماه زندان برای آواز خواندن در ملاء عام، 10000 دلار برای اتصال بـه وای فای دیگران، تا دو سال زندان برای روابط همجنس گرا، و تا 100؛000 دلار جریمه نقدی و دو سال زندان برای فروش آدامس یا قاچاق ان. در کشور «بله، آدامس»؛ جای تعجب نیست کـه دراین زمینه رتبه بسیار پایینی دارد.

18. اسپانیا

اسپانیا

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 14
 • رتبه متوسط درآمد: 31
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 19
 • میانگین رتبه: 21.3

اسپانیا در رتبه 18 در بین 50 کشور ثروتمند برتر قرار دارد و تا حد زیادی مدیون تولید ناخالص داخلی 1.4 تریلیون دلاری خود اسـت کـه رتبه 14 را در جهان دارد. همچنین ضرری ندارد کـه رتبه هاي‌ بالای ان در آب و فاضلاب، مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و کیفیت محیطی ان را بـه رتبه 19 در جهان میرساند.

تنها نقطه ضعف اسپانیا: درآمد متوسط سالانه 38761 دلاری ان اسـت کـه در رتبه 31 جهان قرار دارد. پس از ان؛ اسپانیا یکی از ارزانترین کشور های اروپایی اسـت، بنابر این ممکن اسـت متوجه شوید کـه حقوق متوسط زیاد اسـت.

17. ایرلند

ایرلند

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 32
 • رتبه متوسط درآمد: 19
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 12
 • میانگین رتبه: 21

این بیش از شانس ایرلندی هاست کـه ایرلند را در رتبه 17 از 50 کشور ثروتمند قرار می دهد. این کشور همچنین در رتبه 12 ایرلند در SPI قرار دارد کـه می تواند بـه نمرات بالا در دسترسی بـه مراقبت هاي‌ اولیه دکتری، آب تمیز و بهداشت، و حقوق شخصی نسبت دهد.

69.43 امتیاز ان در دسترسی بـه آموزش پیشرفته نسبت بـه سایر نقاط جهان پایین اسـت، اما در مقایسه با سایر کشور های اروپایی بالا اسـت. تولید ناخالص داخلی تنها نقطه دردناک ایرلند اسـت، زیرا تولید ناخالص داخلی 375.9 میلیارد دلاری ان در رتبه 32 در جهان قرار دارد.

16. اتریش

اتریش

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 27
 • رتبه متوسط درآمد: 16
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 20
 • میانگین رتبه: 21

در رتبه 16 در فهرست ما از 50 کشور ثروتمند برتر، اتریش قرار دارد. این کشور اروپایی محصور در خشکی با تولید ناخالص داخلی 455.7 میلیارد دلاری خود در رتبه 27 و SPI تنها در رتبه 20 قرار دارد. در SPI، اتریش از نظر دسترسی بـه آب تمیز و بهداشت و مراقبت هاي‌ اولیه دکتری خود برتر اسـت، اما 46.27 امتیاز ان در دسترسی بـه آموزش پیشرفته، حتی در مقایسه با همسایگان اروپایی خود کـه دراین مقوله مشکل دارند، پایین اسـت.

15. ایتالیا

ایتالیا

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 8
 • رتبه متوسط درآمد: 33
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 21
 • میانگین رتبه: 20.7

ایتالیا با تولید ناخالص داخلی 2.1 تریلیون دلاری کـه رتبه 8 را در جهان دارد، رتبه 15 را در فهرست ثروتمندترین کشور های ما دارد. پایین آمدن ان؛ میانگین حقوق کارگران ایتالیایی اسـت کـه فقط 37752 دلار اسـت و رتبه 21 ان در SPI اسـت.

رتبه بندی SPI این کشور چکمه مانند از رتبه هاي‌ بالای ان در دسترسی بـه آب و سرویس هاي‌ بهداشتی، مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و حقوق شخصی کمک می کند، اما امتیاز 66.7 ان در دسترسی بـه آموزش پیشرفته و 74.41 امتیاز در آزادی شخصی و انتخاب ان را بـه سمت پایین می کشاند.

14. کره جنوبی

کره جنوبی

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 12
 • رتبه متوسط درآمد: 29
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 18
 • میانگین رتبه: 19.7

کره جنوبی کـه با حریف منزوی و مظلوم شمالی خود اشتباه گرفته نشود، در فهرست ما در رتبه 14 قرار دارد. متوسط درآمد 39472 دلاری ان کمتر از چشمگیر اسـت، اما تولید ناخالص داخلی 1.6 تریلیون دلاری ان در رتبه 12 جهان قرار دارد.

SPI شماره 18 کره جنوبی از طریق آب تمیز و بهداشت، مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و دسترسی بـه اطلاعات و ارتباطات این کشور تقویت می شود، اگر چه از نظر آزادی شخصی و انتخاب با امتیاز 78.94 از 100 در پایین ترین سطح قرار دارد. البته، این بـه طور قابل توجهی بهتر از 3.62 امتیاز کره شمالی از 100 امتیاز در همان رده اسـت.

13. سوئد

سوئد

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 22
 • رتبه متوسط درآمد: 23
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 11
 • میانگین رتبه: 18.7

تولید ناخالص داخلی 551 میلیارد دلاری سوئد و متوسط دست مزد سالانه 44196 دلاری بـه ترتیب در رتبه هاي‌ 22 و 23 در جهان قراردارند، اما رتبه 11 این کشور در SPI بـه ان افزایش خوبی در رتبه بندی کلی ما می دهد. رتبه بندی SPI سوئد از دسترسی این کشور بـه آب تمیز، مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و کیفیت زیست محیطی کمک زیادی می کند. اما مانند همسایگان اروپایی خود، از نظر دسترسی بـه آموزش پیشرفته با 58.99 امتیاز از 100 رتبه پایینی دارد.

12. بلژیک

"</p

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 23
 • رتبه متوسط درآمد: 14
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 17
 • میانگین رتبه: 18

تعادل ظریفی را در همه ی رده‌بندی‌ها برقرار میکند و با میانگین حقوق 52080 دلار در رتبه 14 و رتبه 17 SPI قرار دارد کـه منجر بـه رتبه 12 در فهرست ما می شود. بلژیک در آب و بهداشت، مراقبت هاي‌ اولیه بهداشتی و دکتری و دسترسی بـه سرپناه در SPI می درخشد، اما امتیاز 59.78 ان در دسترسی بـه آموزش پیشرفته، منعکس کننده بسیاری از کشور های اروپایی دیگر اسـت و ان را کمی پایین می آورد. تولید ناخالص داخلی 531.7 میلیارد دلاری بلژیک درست بالاتر از نیمه راه در فهرست 50 نفر برتر قرار دارد.

11. دانمارک

دانمارک

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 39
 • رتبه متوسط درآمد: 11
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 4
 • میانگین رتبه: 18

مانند نروژ، دانمارک رتبه 11 نیز بـه دلیل آگاهی اجتماعی خود در سراسر جهان نمرات بالایی کسب می کند. برخی از بزرگ ترین پیروزی‌ها در راه رسیدن بـه رتبه 4 در SPI شامل آب و فاضلاب، دسترسی بـه سرپناه و مراقبت‌هاي‌ دکتری اسـت، اما در ارائه آموزش پیشرفته با امتیاز 56.82 از 100 تلاش می کند. درآمد متوسط نیز بـه 55253 دلار رسیده اسـت کـه ان را در رتبه 11 جهان قرار می دهد، اما تولید ناخالص داخلی 351.2 میلیارد دلاری ان دریک سوم پایین 50 کشور برتر در رتبه 38 قرار دارد.

10. نروژ

نروژ

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 29
 • رتبه متوسط درآمد: 15
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 1
 • میانگین رتبه: 15

نروژ اغلب بـه عنوان یکی از آگاه‌ترین کشور های جهان از نظر اجتماعی با آلودگی کم، مراقبت‌هاي‌ دکتری برجسته و برنامه‌هاي‌ حمایتی عالی درنظر گرفته میشود و این موضوع رابا رتبه اول خود در SPI نشان می دهد.

این با 53.31 امتیاز از 100 امتیاز در دسترسی بـه آموزش پیشرفته بـه نظر می‌رسد، اما حتی این نیز برای پایین آوردن ان کافی نیست. تولید ناخالص داخلی نروژ در رتبه 29 با 434 میلیارد دلار و رتبه 15 متوسط درآمد 50966 دلاری، رتبه کلی ان را در فهرست ثروتمندترین کشور های ما بـه رتبه 10 رساند. اما هنوز برای این کاستی ها بسیار بالاست.

9. فرانسه

فرانسه

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 6
 • رتبه متوسط درآمد: 22
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 16
 • میانگین رتبه: 14.7

فرانسه از نظر تولید ناخالص داخلی با 2.8 تریلیون دلار در رتبه ششم جهان قرار دارد، بنابر این باید در رتبه بالاتری قرار گیرد، اما میانگین درآمد 44510 دلاری ان تنها در رتبه 22 جهان قرار دارد کـه رتبه ثروت کلی ان را بـه رتبه 9 می کشد.

دسترسی فرانسه بـه آب تمیز و سرویس بهداشتی، مراقبت هاي‌ اولیه دکتری و دسترسی بـه سرپناه، این کشور را در رتبه 16 در رتبه بندی SPI قرار داده اسـت. اما امکان التیام دسترسی بـه آموزش پیشرفته و فراگیر وجوددارد کـه بـه ترتیب امتیازهای 64.28 از 100 و 67.48 از 100 را دریافت کردند.

8. کانادا

کانادا

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 10
 • رتبه متوسط درآمد: 18
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 14
 • میانگین رتبه: 14

کانادا با 1.7 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی خود در رتبه 10 و SPI رتبه 14 را بـه عنوان هشتمین کشور ثروتمند در اختیار دارد. دومی مدیون امتیاز 98.44 از 100 در مراقبت هاي‌ دکتری اولیه و 95.74 امتیاز در حقوق شخصی اسـت. بدترین نقطه برای کانادا 69.43 امتیاز در دسترسی بـه آموزش پیشرفته اسـت کـه ممکن اسـت بـه مناطق روستایی گسترده ان نسبت داده شود.

7. استرالیا

استرالیا

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 13
 • رتبه متوسط درآمد: 13
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 15
 • میانگین رتبه: 13.7

استرالیا با رتبه‌بندی نسبتاً ثابت در سراسر جهان، رتبه 13 را در تولید ناخالص داخلی و متوسط درآمد بـه ترتیب 1.4 تریلیون دلار و 53349 دلار دارد. در SPI در رتبه 15 قرار دارد، اما همان‌ گونه از نظر تغذیه و مراقبت هاي‌ اولیه دکتری، آب و بهداشت، حقوق شخصی و دسترسی بـه اطلاعات و ارتباطات در رتبه هاي‌ بالایی قرار دارد.

با این حال، در دسترسی بـه آموزش پیشرفته تنها 69.31 امتیاز از 100 امتیاز دارد. همه ی این ها بـه یک رتبه هفتم در فهرست ثروتمندترین کشور های ما میرسد. «توجه داشته باشید، استرالیا نیز همواره بـه عنوان بهترین مقصد سفر در رتبه بندی قرار می‌گیرد»

6. انگلستان

انگلستان

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 5
 • رتبه متوسط درآمد: 21
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 13
 • میانگین رتبه: 13

با یک رتبه پایین تر از هلند، بریتانیا، شماره 6 ثروتمندترین کشور جهان اسـت. در حالی کـه تولید ناخالص داخلی 2.8 تریلیون دلاری ان را 12 پله جلوتر از هلند قرار می دهد، از نظر میانگین درآمد تنها 44770 دلار درسال 9 پله سقوط می کند. همچنین در SPI در شش نقطه پایینتر قرار گرفت و نقاط دردناک شامل فراگیری و دسترسی بـه آموزش پیشرفته بود.

5. هلند

هلند

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 17
 • رتبه متوسط درآمد: 12
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 7
 • میانگین رتبه: 12

هلند با میانگین رتبه 12 با ژاپن مساوی اسـت، اما در مسیر خود بـه رتبه 5 در فهرست ما متفاوت عمل می کند. تولید ناخالص داخلی 912.8 میلیارد دلاری هلند درسال 2018 تنها در رتبه 17 قرار دارد، اما میانگین درآمد 54262 دلاری ان باعث تقویت ان شد. در SPI، هلند با یک مقام از ژاپن عقب بود. هلند در حوزه‌هاي‌ مشابه ژاپن در SPI برتری داشت، با این تفاوت کـه رتبه حقوق شخصی ان بـه طور قابل توجهی بالاتر بود.

4. ژاپن

ژاپن

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 3
 • رتبه متوسط درآمد: 27
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 6
 • میانگین رتبه: 12

ژاپن با تولید ناخالص داخلی 4.9 تریلیون دلاری درسال 2018؛ رتبه 3 را در جهان دارد، اما متوسط درآمد ان 40753 دلار، ان را بـه رتبه 4 در فهرست ثروتمندترین کشور های ما کاهش می دهد.

بـه دلیل رتبه هاي‌ بالای آب و فاضلاب، دسترسی بـه دانش اولیه، تغذیه و مراقبت هاي‌ دکتری و سرپناه، رتبه ششم ان در SPI، کمک بـه عقب نشینی ان از نمره هاي‌ پایین در حقوق متوسط اسـت. تنها نقاط دردناک در منطقه SPI فراگیر بودن و دسترسی بـه آموزش پیشرفته اسـت کـه با توجه بـه تمرکز کشور بر فناوری ممکن اسـت گیج کننده باشد.

3. ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده آمریکا - ثروتمندترین کشورهای جهان کدام هستند؟

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 1
 • رتبه متوسط درآمد: 9
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 25
 • میانگین رتبه: 11.7

تولید ناخالص داخلی ایالات متحده تا سال 2018 با 20.5 تریلیون دلار در صدر جهان قرار دارد، اما رتبه سوم در فهرست ما بیشتر از این اسـت. درآمد متوسط نیز بـه 63093 دلار رسیده اسـت کـه ان را در رتبه نهم جهان قرار می دهد.

این دو رتبه بالا بـه ان کمک می کند تا رتبه 25 بـه طور شگفت انگیزی پایین در SPI را جبران کند. در SPI، ایالات متحده در بین بهترینها در سرپناه، آب و بهداشت، مراقبت هاي‌ دکتری و حقوق شخصی قرار دارد، اما از نظر فراگیر بودن، سلامت و تندرستی و ایمنی شخصی کوتاهی دارد.

2. سوئیس

سوئیس - ثروتمندترین کشورهای جهان کدام هستند

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 20
 • رتبه متوسط درآمد: 8
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 3
 • میانگین رتبه: 10.3

سوئیس دارای برخی از بالاترین دستمزدها در جهان اسـت و میانگین ان 64109 دلار درسال اسـت کـه نقش مهمی در دومین کشور ثروتمند جهان دارد. بـه علاوه، برخی از پیشرفته‌ترین نشانگرهای اجتماعی جهان از جمله دسترسی بـه آب آشامیدنی، تغذیه، دسترسی بـه برق، رسانه‌هاي‌ مستقل، ثبت‌نام در مدارس متوسطه و انتشار گازهای گلخانه‌اي را بـه رخ می کشد. چیزی کـه ان را از کشور آلمان جدا می کند، رتبه 20 تولید ناخالص داخلی 705.5 میلیارد دلاری ان اسـت.

1. آلمان

آلمان - ثروتمندترین کشورهای جهان کدام هستند؟

 • رتبه تولید ناخالص داخلی: 4
 • رتبه متوسط درآمد: 17
 • رتبه شاخص پیشرفت اجتماعی: 9
 • میانگین رتبه: 10

قرار گرفتن در صدر فهرست ما بـه عنوان ثروتمندترین کشور جهان چندان تعجب آور نیست. کشور آلمان از دیرباز یکی از کشور های پیشگام در تولید ناخالص داخلی بوده ودر برخی از مهم ترین بخش هاي‌ SPI در جهان پیشتاز اسـت: ثبت نام در مدارس متوسطه، دسترسی بـه برق، دسترسی بـه آب آشامیدنی و تغذیه.

✅ مطالب مشابه: معرفی 30 نفر از پولدارترین افراد جهان

در پایان

درک این نکته مهم اسـت کـه تولید ناخالص داخلی سرانه تنها معیار سنجش رفاه اقتصادی و اجتماعی یک کشور نیست. عواملی مانند نابرابری درآمد، توزیع ثروت و کیفیت خدمات عمومی نیز نقش مهمی در تعیین شرایط کلی اقتصادی و استانداردهای زندگی یک کشور دارند.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت