یادگیری پخت خورشت قرمه سبزی مادرشوهر (طنز)

یادگیری پخت خورشت قرمه سبزی مادرشوهر (طنز)

شیوه ی پخت خورشت قرمه سبزی مادرشوهر

 

برای اینکه در مخارج منزلصرفه جویی نمایید باید به شیوهی زیر عمل نمایید به صورتی که اول كودك را خوابانده و به سراغ کیسه برنج می روید و به تعداد نفرات برنج برميداريد، برنج را خیسانده و به سراغ تلفن ميرويد و شماره خانه پدرشوهر را می گیرید…

با مهربانی با مادرشوهر خود حرف زده و از ناهارش میپرسید….
اتفاقا ناهار خانه پدرشوهر امروز خورشت قرمه سبزی هست..
کمی لطافت به صدای خود افزوده و می گویید خوش به حالتون…

مادرشوهر علی القاعده میپرسد شما ناهار چی دارید…؟
شما می‌گویید هیچی فقط برنج خیساندم….
خانمهای آشپز توجه داشته باشید که ‘هیچی’ رو غلیظ گفته وگرنه باید همان برنج خالی را بخورید….
طبق غریزه مادری در این جا مادرشوهر تعارف می‌کند که بیایید این جا، شما مدرسه بچه ها رو بهانه کنید و بگویید حیف….

توجه کنید که این جا باز هم حیف را باید کشیده ادا کنید…
مادرشوهر می‌گوید اگر کسی بود برایتان ميفرستادم….
در این موقع بلافاصله خداحافظی کرده و با همسر خویش تماس بگیرید و بگویید نميدانم مادرت چه کارت داره آخه از صبح احوالت رو میپرسه دارم نگران میشم….

طبق عادت شوهر مرخصی ساعتی گرفته و شتابان به سمت خانه بابا می‌رود… مادر در عمل انجام شده قرار گرفته و شما صاحب یک قابلمه کوچک خورشت قرمه سبزی می‌شوید…
سریع برنج را پخته و ماست را درکاسه بریزید…

ناهار آماده هست
تا آموزش فسنجان خواهر شوهر خدانگهدار

 

جدیدترین مطالب سایت