خرید و فروش در اینترنت

طنز زیاد حرف زدن زنها

طنز زیاد حرف زدن زنها

طنز زیاد حرف زدن برخی از زنها

 
خانم های پر حرف …
 
مرد در حالى که داشت روزنامه می‌خواند رو به زنش کرد و گفت: در روزنامه نوشته بررسیهایى که به عمل آمده نشان می‌دهد زنها روزانه ۳۰,۰۰۰ کلمه حرف می‌زنند در حالى که این میزان در مورد مردها فقط ١٥٠٠٠ کلمه است.
 
زن گفت: علتش این است که ما باید هر چیز را دوبار تکرار کنیم تا مردها بفهمند.
 
مرد گفت: چی؟!!