کمی‌فکر کنید (طنز)

کمی‌فکر کنید (طنز)

جاهای خالی رو با چه اعدادی باید پر کرد؟

 10, 20, ….., 15, 1000, ……, 16

 

عجله نکنید!

کمی‌فکر کنید، سوال زیاد مشکلی نیست ولی اگر قادر به حل این سوال باشید

نشان فعالیت خوب سمت راست مغز شماست!

برای دیدن جواب صحیح بروید پایین.

 

کمی‌فکر کنید (طنز)

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 10, 20, 3, 15, 1000, 60, 16

 ده بیست سه پونزده، هزار و شصت و شونزه!!
راستی اون قضیه‌ی سمت راست مغز رو هم جدی نگیرید!

 

جدیدترین مطالب سایت