خرید و فروش در اینترنت

زندگی زیبا و قانون طبیعت

مجموعه : عاشقانه
زندگی زیبا و قانون طبیعت

زندگی زیبا و قانون طبیعت

هیچ دقت کرده ایم ؟

هیـچ چیز در طبیعـت برای خـود زنـدگی نمی کنـد .

رودخـانه ها آب خـود را مصـرف نمی کننـد .

درختـان میوه خـود را نمی خورنـد .

خورشیـد گرمای خـود را استفاده نمی کنـد .

گـل , عطـرش را برای خـود گسترش نمی دهـد .

زندگی برای دیگران

قـانون طبیعت است .

پس گذشت و فداکاری

قـانون طبیعت است .

 بی قـانونی کنیم از انرژی اطرافمان

محـروم خواهیم شد ..

 

منبع : مراحم