52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

مجموعه : ضرب المثل ها
52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

ضرب المثل هاي گوناگون در مورد زنان

زنان موجودات بسیار با عاطفه و دوست داشتنی هستند زن یعنی مادر زن یعنی یک همسر مهربان و زن یعنی مهر و محبت عاطفه… اما در این جا ضرب المثل هاي مشهور از کشورها و قوم هاي مختلف در مورد زنان را اوردیم.

 

زن طلاییست که عاشق شدنش اجبار است

همچو برگیست که گریان شدنش اخطار است

مثل ماه است که در پرده شب الماس است

همچو خورشید که زیبا شدنش تکرار است

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

ضرب المثل در مورد زن

 

1- آرژانتينيها

زن بد و زن خوب هردو به شلاق احتياج دارند.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

2- افريقائيها

زن زيبا، خواهر مردان بسيارى است .

پوشش زن به قيمت آرامش دل شوهر است .

هر قدر با زن صميمى باشى قلبت رابه او وامگذار.

زن حكم اسب را دارد، كسى كه وی را مى راند صاحب اوست .

انچه را شيطان درسال مى كند، پير زنى در يكروز انجام مى دهد.

اطاعت از زنان ، رفتن به دوزخ است .

زن حكم پتو را دارد اگر بخود بپيچى ناراحتت مى كند و اگر دورش بيندازى سرما مى خورى.

زن بى حجب و حيا آش بى نمك است .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

3- آلبانيها

زن رابه دروغ و سگ رابا استخوان راضى كن .

زنى كه مى خواند، شوهر مى خواهد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

4- آلمانيها

آنجا كه زن حكومت دارد، شيطان سر پيشخدمت است .

كسى كه زن ثروتمند بگيرد، آزادى خودرا فروخته است .

وقتى زنى مى ميرد، يك فتنه از دنيا كم مى شود.

مرد پيرى كه زن جوان بگيرد، مرگ به قهقهه مى افتد.

كارى كه شيطان از عهده برنيايد، زن انجام مى دهد.

مراقبت از يك جوال مگس آسانتر است تا مراقبت از يك زن .

بين «« بله »» و «« نه »» زن يك سوزن هم جا نمى گيرد.

شيطان ده ساعت وقت لازم دارد تا يك مرد را گول بزند ولى زن يك ساعت ده مرد را اغفال مى كند.

زنى كه كسى همراه ندارد، همراه همه ی است .

گريه زن ، دزدانه خنديدن است .

زن بدون مرد، باغ بدون ديوار است .

زن ، زيبايى را بر فضيلت ترجيح مى دهد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

5- بوميهاى آمريكا

زن و زمين منشا جنگند.

زن زيبا، زحمت زيبا.

دهان زن تعطيل بردار نيست .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

6- اسپانيوليها

خوشبختى يا بدبختى مرد زن اوست .

از زن شرور بر حذر باش و به زن خوب اعتماد مكن .

زن كسى را كه دوست دارد تحقير مى كند و كسى را كه از او بدش مى آيد مى ستايد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

7- استونيها «255»

گيسوى زن دراز است و عقلش گرد.

زن را جوان بگير و جگر را گرم بخور.

از خاندان متمول اسب بخر و از خاندان فقير زن بگير.

اگر مى خواهى همه ی دنيا از مطلبى با خبر شوند، به زن بگو.

زن را چون بطرى محكم نگهدار.

دختران كه همه ی خوبند پس زنان بد از كجا مى آيند؟

زن زيبا بهشت چشم و دوزخ روح و برزخ جيب است .

زن در پائيز عاقلتر از مرد در بهار است .

زن هيچگاه از زن تمجيد نمى كند.

آب در غربال بهتر مى ماند تا راز در دهان زن .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

8- اعراب

بدنامى زن زايل شدنى نيست .

زن كچل به موهاى دختر خاله اش مى نازد.

زن بايد با مردى كه وی را دوست دارد، ازدواج كند، نه با مردى كه طرف عشق اوست .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

9- انگليسيها

زن شرى است مورد نياز.

زن اسلحه يى به جز زبان ندارد.

زن زشت درد دل است و زن زيبا دردسر.

زن در 10 سالگى فرشته ، در 15 سالگى طاهره ، در چهل سالگى اهريمن و بعد ازآن عفريته است .

كسى كه زن را دوست ندارد پستان خوك را مكيده است .

زن به رويت مى خندد و گلويت را مى برد.

به زن بگو زيبايى تا از خوشى ديوانه اش كنى .

زنى كه بزك مى كند تابلوى «« به اجاره داده مى شود »» را نصب مى كند.

زنى هر اندازه به سر و وضع خود دقيق باشد، نسبت به خانه و زندگى بى قيد است .

اگر زن به اندازه خوبيش كوچك مى بود، سراپايش با يك پوست نخود پوشيده مى شد.

نصيحت زن چيز مهمى نيست ، ولى كسى كه آن را نپذيرد ديوانه است .

فكر زن و باد زمستانى اغلب متغيرند.

دختر عفيف اگر پايش شكسته باشد، بهتر است تا براى تفريح از خانه دور ماند.

زن و موسيقى تاريخ بردار نيست .

زن چون بادنماى كشتى است ، به هر طرف كه باد آيد متمايل مى شود.

زن هر وقت بتواند مى خندد و هر وقت بخواهد مى گريد.

زن با اينكه دليل و منطق سرش نمى شود، هميشه حرف آخر با اوست .

وقتى زن خانه تنبل شد، كلفت هم با دهانش كار مى كند.

اگر از زن خود الاغ بسازيد، او هم از شما گاو مى سازد.

زن آن قدر كه بنظر مى آيد. پير است و مرد آن قدر كه احساس مى كند.

زن خوب محصول شوهر خوبست .

كسى كه با زن بيوه اى 3 فرزند دارد، ازدواج كند، با چهار دزد ازدواج كرده است .

زن بيوه مگير، جز آنكه شوهرش رابه دار آويخته باشند.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

10- ايتاليائيها

خنده زن زيبا، گريه كيف پول آقاست .

زن در كنار پنجره ، مانند انگور در معبر آويزان است .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

11- ايرانيان

زن بلاست ولى هيچ خانه اى بى بلا نباشد.

اسب و زن و شمشير وفادار كه ديد؟

زن و اژدها هردو در خاك به

خداى زن مرد است .

زن يكى ، خدا يكى .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

12- ايرلنديها

سه طبقه از مردان از شناسائى زنان عاجزند: جوانان و پيران و ميان سالان .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

13- برمه ئيها

زن در گهواره هم كه هست خودش را معرفى مى كند.

زن كور باشد بهتر است تا بسيار زيبا.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

14- بلغاريها

خانه بدون زن ، مثل چاه بدون دلو است .

زن بى شوهر مثل اسب بدون دهنه است .

زن زيبا 3 شوهر لازم دارد: 1- مالدارى كه خرجش را بدهد. 2- زيبائى كه با او عشق ورزد. 3- اوباشى كه وی را كتك زند.

زن فقط سنش و انچه را كه نمى داند مخفى نگه مى دارد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

15- بوسنيها

از زن ريشدار و مرد بى ريش بر حذر باش .

 

حتما بخوانید :  ضرب المثل سه پلشت آید و زن زاید

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

16- پرتغاليها

زن و گوسفند را بايد زود به خانه آورد «و گر نه نصيب گرگ مى شوند.»

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

17- پشتوها

عقل زن زير پاى اوست .

زن خوب آنست كه يا در خانه باشد يا در گور.

مردان چون كوهند و زنان چون اهرم .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

18- چكها

خانه بدون زن مثل چمن بدون شبنم است .

دود و چكه و زن غرغرو، مرد را از خانه فرار مى دهد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

19- چينيها

زن زشت و مال كم ، قلعه و حصار لازم ندارد.

اگر مردى به زنش خيانت كند، از خانه به خيابان تف انداخته است و اگر زنى به شوهرش خيانت كند، از كوچه به خانه تف انداخته است .

پسرت را در اتاق و زنت را در بستر نصيحت كن .

چنانكه حباب مى تركد، زن راز افشا مى كند.

مرد گمان مى كند كه مى داند ولى زن معتقد است كه بهتر مى داند.

وقتى مردى ديوانه زنى مى شود بايد صبر كرد، خود آن زن وی را عاقل مى كند.

وقتى زن با لبانش مى گويد «« نه »» با چشمانش مى گويد: «« بله »»

زن از مصيبت ديگران خوشحال و از نعمتشان بدحال مى شود.

كاخ بزرگان را زن پر كرده و كلبه فقرا را بچه .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

20- داهوميها

زن شلخته داشتن بهتر از مجرد بودن است .

99 درصد آرزوهاى زن شايد بر شوهر معلوم باشد اما صددرصد آن را شيطان هم نمى داند.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

21- دانماركيها

سه زن و يك غاز، يك راسته بازار.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

22- روسها

نه جوجه را مرغ مى نامند و نه زن را انسان .

وقتى دخترى متولد مى شود، چهار ديوار مى گريد.

زن سايه است ، تعقيبش كنى ، فرار مى كند، فرار كنى تعقيبت مى نمايد.

كسى كه با زن بيوه جوان عروسى نكرده باشد نمى داند بدبختى يعنى چه .

آزادى حتى زن خوب را هم فاسد مى كند.

اگر زنت به تو تملق گفت حتماً نقشه سوئى در سر دارد.

زن دو روز عزيز است : روزى كه به خانه ات مى آيد و روزى كه به خاك سپرده مى شود.

زنت را چون جانت دوست بدار ولى وی را از ترس بلرزان .

زن كوزه نيست كه بشكند از زدنش دريغ مكن .

زن در آن واحد 77 فكر دارد.

شهادت زن عليه شوهر مسموع نيست .

زن بى جهت شكايت مى كند، عمدا دروغ مى گويد، آشكارا مى گريد و مخفيانه مى خندد.

اگر مردى زن زيبايش را روزى 3 بار نزند از ديوار بالا مى رود.

مرد عاقل در گريه زن چيزى جز آب نمى بيند.

اگر مردى خيلى پير و شكسته است ، تقصير زنش مى باشد.

زن رابا چكش بكوب و ازآن طلا بساز

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

24- رومانيها

زنان راه گريه بلدند تا دروغ بگويند

بهترين زنان هم دنده اى از شيطان دارد

اگر پير زنى را گول زنى ، شيطانى رابه دام آرى .

25- ژاپنيها

زبان زن خنجرى است كه هرگز زنگ نمى زند.

زن خوب آنست كه كدبانوى خوبى باشد.

به زنت تا آنجا اعتماد كن كه چشم مادرت وی را مى پايد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

26- سوئديها

كسى كه زنش را بزند 3 روز گرسنگى مى كشد و 3 روز هم كارش تعطيل است

كسى كه زنش با او با وفا و زنبور با او مهربان باشد، ثروتمند مى شود.

شب و زن و عشق ، مرد رابه اشتباه مى اندازد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

27- سياميها

مرد خود ثابت و مستقل است ولى ثبات و استقلال زن به مرد است .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

28- صربستانيها

به محصولت تا به انبار نريزى و به زنت تا در گورش نسپارى اعتماد مكن .

وقتى خدا به مردى غضب مى كند، يگانه دختر يك خانواده رابه زنى به او مى دهد.

زن زيبا و مال دنيا خائن ترين چيزهاست .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

29- فرانسويها

از آشپز خوب و زن جوان بر حذر باش .

زن صابون مرد است

زن زشت درمان واقعى عشق است

انتخاب زن و هندوانه مشكل است

بدون زن ، مرد موجودى خشن و نخراشيده است

مردى از چوب به زنى از طلا مى ارزد.

به زنى كه دم از تقوى زند اعتماد مكن .

زن و كشتى هميشه در دسترس واژگون شدن هستند.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

30- فنلانديها

زن را از ده بگير نه از خيابان .

در خانه ، نه شاخ بز لازم است و نه ثروت زن .

مرد براى كار از خانه بيرون مى رود و زن براى اينكه وی را تماشا كنند.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

31- كردها

زن قلعه ايست كه مرد زندانى آنست .

تمام شعور زن در خانه است ، اگر ازآن خارج شد فاقد ارزش ‍ مى گردد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

32- گرجيها

اگر زن خوب بود، خدا هم يكى براى خودش درست مى كرد.

اسلحه زن اشك اوست .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

33- لاتين ها

شيطان هم نمى داند كه زن چاقويش را كجا تيز مى كند.

اگر يك عمر زنت را بر دوش گيرى و فقط يك لحظه وی را زمين بگذارى ، خواهد گفت خسته ام :

زن يكصد مذهب عوض مى كند تا به خواهش دلش برسد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

34- اهالى ماداگاسكار

زن جوان آشپز بدى است .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

35- مردم مالايا

زنى كه از خانه بيرون مى رود، حكم باغى را دارد كه در مسير گله قرار گرفته باشد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

36- مراكشيها

با زنت مشورت كن و عقيده خودت را اجرا نما.

زن لباس است و هوش ثروت

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

37- مسيحيان

خدايا مرا به هر طاعونى گرفتار كن ، جز طاعون قلب و به هر شرارتى دچار ساز، جز شرارت زن .

 

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

38- مصريها

زن اگر چانه اش كمتر مى شد محبوبتر مى شد.

حسادت زن كليد طلاق او است .

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

39- نروژيها

زن ابتدا كنيز، بعداً رفيق ، در آخر آقا بالاسر است .

زن قبل از عروسى مى گريد و مرد بعد ازآن .

گوشت رابه خواستگارى بفرست نه چشمت را.

زن مثل نعناع است هر چه وی را بيشتر بكوبى ، بويش بهتر است .

شيطان زن را بلعيد، ولى از هضمش درمانده ماند.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

40- هلنديها

وقتى در خانه زن خوبى باشد، خوشى از در و ديوار مى بارد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

41- هنديها

قول زن نقش بر آب است .

بدون زن خانه جاى شيطان است .

ورود زن آغاز سعادت است .

زن در نبودن شوهر مى گريد و زمين در نبودن آب

هزار مرد باهم توافق مى كنند ولى توافق دو خواهر محال است .

مرد شهوت را دوست دارد و زن مرد را

زن و كيف پولت را محكم ببند و همراهت بردار.

زن زيبا مال همه ی است و زن زشت مال خودت

به اهريمن پناه بده ولى به زن راه مده .

 

حتما بخوانید :  70 ضرب المثل کشورهای مختلف درباره ازدواج + ضرب المثل آفریقایی

 

42- هنگريها – مجارستانيها

از زن و شر و خيار هر چه كمتر بهتر.

 

 

43- يونانيها

شرهاى سه گانه عبارتند از طوفان و آتش و زن .

يا زن نگير يا اگر گرفتى نگذار آقايى كند

زن گرفتن شرى است كه مردان برايش دست به دعا برمى دارند.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

44- يهوديها

براى خريد زمين خيزبردار و براى زن گرفتن ، دست به عصا راه برو.

وقتى مرد پير، زن جوان مى گيرد، مرد جوان مى شود و زن پير.

از نظر اسلام

زن امانت خداست نزد شوهر.

زن لباس شوهر است و شوهر لباس زن .

زن ريحان است نه قهرمان .

زن عقربى است شيرين گز.

زن شرى است كه گزيرى ازآن نيست .

زن مانند استخوان كج است ، اگر بخواهى راستش كنى مى شكند.

زن بهتر است متكبر و بخيل و ترسو باشد.

جز با زنان عاقل و آزموده مشورت مكن .

غيرت ورزى بيجاى مرد، زن رابه فساد مى كشاند.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

45- انگليسي:

زن شري است مورد نياز.

زن فقط يک چيز را پنهان نگاه مي‌دارد آنهم چيزي است که نمي‌داند.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

46- هلندي:

وقتي زن خوب در خانه باشد، خوشي از در و ديوار مي ريزد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

47 – استوني:

از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقير زن بگير.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

48 – فرانسوي:

انچه را زن بخواهد، خدا خواسته است.

انتخاب زن و هندوانه مشکل است.

بدون زن، مرد موجودي خشن و نخراشيده بود.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

49 – آلماني:

کاري راکه شيطان از عهده بر نيايد زن انجام مي‌دهد.

وقتي زني مي‌ميرد يک فقته از دنيا کم مي‌شود.

کسي که زن ثروتمند بگيرد آزادي خودرا فروخته است.

آنکه را خدا زن داد، صبر هم داده.

گريه زن، دزدانه خنديدن است.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

50- يوناني:

شرهاي سه‌گانه عبارتند از: آتش، طوفان، زن.

براي مردم مهم نيست که زن بگيرد يا نگيرد، زيرا در هردو صورت پشيمان خواهد شد.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

51- گرجي‌ها:

اسلحه زن اشک اوست.

 

52 ضرب المثل در مورد زن ها در کشورهای مختلف جهان

 

52- ايتاليايي:

اگر زن گناه کرد، شوهرش معصوم نيست.

زناشويي را ستايش کن اما زن نگير.

زن و گاو را از شهر خودت انتخاب کن.

 

گروه فرهنگی تالاب

جدیدترین مطالب سایت