ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

مجموعه : ضرب المثل ها
ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

افراد اروپایی و شاعران اروپایی به طبع اشعار و ضرب المثل های جالبی میزنند در ادامه با ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی تالاب را دنبال کنید.

 

One should not look a gift horse in the mouth
دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

معنی ضرب المثل انگلیسی

 

a Word to the wise is enough/sufficient
در خانه اگر کس است یک حرف بس است.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ترجمه ضرب المثل انگلیسی

 

To dance to a person’s tune
به ساز کسی رقصیدن.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

انواع ضرب المثل انگلیسی

 

While the grass grow, the cow starves
بزک نمیر بهار میاد، خربزه با خیار میاد.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

 

He is a dog in the manager
نه خود خورد نه کس دهد، گنده شود به سگ دهد.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

 

the Weakest goes to the wall
هر چه سنگ است به پای لنگ است؛ سنگ به در بسته می خورد.

 

You’re only young once

آدم  همیشه که جوان نمی ماند؛ قدر جوانی را بدان.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

 

f you cant stand the heat, get out of the kitchen

خر ما از کُرّه گی دم نداشت.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

 

Sweet nothing

حرف های صد من یه غاز.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

 

You can’t make an omelette/omelet without breaking eggs

تا خراب نشود، آباد نمی شود؛ بی مایه فطیر است.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ترجمه ضرب المثل انگلیسی

 

You may end him but you’ll not mend him

 توبه گرگ مرگ است.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

 

To carry coals to Newcastle
زیره به کرمان بردن.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

 

third time lucky
تا سه نشه بازی نشه.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

انواع ضرب المثل انگلیسی

 

easy come, easy go
باد آورده را باد می برد.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ترجمه ضرب المثل انگلیسی

 

Too many cooks spoil the broth

آشپز که دو تا شد آش یا شور میشود یا بی نمک.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

 

You pay your money and you take your choice
هر چقدر پول بدهی همان قدر آش می خوری.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معنی

 

You must grin and bear it
باید بسوزی و بسازی.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

انواع ضرب المثل انگلیسی

 

from the cradle to grave
ز گهواره تا گور دانش بجوی.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل 

 

ou can’t put the clock back

گذشته ها گذشته است.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

 

smell fishy
کاسه ای زیر نیم کاسه است.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معنی

 

Strike while the iron is hot

تا تنور داغه نون رو بچسبون.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

انواع ضرب المثل انگلیسی

 

You can’t keep a good man down

  خواستن توانستن است.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

انواع ضرب المثل انگلیسی

 

To milk the ram

آب در هاون سائیدن

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معادل فارسی

 

You are scraping the bottom of the barrel

ملاقه ات به ته دیگ خورده است.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

انواع ضرب المثل انگلیسی

 

Horses for courses
هر کسی را بهر کاری ساخته اند.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ترجمه ضرب المثل انگلیسی

 

every cloud has a silver lining
در ناامیدی بسی امید است.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

 

You must lie on the bed you have made

خود کرده را تدبیر نیست.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

 

You can not get blood out of stone.

از آب کره نتوان گرفت.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ترجمه ضرب المثل انگلیسی

business is business
حساب حساب است کاکا برادر.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

انواع ضرب المثل انگلیسی

 

In unity there is strength

یه دست صدا نداره.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ترجمه ضرب المثل انگلیسی

 

You  may know by a handful the whole sack

 

مشت نمونه خروار است.

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

 

Half a loaf is better than no bread 

کاچی به از هیچ چیز است

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

معنی ضرب المثل انگلیسی

 

no news is good news

بی خبری خوش خبری است.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معنی

 

One swallow does not make summer
با یک گل بهار نمی شود.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

 

The cat dreams of mice
شتر در خواب بیند پنبه دانه.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با معنای فارسی

 

You buy land, you buy stones, you buy meat, you buy bones

گنج بی مار و گل بی خار نیست.

 

ضرب المثل های انگلیسی روز به همراه زیرنویس فارسی

ضرب المثل انگلیسی با ترجمه فارسی

 

You can’t see the wood for the trees.

آنقدر سمن است که یاسمن پیدا نیست.

 

 

 

جدیدترین مطالب سایت