تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب تیره در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب تیره در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب تیره در خواب

تعبیر خواب به روایت بزرگان را در مجله تالاب بخوانید.

تعبير خواب آب تیره به روايت ابن سیرین

 اگرآب تیره بخورد بزرگی و مال و نعمت با رنج و سختی و بیم و ترس حاصل شود.
تعبیر خواب آب تیره و راکد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
 تعبیر خواب آب راکد و تاریک اندوه است وغصه
تعبیر آب تیره در خواب به روایت دانیال
 اگرکسی آب تیره بر وی ریخت، دلیل كند كه ازآن كس شر و بدی به او رسد.
تعبیر خواب آب تیره به روایت تام چت ویندرا
 اگر آب عمیق وتیره ببیند امکان سلطه بر قدرتهای روحی مطرح است و می‌تواند از قدرت هایش بهره کافی ببرد.
تعبیر خواب آب تیره و کدر به روایت لوک اویتنهاو
تعبیر آب کدر در خواب: نشان دهنده آن است که روان بیننده خواب نیاز به پاک سازی مواد آلوده اي هم چون: وسوسه ها، نگرانی ها و انواع و اقسام دلواپسی هاي دارد.
تعبیر خواب آب تیره به روایت جابر مغربی
 اگردرسال فراوانی آب بیند در خانه وی آب تیره ایستاده باشد، سالی سخت ودشواری در پیش روی اوست.
تعبیر خواب آب تیره به روایت یوسف نبی «ع»

 1- دیدن آب تیره در خواب غم بود.
 2- تعبیر خواب آب تیره در فساد افتادن است.

 3-تعبیر دیدن آب تیره در خواب روان ظلمی براهل زمین پیدا شود.

 

جدیدترین مطالب سایت