جستجو در تالاب

تعبیر خواب آبادی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آبادی

تعبیر خواب آبادی

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

ديدن آباداني در خواب بر چهار وجه است

صلاح کارهاي اين دنیا

خيرو منفعت

داد و کامراني

گشايش کارهاي شايسته

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر آباداني کردن ببيند مثل آباد کردن مسجد و مدرسه و بمارستان و ساير جاهاي عام المنفعه

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

آبادي دو مفهوم را تداعي مي کند. اول عمران و آبادي و دوم ده و روستا. در مورد نخست چنان چه در خواب ببينيم که مشغول آباد کردن جائي هستيم ويا به بناي ساختماني مشغوليم، دو صورت دارد .

 

اگر آن جا که در خواب ديده ايم در اصل آباد و ساخته شده و معمور است که خواب ما گوياي بيهودگي کار ما است و خواب ما مي گويد عملي کاملا بي ثمر انجام مي دهيم و اگر آن جا باير و ويرانه است و ما آنرا آباد کنيم نشان خير و صلاح و نيک فرجامي است.

 

اگر زميني راکه احساس مي کنيد به خودتان تعلق دارد مي سازيد و آباد مي کنيد، بخصوص اگر در آن کشت مي نمائيد خواب از عشق و ازدواج نزديک با شما سخن مي گويد. چنان چه ازدواج کرده و تشکيل خانواده داده باشيد در زمينه حرفه و شغل خود کاري مستقل از امور ديگر انجام مي دهيد که سود بخش است و به گفته ابن سيرين خير و فايده نصيب شما مي شود.

 

اتفاق مي افتدکه در خواب مي بينيد بناي آباد ساخته شده ای ناگهان فرو ريخت و ويران شد. اين نشان آن است که به اهل آن جايگاه آسيبي وارد مي آيد و مصيبتي مي رسد.

 

چنان چه خودتان را در جائي آباد و معمور مشاهده کنيد که در خواب از مشاهده آن همه ی عمران و آبادي تعجب کنيد به همان نسبت که آبادي ديده ايد بهره مند و کامياب مي شويد و خلاف اين نيز صادق است يعني اگر جاي آبادي را ويران مشاهده کنيد و خودتان در آن ويراني باشيد انتظار يک خسارت يا زيان را داشته باشيد، از امام جعفر صادق _ع _ نقل است که ديدن آبادي نشاني از گشايش کارهاي بسته است. به نوشته نفايس الفنون اگر خودرا در ده يا روستا شهرستاني آباد ببينيد امنيت و آرامش مي يابيد. چنان چه بيننده خواب ببيند که در دهي گمشده نشانه شرو فساد و بدي است

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپ دیدنی از فریب راحت مغز انسان (حتما ببینید)
کلیپ دیدنی از فریب راحت مغز انسان (حتما ببینید)