تعبير خواب آبجو از بزرگان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبير خواب آبجو از بزرگان

تعبیر خواب آبجو در خواب

انواع تعبیر خواب در سایت تالاب بخوانید.
 

تعبیر خواب ماء شعیر

 

تعبير خواب ماء شعیر به روايت ابن سیرین

 اگر کسی در خواب ببیند که ماء شعیر می‌خورد خدمتکاری موجب آسایش و اسانی او می‌گردد و اگر دید به کسی ماء شعیر داد از مال خود به او میدهد.

 

تعبير خواب ماء شعیر به روايت جابر مغربی

 اگر ببیند ماء شعیر خورد مردی فرومایه به او خدمت می‌کند، اگر ببیند ماء شعیر شیرین خورد ازآن شخص فرومایه منفعت میبرد، و اگر ترش باشد از او زیان می‌بیند.

 

تعبير خواب ماء شعیر به روايت حضرت صادق «ع»

 تعبیر دیدن ماء شعیر بر چهار وجه است:
1- منفعت
2- بوسه  دادن
3- خدمت کردن
4- مردی فرومایه

 

جدیدترین مطالب سایت