تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبرو | تعبير خواب آبرو

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبرو | تعبير خواب آبرو

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبرو در خواب

تعبير خواب آبرو به روايت لیلا برایت
 
داشتن شغل آبرومند در خواب، نشانگر زندگى شاد است.
 
 
تعبير خواب آبرو به روايت آنلی بیتون
 
اگر ببینید که شغل یا موقعیت خوبى رابا کسانى تقسیم کردید، نشانگر آن است که خبر ناگوارى رابه شما خواهند داد.
اگر آبروى کسى را بریزید، اوقات بدى خواهید داشت. عذرخواهى کردن به صورت رسمى از کسى، بیانگر این است که آدم با وجدانى هستید.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت