تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبگوشت در خواب | تعبير خواب آبگوشت

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبگوشت در خواب | تعبير خواب آبگوشت

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آبگوشت در خواب | تعبير خواب آبگوشت

 

 تعبیر خواب آبگوشت

 

تعبير خواب آبگوشت به روايت آنلی بیتون
 
1 – دیدن آبگوشت در خواب، نشانه صداقت وصمیمیت و حمایت دوستان است.
2 – اگر فردی عاشق ، خواب آبگوشت ببیند، نشانه تعلق خاطری پایدار است.
3 – اگر خواب ببیند، مشغول تهیه آبگوشت هستید، نشانه آن است که سرنوشت خود ودیگران را در دست میگیرید.
 
 
برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت