تعبیر خواب آبگينه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آبگينه

تعبیر خواب آبگينه

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر ببيند نامش بر بلور نوشته شده است ، نعمت و دولت دنيا در دين پيدا خواهد کرد و به نيازهايش خواهد رسيد

اگر ببيند بر بلوري نام سلطان يا شخص صاحب مقامي نوشته است ، اگر خواب بيننده خود سلطان باشد اجلش نزديک است و اگر کسي که اين خواب را ديده است نسبتي با سلطان و شخص صاحب جاه نداشته باشد به اندازه ارزش بلور خير و خوشي ميبيند و خوش عاقبتي در انتظار اوست

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

ديدن آبگينه « شيشه »بلور و …» در خواب ، بر زن دلالت دارد

اگر ببيند در ظرف بلور آب ميخورد زن اختيار ميکند و ثروتمند ميشود

اگر ببيند در ظرف بلور به کسي شراب ميدهد ، براي او زن ميگيرد

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

معبران آبگينه رابه زن تعبير کرده اند و اين به خاطر ظرافت و شکنندگي آن است چرا که زن ظريف و شکننده است. از دانيال نبي نقل مي شود که چنان چه بيننده خواب ببيند که از ظرفي ساخته شده از آبگينه آب مي خورد گوياي آن است که او ازدواج مي کند و يا با زني وارد معامله سودبخش مي شود.

 

در دست داشتن ظرف آبگينه نيکو است. خويشتن را در ميان تعدادي ظروف آبگينه ديدن مهماني رفتن يا مهماني دادن است و شايد عروسي. روي هم رفته ديدن آبگينه در خواب با توجه به اين که آبگينه رابه زن تعبير کرده اند خوب است .

 

مگر در يک صورت و آن اين است که ظرفي از آبگينه داشته باشد و آن ظرف از دستتان بيافتد و بشکند. معبران نوشته اند همسر بيننده خواب مي ميرد و چنان چه بيننده خواب زن است يا مردي که همسر ندارد زني از اطرافيان خويش را از دست مي دهد.

 

جدیدترین مطالب سایت