جستجو در تالاب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب بینی در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب بینی در خواب

تعبیر خواب آب بینی « خلط»

 
تعبیر حواب به روایت بزرگان را در مجله تالاب بخوانید.
 

تعبير خواب آب بینی «خلط» به روايت ابن سیرین

 در خواب دیدن خلط بینی دلالت بر فرزند دارد. اگر ببیند خلط به لباس او افتاده است، صاحب پسری می‌شود و اگر دید خلط از بینی او به زمین افتاد صاحب دختری میشود. اگر ببیند که خلط روی زن خود انداخت، زنش آبستن می‌شود ولی فرزندش سقط میشود و اگر دید زنش خلط بر وی انداخت صاحب پسری میشود.

 

اگر دید که خلط را در خانۀ همسایه انداخت، با زن همسایه به فساد مشغول می‌شود و اگر ببیند که خلط را روی بستر مردی انداخت با زن او خیانت و فساد می‌کند.

 

اگر ببیند آب بینی خودرا می‌خورد، مال خودرا بر عائله خود می بخشد، اگر ببیند آب بینی زن خودرا می‌خورد فرزند دار می‌شود، اگر ببیند آب بینی او تیره و سیاه است به فرزندش اندوه و مصیبت میرسد، اگر ببیند آب بینی او زرد است فرزندش بیمار میشود.

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب بینی در خواب

 

تعبير خواب آب بینی «خلط» به روايت دانیال «ع»
 آب بینی بر فرزند دلالت دارد. اگر ببیند آب از بینی او می‌آید ، برایش فرزندی بوجود می‌آید و اگر ببیند از بینی او خلطی بیرون آمد نیز تعبیرش همین است.
 تعبير خواب آب بینی «خلط» به روايت کرمانی
 اگر ببیند از بینی او آب فرو می ریزد، وامش پرداخت میشود و از غم و رنج و سختی نجات پیدا می‌کند ، و اگر بیمار باشد شفا می‌یابد.

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کلیپی زیبا از گلهایی که شاید کمتر در زندگی دیده باشید
کلیپی زیبا از گلهایی که شاید کمتر در زندگی دیده باشید