تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب تنی در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب تنی در خواب

 تعبیر خواب آب تنی کردن

تعبیر خواب جالب و خواندنی از آب تنی کردن در رودخانه یا دریا ….

 

تعبير خواب آب تنی به روايت آنلی بیتون

 

1ـ اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می كنید علامت آن است كه شادی هاي بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.

2ـ اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می كنید ، علامت آن است كه باید به انتظار تجربه اندوه باری بنشینید.

3ـ اگر خواب ببینید كودكان در آب زلالی آب تنی می كنند ، علامت آن است كه افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند كرد.

4ـ اگر زنی خواب ببیند در آبی پاكیزه ولی كف آلود شنا می كند،علامت آن است كه بزودی بزرگ ترین آرزوی قلبی خود رابه دست می آورد.

 
 
تعبير خواب آبتنی به روايت یوسف نبی «ع»
 
دیدن خود در آب روشن تندرستی بود.
 
دیدن خود در آب تیره صدقه دهد.
 
 
تعبير خواب آبتنی به روايت اچ میلر
 
اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى کنید، به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است.
اگر ببینید که دریک آبشار آب تنى مى کنید نشانگر این است که نقشه هاى شما با شکست روبه رو مى شود.
اگر ببینید که با لباس آب تنى مى کنید، بدانید که با کسى مشاجره خواهید کرد.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت