مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 9 بهمن 1396

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب خوردن در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب خوردن در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب خوردن در خواب

 اگر ببینیم در خواب آب میخوریم معنی آن چیست, آب خوردن در خواب نشانه چیست.
تعبیر خواب آب خوردن

تعبير خواب آب خوردن به روايت محمد بن سیرین

اگر بیند كه از آب صاف خوشگواری بسیار خورد، دلیل كند كه عمرش دراز بودو معشیت وی خوش بود.

اگر بیند كه از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل كند كه به قدر آن، از سلطان مال و نعمت یابد و اگر بیند كه جمله آب دریا را بخورد، دلیل كند كه پادشاهی همه ی جهان را بگیرد. و بعضی گویند كه به قدر آن كه از آب دریا خورده بود او را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.

تعبیر خواب آب خوردن به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 اگر از آب رودخانه یا سیل برگرفتید و نوشیدید دو صورت دارد.یا آب کثیف است یا روشن و صاف. آب کثیف مال و بهره است که از طریق نا مشروع و غلط نصیب شما میگردد و آب روشن چیزی است مادی و مالی که از راه پسندیده به چنگ می آورید و بهره مند میشوید.

اگر در خواب دیدید که با لیوان یا کاسه آب می‌خورید در جشنی عشرت آور و عیش آمیز شرکت می‌کنید که جشن و سرور بشما تعلق ندارد و احتمالا مثل مهمان ازآن سهم می‌برید.

آب گرم نوشیدن تحت هیچ شرایطی در خواب خوب نیست و نشانی از بیماری است که باید مراقب صحت و سلامت خود در دوهفته آینده باشید.

 تعبیر خواب آب خوردن به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند كه آب صافی در پیاله، مانند سگی خورد دلیل كند كه زندگانی به عیش و عشرت گذراند، اما كاری كند كه بلا و فتنه بدو رسد، كه مال جمع را اندک اندک به مردمان بخشد و به خیرات خرج كند.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت