مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 10 بهمن 1396

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب دریا در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب دریا در خواب

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب دریا در خواب

 
تعبیر خواب آب دریا

تعبير خواب آب دریا به روايت یوسف نبی «ع»

 دیدن آب دریا فراخی روزی بودو اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد، دلیل کند که به قدر آن، از سلطان مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد، دلیل کند که پادشاهی همه ی جهان را بگیرد.
و بعضی گویند که تعبیر آب دریا در خواب به قدر آن که از آب دریا خورده بود او را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود، جون آب روشن و صافی بود.
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت