مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 11 بهمن 1396

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب دهان در خواب ( تف کردن)

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب دهان در خواب ( تف کردن)

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب دهان در خواب ( تف کردن)

تعبیر خواب آب دهان« تف کردن»

تعبير خواب آب دهان «تف کردن» به روايت ابن سیرین

 اگر کسی ببیند که تف انداخت سخنی میگوید که جایز و مشروع نیست و اگر ببیند در مسجد تف انداخت در امور دینی سخن میگوید ، و نیز در هر جا که تف بیاندازد در موضوعی که از نظر تعبیر مربوط به آن محل است 

سخن می‌گوید و اگر دید به دیوار تف انداخت مالی در راه رضای خدا خرج میکند و اگر ببیند بر زمین تف انداخت مزرعه و باغ و ملک می‌خرد و نیز برخی میگویند اگر ببیند که به دیوار تف انداخت عهد شکنی میکند یا سوگند دروغ می‌خورد .

تعبير خواب آب دهان «تف کردن» به روايت کرمانی

 اگر ببیند تف او گرم است عمرش طولانی می‌باشد ، و تف سرد دلیل بر مرگ است ، و تف سیاه غم و اندوه ، و تف زرد بیماری است ، و تف خشک در دهن بر فقر و بی چیزی دلالت دارد ، و اگر ببیند آب دهان از دهانش بیرون آمد ولی لباسش را کثیف نکرد ، علمی را بیان میکند و اگر آب دهانش خونی بود ، علم باطل و نادرستی را بیان میکند .

چنانچه شخص بیماری را در خواب دید که آب از دهان به زمین انداخت شفا پیدا خواهد کرد و اگر ببیند خلط از گلو بیرون آورد و با آستین آنرا گرفت مال خودرا برای خانواده و همسرش خرج می‌کند .

 تعبير خواب آب دهان «تف کردن» به روايت جابر مغربی
 اگر کسی ببیند که به روی او تف کردند به خاندان او طعنه میزنند ، و اگر ببیند که تفش خون آلود است مال حرام می‌خورد و دروغ می‌گوید .
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت