مجموعه : تعبیر خواب
بروزرسانی : 12 بهمن 1396

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب ریختن در خواب (آب پاشیدن)

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب ریختن در خواب (آب پاشیدن)

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آب ریختن در خواب «آب پاشیدن»

اگر در خواب آب ریختید یا آب پاشیدین جایی تعبیر ان چیست ؟
تعبیر خواب آب ریختن

تعبير خواب آب ریختن به روايت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بر زمین آب ریخته شود و جمع شده باشد به طوری که بدون آلودگی پا نتوانید ازآن عبور کنید نشان آن است که در کاری ناخواسته وارد می‌شوید.

اگر در حالت خواب اکراه داشتید و نمیخواستید ازآن محل آب گرفته بگذرید کاری پیش می‌آید که مطلوب شما نیست و دست و پا گیر است ولی اگر با اشتیاق خواستید از آنجا بگذرید کاری سرگرم کننده سر راهتان قرار میگیرد که در پایان بی ضرر یا کم ضرر است.

تعبیر خواب ریختن آب به روایت حضرت دانیال

 اگر آب پاک بر وی ریخت، دلیل کند که ازآن کس خیر و منفعت بدو رسد. واگر آب تیره بود به عکی این است.

تعبیر خواب آب ریختن به روایت ابراهیم کرمانی
 اگر بیند كه در خانه كه اندر آن آب ریخته بود داخل شد، دلیل كند كه غمگین و متفكر گردد
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت