تعبیر خواب آجر از منوچهر مطيعي تهرانی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آجر از منوچهر مطيعي تهرانی

تعبیر خواب آجر در خواب

اگر در خواب آجر دیدید تعبیر آن چیست و چه اتفاقی خواهد افتاد. تعبیر خواب آجر

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهرانی

آجر عامل استحکام خانه و مسکن است ودر خواب نيز عواملي که مي توانند موجب تقويب مباني حيات يا فکر باشند به شکل آجر مجسم مي شوند و شکل مي گيرند. داشتن آجرهاي زياد نشان آن است که بکار و شغل و زندگي خود اعم از خانوادگي و اجتماعي و شغلي دلگرم و اميدوار مي شويد.

 

داشتن آجرهايي به دو رنگ سفيد و سرخ گوياي آن است که در کار خويش تلون و تشتت داريد اما اين ترديد به پيروزي مي انجامد. آجر روي هم چيدن نيکو است. اگر ديگري آجر مي چيند و شما احساس مي کنيد که او براي شما کار مي کند از جانب شخصي که تدبير و قدرت دارد تقويت مي شويد.

 

اگر شما براي ديگري آجر حمل مي کنيد يا روي هم مي چينيد از جانب شما ديگري تقويت مي شود. مشاهده آجر شکسته در خواب سستي در کار است. اگر خودتان آجرهايي راکه داريد مي شکنيد به ويراني کار خويش اقدام مي کنيد.

 

روي هم رفته ديدن آجر در خواب بد نيست مگر اين که به صورت آوار روي سر شما بريزد که در چنين حالتي بهتر است در جريان روزهاي آينده از برخوردهاي تند با ديگران دوري بجوييد.

 

برچسب‌ها:

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت