تعبیر خواب دقیق پرستیدن آتش

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دقیق پرستیدن آتش

تعبیر خواب دقیق آتش پرستیدن در خواب

 

تعبیر خواب آتش پرستیدن

 تعبير خواب آتش پرستیدن به روايت دانیال
 
اگر ببیند که آتش را پرستید و به آن سجده کرد ، دلیل آن باشد که به حاکم و سلطان ظالم تعظیم خواهد کرد و به خدمتش کمر خواهد بست که برایش طاقت فرسا خواهد بود.
اگر ببیند به آتشدان سر تعظیم فرود می آورد، دلیل آن باشد که خدمت زنان کمر همت به میان خواهد بست.
اگر ببیند بر اتش بوسه می‌زند و ان را می پرستد، تعبیرش چنان باشد که خبر چین و مامور آگاهی دهنده قدرت حاکم شدن را احتمال بسیار است.
اگر ببیند در اتش می غلتد و از آتش زیانی به او می‌رسد ، تعبیر آن مطابق صورت پیشین است با این اضافه که سرانجام خطرناکی خواهد داشت.
اگر در آتش می غلتید ودر می یافت که آتش زیانی به او نمیرساند ، تعبیر چنان باشد که در کارگزاری قدرت حاکم به امنیت ، رفاه و آسایش روزگار خواهد رسید.
اگر ببیند به آتش اندر میشود ، تعبیرش چنان باشد که به اندازه حضورش در آتش از سلطان قدرت حاکم منفعت نصیبش خواهد شد
 
 
 
تعبير خواب آتش پرستیدن به روايت اسماعیل اشعث
 
اگر کسى در خواب بیند که آتش مى پرستید، دلیل کند که بازدارى و عوانى کند، و آن آتش که مى پرستید.
اگر بر شکل اخگرى بود، غرض او از دین جمع کردن مال بود، و مال حرام بسیار حاصل کند.

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت