تعبیر خواب آتش چیست؟

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آتش چیست؟

دیدن خواب آتش نشانه چیست؟

خواب دیدن نشانه هاي‌ مختلفی دارد و دیدن آتش در خواب می‌تواند نشان دهنده تغییرات در زندگی ما باشد از جمله عصبانیت و یا از کوره در رفتن و تحقیر شدن میتوانند جزوه عامل هایي در زندگی باشد کـه روی احساسات شـما تاثیر مستقیم دارد دراین پست از تالاب تعبیر خواب آتش می پردازیم.

 

تعبیر خواب آتش چیست؟

 

اگر بتوانیم آتش را بازرسی کنیم برای ما سودمند اسـت ولی اگر توان مقابله با ان را نداشته باشیم خسارات جبران ناپذیری را بـه ما وارد می‌کند. هم چنین تحولات بزرگ و تغییرات اجباری می‌توانند بـه شکل آتش در خواب دیده شوند، اما عمده دلیل دیدن خواب آتش مربوط بـه خشم و عقده هاي‌ درونی ما اسـت.

 

آتش در خواب نحس نیست بلکه هشدار دهنده اسـت و از ما می‌خواهد تا نظارت رفتارها و عواطف مان را از دست ندهیم.

 

تعبیر خواب آتش چیست؟

دیدن آب خواب آتش چه پیامی دارد؟

اگر در خواب آتشی سوزان ببینید کـه بـه شـما آسیب می‌رساند یعنی: شـما زودجوش و تند خو هستید، خلق و خوی شـما غیرقابل بازرسی شده اسـت. قبل از ان کـه بـه خودتان یا شخص دیگری آسیب برسانید سعی کنید رفتارهای خودرا نظارت کنید.

 

آتش سوزی در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب آتش بزرگی ببینید اما اثری روی شـما نداشته باشد یعنی: شـما بـه بلوغ فکری کاملی رسیده اید و میتوانید از این پس شخص موفقی در زندگی تان باشید.

 

تعبیر خواب آتش چیست؟

 

اگر خواب ببینید کـه افرادی میخواهند شـما را بسوزانند یعنی: مراقب اطرافیان خود باشید، ممکن اسـت کسانی سعی در اذيت و اذیت شـما داشته باشند یا این کـه پشت سر شـما بد گویی کنند.

 

اگر در خواب ببینید خانه شـما آتش و شـما در خانه هستید یعنی: امکان دارد درگیر یک دعوای خانوادگی شوید. اگر شـما از دور نظاره گر آتش سوزی خانه تان باشید یعنی:

 

شـما نیاز بـه تحولاتی درونی دارید و باید بیشتر بـه فکر اعضای خانواده خود باشید. اگر در خواب خانه شـما آتش گرفته بودو سعی در خاموش کردن ان داشتید، این خواب شور و عشق شـما نسبت بـه خانوادتان را نشان میدهد.

 

تعبیر خواب آتش چیست؟

 

تعبیر خواب گیر کردن در شعله های آتش

اگر در خواب توسط شعله هاي‌ آتش محاصره شده بودید یعنی: شـما مرزهایی در زندگی تان دارید کـه قادر نیستید از انها عبور کنید، این خط قرمزها باعث پسرفت شـما میشوند.

 

اگر در خواب بـه همراه شخص دیگری در آتش محصور شده بودید یعنی: شـما در قید اطرافیان تان هستید و بدون حمایت آن ها احساس ضعف میکنید، شـما باید کمی خود محور باشید.

 

تعبیر خواب آتش چیست؟

 

درست کردن آتش

اگر در خواب آتش افروزی می‌کنید یعنی: شـما سعی در سرکوب احساسات تان دارید، این احساس می‌تواند خشم، عشق و یا محبت باشد.

 

هم چنین اگر در بیداری قادر بـه نشان دادن احساسات واقعی و علایق خود نیستید ممکن اسـت خواب ببینید با دستان خود آتش روشن میکنید یا این کـه سعی در بـه آتش کشیدن جایی را دارید.

 

تعبیر خواب آتش چیست؟

 

خاموش کردن آتش در خواب

اگر در خواب خود آتشی را خاموش میکنید یعنی: شـما موانع سخت زندگی و رفتارهای کودکانه و خشم خودرا کنار میگذارید و دوره اي جدید را شروع میکنید. هر چه آتشی کـه خاموش کرده‌اید بزرگ‌تر باشد شـما پیشرفت بیشتری در زندگی تان خواهید داشت.

 

دیدن آتش سوزی در خواب چه تعبیری دارد؟

اگر در خواب اتومبیل آتشنشانی را دیدید یا این کـه افرادی را مشاهده کردید کـه سعی در خاموش کردن آتشی را دارند یعنی: شـما آدم دخالت گری هستید.

 

شـما عقاید و تفکرات خودرا بـه دیگران تحمیل می‌کنید و از ان سو دوست دارید بـه نیازهای دیگران توجه کنید. همچنین اگر برای موضوعاتی کـه خارج از نظارت شماست و ارتباطی هم بـه شـما ندارد نگران باشید ممکن اسـت این خواب را ببینید.

 

فوران آتش نشان در خواب

اگر در خواب شاهد فوران یک کوه آتشفشان بودید یعنی: شـما قادر بـه بازرسی زندگی، تفکرات و احساسات خود نیستید. شـما در مرز انفجار رفتارهای تان قرار دارید. کمی آرام باشید و سعی کنید مسائل زندگی تان رابا صبر و تلاش حل کنید.

 

تعبیر خواب آتش چیست؟

 

ترس از آتش در خواب

اگر در خواب از آتش میترسید و یا این کـه نزدیک آتشی بودید و احساس سوزش میکردید یعنی: در اطراف شـما افراد حسودی هستند کـه از وجودشان احساس ترس دارید یا این کـه با همکاران یا هم دوره اي هاي‌ خود رابطه خوبی ندارید و احتمال می‌دهید از طرف انها ضربه ببینید.

 

تعبیر خواب آتش از نظر امام صادق «ع»

اگر در خواب ببیند کـه از دهان وی آتش خارج می‌گردد، دلیل کـه سخن دروغ گوید یا بـه کسی تهمت زند. اگر ببیند آتش بزرگی برپا شده، دلیل کـه جنگی در راه باشد.

 

اگر ببیند خود در آتش می سوزد، دلیل کـه رنجی بـه او برسد. اگر در بازار آتشی ببیند، دلیل کـه اهل بازار بی انصاف باشند ودر فروش دروغ گویند.

 

تعبیر خواب آتش چیست؟

 

بـه طور کلی دیدن خواب آتش میتواند نشانه هاي‌ مختلف داشته باشد کـه از جمله مسخره شدن توسط افراد دیگر یا حسادت و نیرنگ افراد دیگر بـه شـما اسـت بالاتر عوامل تعبیر خواب آتش را را برایتان عنوان کردیم.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت