تعبیر خواب کامل از کلمه آتش | تعبير خواب آتش

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب کامل از کلمه آتش | تعبير خواب آتش

تعبیر خواب کامل از کلمه آتش در خواب

 

تعبير خواب آتش

 تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق
 
اگر در خواب ببيند که پارهاي آتش را مي خورد ، دليلش آن باشد که مال بتيمان مي خورد

اگر ببيند از دهانش آتش بيرون مي آيد ، از دروغ گفتن و افترا بستن ابائي ندارد

اگر ببيند هر گوشه و کناري را آتش سوزنده در بر گرفت ، بيننده ميان مردم و نیرومند ترين مقام آنجا براي نمونه سلطان توان و سلطنت خواهد داشت

 

اگر ببيند آتشي راکه در کنارش افروخته شده و وی را گزندي نرساند خير و نيکي وی را خواهد رسيد

اگر ببيند آتش بزرگي راکه هيزمش شعله دار است ، در آن سرزمين جنگ و فتنه خواهد بود

اگر ببيند آتش به مردم ميزند ، قلبه بر دشمنان توسط مردم در کار خواهد بود

 

اگر ببيند آتشي اورا سوزاند که نور نداشت ، به بيماري سر درد دچار ميشود

اگر ببيند آتشي وی را سوزاند که نور داشت ، يکي از خويشان و فرزندان و اطرافيان او صاحب فرزندي خواهد شد که مردم ستايشش کنند و به اندازه بزرگي آن آتش مال و مقام بدست خواهد آورد

اگر در ميدان نبرد آتش ببيند ، دلالت بر بيماريهاي سخت چون آبله ، طاعون ، وبا ، سکته و … خواهد داشت

 

اگر آتش را در ميدان نبرد با دود ببيند ، بيم از حاکمان در ميان باشد

اگر در بازار آتش ببيند ، دليل آن باشد که در آن بازار عدل و انصاف تجارت در ميان نيست ودر معاملات دروغ به فراواني گفته مي شود و قسم ناروا بر زبانها به خاطر سود بسيار بيايد

اگر ببيند آتش به در يائي در گرفت ، تعبير آن باشد که حاکم به ظلم اموال مردم را مصادره کند و از ظلم به رعايا دريغ نکند

 

اگر آتش در راهي ببيند که نمي داند به کجا مي رسد ، دليل بر آن است که بي ديني بر دينداري و اعتقاد مي چربد

اگر لباس کسي را بر تن آتش گرفته ببيند ، چنين تعبير شود که آن شخص را احتمال رسيدن مصيبت ، ترس ، بيم و گرفتاري وجوددارد

اگر خودرا بر آتش ايستاده ببيند ، بر او رنج و زحمت خواهد رسيد

تعبیر خواب کامل از کلمه آتش در خواب | تعبير خواب آتش

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

اگر در خواب آتش ببيند چنانچه آتش بدون دود باشد ، به پادشاهي و مقام والا نزديک ميشود ، در کار بسته اش گشايشي حاصل ميگردد

اگر ببيند در آتشش انداخته اند و آتش اورا سوزاند ، مورد ظلم صاحب قدرتها قرارا مي گيرد اما نجات مي يابد که دير هم نخواهد پائيد ، بشارت و نيکي به او ميرسد

توضيح : دراين باب استدلال به آتش انداخته شدن ابراهيم عليه السلام است که خداوند به آتش فرمان سرد شدن داد برار اطلاع بيشتر به سوره انبيا آيه 66 قرآن مجيد رجوع کنيد

 

اگر ببيند در آتش انداخته شد اما وی را نسوزاند ، از سر بي ميلي و با کراهت به سفر مي رود

اگر حرارت و سوزندگي آتش را احساس کند تب گريبانش را خواهد گرفت

اگر ببيند که آتش اندامش را سوزاند به ميزان سوختگي رنج و گرفتاري کشيدن بر او احتمال دارد

 

اگر ببيند آتش به خانه اش افتاد ، بدنش را سوراند و زبانه کشيد اما اين سوختن بيمي در او موجب نشد ، دلالت دارد بر آنکه رنج و مصيبت به او ميرسد که اين مصائب بيشتر از طريق هجوم بيماري است بيماريهائي که نا تواني بوجود مي آورند

اگر ببيند که آتش برداشت به اندازه آتشي که برداشته است مال حرام نصيبش مي شود

 

اگر ببيند از آتش بر مي دارد و بخش برداشته شده با دود همراه است مال حرام نصيبش مي شود اما آن مال حرام رابا جنگ و دشمني ودر گيري ودر نهايت با زور به چنگ ميآورد

 

اگر ببيند از آتشي که به خوابش آمده گرمي و جرقه به سوي او مي رود ، دلالت دارد بر اينکه کسي از او غيبت مي کند و پشت سر او بدش را مي گويد

 

 

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر ببيند شعله آتش به سوي مردم انداخت ، تعبيرش اين است که مايه عداوت و فتنه ميان مردم مي شود

اگر خانه کس ديگري را ببيند که در آتش مي سوزد ، دلالت دارد بر اينکه آن شخص به فتنه قدرتمندان گرفتار مي شود

اگر ببيند آتش لباسش را سوزاند ، با خويشان و فاميل و اطرافيان و حتي افراد خانواده خود نزاع و دشمني مي کند ، صورت ديگر تعبير اين قسمت مي تواند چنين باشد که از طريق ضرر و زيان ، محنت مال از دست دادن به او ميرسد

 

اگر در خواب سرزميني را در آتش ببيند دلالت دارد بر اينکه آن سرزمين به جنگ و فتنه گرفتار مي آيد

اگر چيز سوخته ای در خواب ببيند چنانچه مرد باشد بر سر زنان با ديگران به نزاع و دشمني ميپردازد

اگر شهر و محله ای را در آتش ديد که شعله های آتش همه ی ی ی چيز را سوزاند و صداي وحشتناک از آتش بر آمد دليلش آن باشد که در آنجا جنگ سختي پيش خواهد آمد که همه ی ی ی چيز را از ميان ميبرد ، بروز بيماري خطرناک در آن منطقه نيز ميتواند باشد

 

اگر ببيند که آتش از آسمان افتاد و شهر و محله ای را سوزاند بلا و فتنه بر آن منطقه خواهد افتاد دراين مورد بروز بلاياييي که انسان در انها دخالتي نظير زمين لرزه سيل و … محتمل است

 

اگر ببيند از زير زمين آتش بر آمد و بر آسمان رفت ، دليل آن باشد که مردم به تهمت زدن رقبت بسيار دارند البته دراين مورد نظر کرماني بيشتر تهمت زدن به اوليا و انبيا است که از اين روش با آن ها مبارزه ميکنند

 

اگر ببيند اآتش از جائي به جائي افتاد و لصمه ای نزد فا يده ای نصيبش ميشود ، اگر گرفتار فقر است توانگر ميشود ، اين صورت آتش در خواب ديدن روياي خوش طالعي است

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر بيننده خواب ببيند که آتش را براي روشنائي افروخته يا ديگران افروخته اند و يا به سبب افروختن آتشي که افروزنده آن ناشناس مي باشد اتاق يا محيط روشن شده نشانه آن است که جست‌وجو و کنجکاوي مي کنيم که به سبب اين تفحص و پيگيري معنا سود مي بريم و بينائي و هشياري حاصل مي کنيم. اگر بيننده خواب ببيند که با آتش افروخته شده لباسش سوخت زياني به او مي رسد و اگر دستش سوخت به يکي از اعضا بدنش صدمه مي رسد.

 

اگر در خواب ديده ايد که کنار آتش نشسته ايد ولي از شدت حرارت آتش چنان گرم شده ايد که احتمالا مي سوزيد و خودرا درکنار کشيديد نشان آن است که پشت سر شما بد مي گويند ودر زبان مردم مي افتيد و اينجا و آن جا از شما عيب جويي مي کنند. معبران کهن متذکر شده اند که برداشتن آتش خوردن مال حرام و تصرف و غصب مال يتيم است.

 

آتش سوزندگي دارد ولي اگر در خواب ببينيم که آتش برمي داريم و ما را نمي سوزاند توفيقي بزرگ حاصل مي کنيم و به اوج موفقيت مي رسيم. اگر بيننده خواب ببيند که وی را در آتش افکندند و از هول و هراس بيدار شد نشان آن است که از منبع قدرتي به او ظلم مي شود و اگر آتش وی را نسوزاند نشان آن است که با بي رغبتي به سفري مي رود که ازآن سفر هيچ سودي عايد او نمي شود.

 

آتش‌ در خواب‌ نمادي‌ بسيار پيچيده‌ محسوب‌مي‌شود كه‌ مي‌تواند معني‌ مثبت‌ يا منفي‌ داشته‌باشد. در هنگام‌ تعبير چنين‌ خوابي‌، لازم‌ است‌ كه‌تمام‌ جزييات‌ خوابتان‌ و واكنش‌ احساسي‌ تان‌ درخواب‌ را بررسي‌ نماييد. آتش‌ مي‌تواند يك‌ نماد‌خيلي‌ معنوي‌ باشد كه‌ نمايانگر دگرگوني‌، روشنگري‌،روشنفكري‌ و روشن‌ بيني‌ است‌. از سوي‌ ديگر، آتش‌مي‌تواند نشان‌ دهنده‌ خطر، خشم‌، عشق‌،دلبستگي‌، غضب‌، هيجان‌، شور و شوق‌، رنج‌ وعذاب‌ يا ترس‌ و وحشت‌ باشد.

 

آيا آتش‌ در خوابتان‌چيزي‌ را نابود مي‌كرد يا صرفا وسيله‌ براي‌ گرم‌ كردن‌شما بود؟ آيا اخيرا درگير اعمال‌ و رفتار منفي‌شده‌ايد يا آگاهانه‌ دست‌ به‌ انتخابهايي‌ اشتباه‌ يامخرب‌ مي‌زنيد؟ ممكن‌ است‌ ضمير ناخودآگاه‌ شمادر حال‌ هشدار دادن‌ باشد ودر عين‌ حال‌ شما راتشويق‌ مي‌كند تا مسايل‌ مضر و خطرناك‌ را درزندگي‌ تان‌ تغيير دهيد

 

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت