تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتش | تعبير خواب آتش

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتش | تعبير خواب آتش

تعبیر خواب بزرگان از کلمه آتش در خواب

 
تعبیر خواب آتش دان
معنی آتش دان در فرهنگ پارسی معین
 1- منقل، اجاق . 2- تنور. 3- ظرفی مخصوص در آتشکده که در آن آتش مقدس افروزند.
 

تعبير خواب آتش دان به روايت ابن سیرین

 
آتش دان به خواب، زني بود كه خدمت خانه كند، اما اگر آن آتش دان آهنين بود، دليل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه بودو اگر آتش دان چوبين است، دلیل كند كه آن زن از خويشان اهل آن خانه نبود و از اهل نفاق بود، اگر آتش دان از گل است، دليل كند كه آن زن از اهل گردنكشان باشد، و از مشركان نيز بود …
 
 

تعبیر خواب آتش دان به روایت امام صادق «ع» 

 
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن آتش دان به خواب بر دو وجه است: اول: زن خادمه، دوم: كنيزك. 

 

جدیدترین مطالب سایت