تعبیر خواب جالب آدامس | تعبیر خواب آدامس جویدن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب جالب آدامس | تعبیر خواب آدامس جویدن

تعبیر خواب جالب آدامس در خواب

چرا در خواب آدامس دیدم و تعبیر خواب ادامس خوردن در خواب و تعبیر ریختن آدامس

تعبیر خواب آدامس
 

تعبير خواب آدامس درکتاب سرزمین رویاها

 
تعبیر داشتن آدامس در خواب: شخصی شما را مثل سایه دنبال می کند.
تعبیر جویدن آدامس در خواب: به دلایل بسیاری باید از بعضی کارهایتان پشیمان باشید.
 

 

تعبیر خواب آدامس

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: 

شما آدامس دارید یعنی شخصی شما را مثل سایه دنبال می کند.

سقز و یا آدامس در خواب ياوه سرایی و بيهوده گویی و لاف زدن و فحاشی و هرزه گویی است. 

چنانچه در خواب ببينيد کسي بشما سقز يا آدامس می دهد موردي پيش می آید که شخصي شما رابه گفتن دروغ و ياوه تحريک و تحريص می کند. 

 

فرو بردن آدامس در خواب

اگر در خواب ديديد سقز و آدامس در دهان داريد و آنرا فرو برديد و قورت داديد پشيمان و نادم خواهيد شد و البته اين ندامت به دنبال دروغ گفتن اتفاق می‌افتد. خريدن آدامس يا سقز و داشتن آن تعبير يکسان دارد ولي گرفتن آن از ديگری متفاوت است. دادن آن نيز تحريک و دعوت به دروغ گویی و لاف زدن است.
 
 

تعبیر خواب آدامس باد کردن در دهان

تعبیر خواب آدامس بدین‌ صورت‌ است که‌ بیننده‌ خواب‌ قادر نیست‌ از شر آدامس‌ جویدن‌ در خواب‌ رهایی‌ یابد. هر چه‌شخص‌ در خواب‌ بیشتر تلاش‌ می کند تا آدامس‌ را از دهانش‌ خارج‌ سازد، ناتوان‌تر و عاجزتر می شود، بنابر این‌ به‌ شدت‌ ناامید و دستپاچه‌ میگردد.

 

حتی‌گاهی‌ اوقات‌ آدامس‌ مرتب‌ در دهان‌ بزرگ تر میشود و کاری‌ از دست‌ بیننده‌ خواب‌ بر نمی آید. چنین‌خواب‌هایي‌ نشان‌ دهنده‌ این‌ هستند که‌ بیننده‌ خواب‌ در زندگی‌ روزمره‌اش‌ با مسائل زیر روبروست.

 

مشکل‌ بزرگی مواجه‌ شده‌ و از این‌ رو به‌ شدت‌ احساس‌ عجز و سرخوردگی‌ می کند.

 

این‌ خواب‌ نمایانگر ناتوانی‌ و عدم‌ موفقیت‌ در هضم‌ یا پردازش‌ اطلاعات‌ یا به‌ وجود آمدن‌ یک‌ مصیبت‌ و فاجعه‌ است‌. 

 

هم‌چنین‌ نشان‌ دهنده‌ این است‌ که‌ بیننده‌ خواب‌ قادر نیست‌ به‌ نحو شایسته‌ و مؤثری‌ عرض‌ اندام‌ و ابراز وجود کند ودر بیان‌ وتوصیف‌ کلامی‌ مثل‌ همیشه‌ ناتوان‌ میماند. 

 

جویدن‌ آدامس‌ در خواب‌ میتواند نشانه‌اي‌ از رفتار و کردار بچه‌گانه‌، آسیب‌ پذیری‌، ضعف‌، ناتوانی‌ و ضرورتی‌ برای‌ بررسی‌ تغذیه‌ باشد.

 

تعبیر خواب آدامس جویدن

کتاب سرزمین رویاها: شما آدامس می‌جوید: به دلایل بسیاری باید از بعضی کارهایتان پشیمان باشید.

 

سقز و یا آدامس جويدن تقليد عمل جويدن است بی آنکه چيزی خورده باشيم و حتی از اينکار بيهوده سودی عايدمان گردد و چه بسا زيان بخش نيز باشد چرا که خستگي آرواره‌ها را موجب میگردد.

 

ياوه سرايی و بيهوده گويی نيز همين حال را دارد. سودی عايد گوينده نمیکند و زيان نيز می‌آورد. چنانچه در خواب ببينيد سقز يا آدامس می‌جوید دروغ خواهيد گفت، لاف می زنید.

 

اگر ديديد در حضور شما ديگری سقز يا آدامس می‌جود دروغ و ياوه خواهيد شنيد و چنانچه سقز و آدامس جويدن او صدا هم داشت دروغگویی او موجب زيان شما میشود.

 

جدیدترین مطالب سایت