تعبیر خواب دیدن آدم حقه باز | تعبیر خواب نیرنگ وحقه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب دیدن آدم حقه باز | تعبیر خواب نیرنگ وحقه

تعبیر خواب آدم حقه باز

تعبیر خواب جالب و خواندنی از بزرگان را در سایت تالاب بخوانید.

 

تعبير خواب آدم حقه باز به روايت آنلی بیتون

 
 اگر در خواب ببینید که با آدم حقه بازى هم سفر مى باشید، معنى آن این است که شما مى ترسید که در راه از بقیه عقب تر باشید. پس به راهتان ادامه دهید، اما با کمى احتیاط و مراقب باشید نقشه هایتان را بادقت بیشترى عملى کنید.

 

تعبیر خواب نیرنگ وحقه

محمد بن سیرین گوید: حقه درخواب زن است یا كنیزكی خرد. اگر بیند حقه او بشكست یا ضایع شد، دلیل كه وی را ازن زن جدا به مرگ یا به زندگانی. 
 
 
جابر مغربی گوید: اگر بیند حقه داشت منقش كرده و پاكیزه، دلیل كه زنی توانگر به زنی گیرد و از او منفعت یابد. اگر به خلاف این بیند، دلیل كه زنی زشت روی و درویش بخواهد یا كنیزك خرد بدین صفت.
 

تعبیر خواب آدم حقه باز

بیتون مى‌گوید: اگر در خواب ببینید كه با آدم حقه‌بازى هم سفر مى‌باشید، معنى آن این است كه شما مى‌ترسید كه در راه از بقیه عقب‌تر باشید. پس به راهتان ادامه دهید، اما با كمى احتیاط و مراقب باشید نقشه‌هایتان را بادقت بیشترى عملى كنید.
 
گروه سرگرمی تالاب
 
جدیدترین مطالب سایت