تعبیر خواب آدم خورای | تعبیر خواب خوردن گوشت انسان در خواب

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آدم خورای | تعبیر خواب خوردن گوشت انسان در خواب

تعبیر خواب خوردن گوشت انسان در خواب

 

تعبير خواب آدم خواری به روايت تام چت ویندرا

 

اگر در خواب آدمی را خورد، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش، استعداد و ثروت وی را تصاحب کند.

 

آدمخواری در خواب رویای ترسناکی نیست، می توان احتمال داد دلیل چنین بر خوردی با موضوع آدمخواری به وحشیانی که فقط مغز دیگران را می خورند که از قوای فکری و ذهنی آن ها متمتع شوند بی ارتباط نباشد.

 

ناگفته نماند عمل نادانسته وحشیانه آدم خوار امروزه نیز به نوعی با انسان متمدن ارتباط می یابد یعنی انسان متمدن میل بسیاری به تصاحب صفات ممتاز و مشخصات قابل توجه رقیبان خود دارد.

 

موضوع اصلی خواب قرار گرفتن آدمخواری، به این تعبیر نیز می تواند باشد که میل و هیجان شدیدی برای پرخوری و جود دارد.
تعبیر دیگرش میل به یکی شدن و فرو رفتن به وجود پدر و مادر است، یعنی رسیدن به جائی که آغاز شده ایم، یعنی راه معکوس تولد را در پیش گرفتن

 

دیدن رویا‌هایي به مانند آدم خواری یا خوردن گوشت انسان را میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

 

 

دسته اول

خوردن گوشت انسان دیگری توسط رویابین «آدم خواری»

بطور کلی و به گفته کارل گوستاو یونگ دیدن بدن از هم پاشیده شده در خواب به موقعیتی اشاره دارد که مدت زمان زیادی است از بین رفته و گذشته است. زمان حرکت کردن و پیش رفتن فرا رسیده است.

 

البته تام چت ویندرا درباره آدم خواری در رویا میگوید:
اگر در خواب آدمی را خورد، تعبیرش آن باشد که آرزو دارد هوش، استعداد و ثروت وی را تصاحب کند.

 

آدمخواری در خواب رویای ترسناکی نیست، می توان احتمال داد دلیل چنین بر خوردی با موضوع آدمخواری به وحشیانی که فقط مغز دیگران را میخورند که از قوای فکری و ذهنی آن‌ها متمتع شوند بی ارتباط نباشد.

 

ناگفته نماند عمل نادانسته وحشیانه آدم خوار امروزه نیز به نوعی با انسان متمدن ارتباط مییابد یعنی انسان متمدن میل بسیاری به تصاحب صفات ممتاز و مشخصات قابل توجه رقیبان خود دارد.

 

موضوع اصلی خواب قرار گرفتن آدمخواری، به این تعبیر نیز میتواند باشد که میل و هیجان شدیدی برای پرخوری و جود دارد.

 

تعبیر دیگر این رویا میل به یکی شدن و فرو رفتن به وجود پدر و مادر است، یعنی رسیدن به جائی که آغاز شده ایم، یعنی راه معکوس تولد را در پیش گرفتن.
در جایی دیگر اسماعیل بن اشعث می گوید: اگر ببینی سر کباب شده و بریان میخوری، مال و اموال به دست می‌آوری

  
 
دسته دوم

خوردن گوشت بدن خود فرد بیننده خواب

آن گونه رویا توسط معبرین اسلامی تفسیر گشته‌اند
حضرت دانیال «ع» می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی گوشت بدن خودت را می خوری، تعبیرش این است که پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد.
جابر مغربی می گوید: اگر ببینی گوشت ران خودت را می خوري، به اندازه آن از اموال خودت مصرف می کني.

 

ابن سیرین میگوید: اگر ببینی اعضای بدنت را بریده‌اي و پراکنده می کني، خانواده و بستگان خودرا در شهر‌ها پراکنده و متفرق میکنی. اگر ببینی اعضای بدنت بریده یا جدا شده، به مسافرت میروی و افراد فامیل تو پراکنده و متفرق میشوند.

 

تعبیر خواب آدم خواری توسط حیوانات

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی از گوشت بدن خودت بریده و جلوی پرنده‌اي انداخته‌اي، چیزی از مال و دارائی خودت رابه کسی می‌بخشی
جابر مغربی می گوید:

 

اگر ببینی پرنده‌اي تکه‌اي از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، قسمتی از مال و اموال تو رابه زور میگیرند

 

اگر ببینی پاشن پای خودت را بریده‌اي و بخورد جانوران درنده میدهی، انچه را کسب کرده‌اي بخورد دشمنانت می دهي.

 

گروه سرگرمی تالاب

جدیدترین مطالب سایت