تعبیر خواب آزاد شدن | تعبیر خواب کامل آزاد شدن از زندان

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آزاد شدن | تعبیر خواب کامل آزاد شدن از زندان

تعبیر خواب کامل آزاد شدن از زندان

اگر در خواب ببینیم که آزاد می‌شویم و رهایی در خواب چه تعبیری دارد ؟ دیدن آزاد شدن در خواب به معنای رهایی از الگوهای اخلاقی یا مفاهیمی که برای خودمان ساخته‌ایم. تنش‌ها و اضطراب‌هایي که باعث اسیر شدن ما شده‌اند ودر پی خلاص شدن ازآن‌ها هستیم در رویا به صورت آزاد شدن نمایان میشود.

 

تعبیر خواب آزاد شدن

حضرت دانيال عليه‌السلام گويد: اگر كسى بيند كه آزاد شد، يا كسى وی را آزاد كرد، دليل کند كه 

*- اگر بيمار بود، شفا يابد.

*- اگر وام‌دار بود، وامش گذارده شود.

*- اگر حج نكرده باشد، بگذارد.

*- اگر بنده بود، آزاد شود گرچه خود بندگی در حال حاضر مصداق ندارد ولی به هر صورت بعنوان بر طرف شدن یک ناراحتی میتواند تعبیر شود.

*- اگر گناهکار است توبه‌اش پذیرفته می شود.

*- اگر به غمی گرفتار است و یا غمگین است موجبات رهائی از غم برایش فراهم می گردد.

*- اگر زندانی است به آزادی دست خواهد یافت.

 

تعبیر خواب آزاد شدن از زندان

آنلی بیتون میگوید: اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‌‏اید بدانید که غم و اندوه فراوانى در انتظار شما است.

 

تعبير خواب آزاد شدن به روايت حضرت دانیال

اگر ببیند آزادش کردند یا کسی را آزاد کرد، تعبیر چنین باشد که اگر بیمار است شفا مییابد، اگر مقروض است قرض خودرا میدهد، اگر حج بجا نیاورده است بجای خواهد آورد، اگر بنده است آزاد می شود، گرچه خود بندگی در حال حاضر مصداق ندارد ولی به هر صورت بعنوان بر طرف شدن یک ناراحتی می تواند تعبیر شود، اگر گناهکار است توبه اش پذیرفته می شود، اگر به غمی گرفتار است موجبات رهائی از غم برایش فراهم می گردد، اگر زندانی است به آزادی دست خواهد یافت.

 


حتماً بخوانید:  تعبیر خواب


 

گروه سرگرمی تالاب

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت