تعبیر خواب آستین و آستر | تعبیر خواب آسایش و رفاه

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آستین و آستر | تعبیر خواب آسایش و رفاه

بهترین و جذاب ترین تعبیر خواب از کتاب های مختلف و نویسنده های مختلف را در اینجا بخوانید. (انواع تعبیر خواب)

 

1-  تعبیر خواب آستین

تعبير خواب آستین به روايت لوک اویتنهاو

 
آستین بلند: افتخار
آستین کوتاه: ضرر
آستین گشاد: خشم
 

 

2- تعبیر خواب آستر

تعبير خواب آستر درکتاب سرزمین رویاها
 
خواب پارچه آستری: شما بسیار خود پسند هستید .
آستر یک لباس را در می آورید: مراقب حریف باشید.
آستر یک کت و شلوارمردانه را در می آورید: مشاجره و نزاع.
پارچه آستری میخرید: یک ملاقات ناگهانی
 

 

 3- تعبیر خواب آسایش و رفاه

تعبير خواب آسایش به روايت آنلی بیتون
 
1ـ اگر خواب ببینید در آسایش و نعمت به سر میبرید، نشانه آن است كه به كارهای مخاطره آمیز ولی دوست داشتنی دست خواهید زد و با مردی شاد و مرفه همنشین خواهید شد.
2ـ دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان، نشانه آن است كه به لذتهای فریبنده و ناپایدار دست خواهند یافت، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.
 
 

 
 

4- تعبیر خواب آسم

 تعبير خواب درکتاب سرزمین رویاها

 
خواب تنگی نفس: نقشه هاي‌ شما به آن زودی که میخواستید عملی نخواهد شد.
شما آسم دارید: اگر به محل دیگری نقل مکان کنید دوباره بر خواهید گشت.
شما مرض آسم می‌گیرید: سود مالی
دیگران آسم دارند: ناکامی پشت ناکامی

 


 

5- تعبیر خواب آسانسور

تعبير خواب آسانسور به روايت آنلی بیتون

۱ـ اگر خواب ببینید با آسانسور بالا می‌روید ؛ نشانه آن است که در کسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پیروز می‌شوید.
اما اگر خواب ببینید با آسانسور پایین میروید ؛ نشانه آن است که بدبختی باعث دلسردی و نومیدی شما می کردد.
۲ـ اگر خواب ببینید برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمیرسید ؛ نشانه آن است که از شکست و نومیدی با محافظه کاری می گریزید.
۳ـ اگر خواب ببینید آسانسور در طبقه ای ایستاده است و حرکت نمی‌کند ؛ نشانه آن است که حادثه خطرناکی شما را تهدید میکند.

 

تعبير خواب آسانسور درکتاب سرزمین رویاها

با آسانسور پائین می آئید : بدشانسی شما را محاصره خواهد کرد.
با آسانسور بالا می‌روید : موقعیت شمار بهتر می شودو پولتان بیشتر
با دیگران در آسانسور هستید : مراقب حریف باشید
با فامیل در آسانسور هستید : سود مالی
آسانسور خراب : دردسر و گرفتاری
شما در آسانسور بین دو طبقه گرفتار شده اید : شوک

 


 

6- تعبیر خواب آستانه

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

منظور از آستانه درگاه خانه ؛ جلوي در ؛ کفش کن و به هر صورت منطقه ای است که ازآن پا به درون خانه مي گذارند ودر مواردي هم چارچوب در خانه منظور شده است

اگر ببيند آستانه زيرين از نو بساخت يا تعمير و تعويض کرد ؛ دلالت بر آن دارد که زن طلاق مي دهد و زن ديگري ستاند

اگر ببيند آستانه بالائي را از جا بکند ؛ دلالت بر بيم خود کشي و از بين بردن خود وجوددارد

اگر ببيند آستانه زيرين و زبرين خانه خودرا مي کند ؛ مرد و زن هردو هلاک مي شوند

اگر ببيند آستانه خانه اش خراب شد ؛ مقام و منزلت از دست خواهد داد و نزد مردم خوار مي شود

اگر ببيند از آستانه خانه اش آب زلال چون باران فرو مي ريزد ؛ به اندازه ای که ديده است مال و نعمت نصيبش خواهد شد

اگر ببيند از آستانه خانه اش مار و عقرب بيرون مي آمدند ؛ از شخص صاحب مقام و بزرکي رنج و اندوه به او خواهد رسيد

 


حتماً بخوانید:  تعبیر خواب


 

تعبير خواب آستانه به روايت حضرت دانيال

منظور از آستانه درگاه خانه ؛ جلوي در ؛ کفش کن و به هر صورت منطقه ای است که ازآن پا به درون خانه مي گذارند ودر مواردي هم چارچوب در خانه منظور شده است

اگر ببيند آستانه زيرين از نو بساخت يا تعمير و تعويض کرد ؛ دلالت بر آن دارد که زن طلاق مي دهد و زن ديگري ستاند

اگر ببيند آستانه بالائي را از جا بکند ؛ دلالت بر بيم خود کشي و از بين بردن خود وجوددارد

اگر ببيند آستانه زيرين و زبرين خانه خودرا مي کند ؛ مرد و زن هردو هلاک مي شوند

اگر ببيند آستانه خانه اش خراب شد ؛ مقام و منزلت از دست خواهد داد و نزد مردم خوار مي شود

اگر ببيند از آستانه خانه اش آب زلال چون باران فرو مي ريزد ؛ به اندازه ای که ديده است مال و نعمت نصيبش خواهد شد

اگر ببيند از آستانه خانه اش مار و عقرب بيرون مي آمدند ؛ از شخص صاحب مقام و بزرکي رنج و اندوه به او خواهد رسيد

 

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر ببيند آستانه خانه بر او فرو ريخت و گرفتارش کرد ؛ دليل آن باشد که بيم هلاک و گرفتاري و ترس براي او ميرود

اگر آستانه خانه اش رابه رنگهاي گوناگون آراسته و زينت شده ببيند ؛ تعبير آن باشد که زرق و برق دنيا مشغول شود و زينت ظاهري چشمش را خواهد گرفت

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

اگر بيننده خواب ببيند که در آستانه خانه اش آشغال و آشغال ريخته شده و آن جا کثيف است چيزي ياحادثه ای يا شخصي موجب تشويش خاطر بيننده خواب مي شود.

 

اگر بيننده خواب ببيند که از سر در خانه اش آب باران فرو مي ريزد به اندازه و مقدار آن آب که مي چکد نعمت و رفاه نصيب اومي شود و چنان چه آن آب کدر و گل آلود و کثيف باشد دچار غم مي گردد و اگر متعفن باشد يک بيماري در انتظار او است.

 

اگر بيننده خواب ببيند سر در خانه اش ناگهان به سر او فرو ريخت به هيچ وجه خوب نيست و احتمال هلاک در بين است و بيننده خواب بايد خويشتن را از خطرهايي که در کمين او نشسته اند حفظ کند.

 

امیدواریم از انواع تعبیر خواب های تالاب لذت ببرید. گروه سرگرمی تالاب

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت