جستجو در تالاب

تعبیر خواب آسمان و پرواز در آسمان + تعبیر خواب آفتاب و خورشید

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آسمان و پرواز در آسمان + تعبیر خواب آفتاب و خورشید

تعبیر خواب آسمان

در این جا انواع تعبیر خواب آسمان و پرواز کردن در خواب را از بزرگان علم تعبیر خواب بیان نمودیم . و همچنین بعد از ان در مورد تعبیر خواب آفتاب و نور خورشید تعبیر خواب کاملی بیان شده است.

 

تعبير خواب آسمان به روايت امام جعفر صادق

اگر بيند که آسمان به گونه سبز بود دليل بود که در ان ديار خير و صلاح و ايمني بودو اگر ببيند که به گونه سفيد بود دليل که در ان موضع رنج و بيماري بودو اگر ببيند که آسمان سرخ بود دليل بود که در ان ديار جنگ و خون ريختن است و اگر ببيند که آسمان سياه بود دليل که در ان ديار بلا و فتنه عظيم بودو اگر ببيند که آسمان روشن تر از ان بود که بايد باشد دليل کند که او روشنايي تمام دين حاصل گردد.

 

اگر ببيند که برابر او در آسمان گشوده شد دليل ان است در خير روزي که بر او گشوده شود و عالم و حکيم شود و از وي روزي بسيار بود بکردار عمودها ؛ دليل کند که پارسيان ان موضع را سلامت و نصرت بودو اگر ببيند که آسمان را همي پرستيد دليل کند که بي دين و گمراه گردد.

 

دیدن آسمان در خواب

حضرت دانیال گوید:

اگر کسی خویش را در آسمان اول دید، دلیل کند که اجل وی نزدیک بود.

اگر بیند که بر آسمان اولین بر شد، ولیکن در را بسته دید، دلیل کند که کارهای وی به سبب مردی بزرگ بسته شود.

اگر خودرا بر آسمان دوم بیند، دلیل که علم و دانش حاصل کند.

اگر بر آسمان سوم دید، دلیل کند که عز و اقبال این جهانی یابد.

اگر بر آسمان چهارم دید، دلیل کند که پادشاه را دوست و اقرب گردد.

اگر بر آسمان پنجم بیند، دلیل کند بر هیبت و ترس و بیم.

اگر بر آسمان ششم دید، دلیل کند که بخت و دولت و نیکوئی یابد.

 

جابر مغربی گوید: اگر دید که بر بالای هفتم آسمان رفت، به جاییکه و هم آنجا نگنجد و فرو نیاید، به این معنی است که اجل او نزدیک آمده بودو خاتمه کردارش پسندیده بود. اگر خداوند خواب مستور بودو مصلح، و بیند که در آنجا فرود آمد، دلیل که در راه دین زاهد گردد. اگر خداوند خواب مصلح و مستور نباشد، دلیل بود که توبه کند یا هلاک گردد.

تعبیر خواب دیدن بیننده خواب در آسمان

دانیال نبی گوید:

اگر بیند در آسمان نتوانست نگاه کردن، و سر را فرو افکنده بود، دلیل کند که از دیدار مردی بزرگ جدا شود.

 

اگر دید که فرشتگان از آسمان فرود آمدند و بر وی بگذشتند، دلیل که درهای علم و حکمت بر وی گشاده شود.

 

محمد بن سیرین گوید: اگر کسی خودرا بر آسمان بیند، دلیل که وی را سفری پیدا شود ودر ان سفر وی را مرتبت دنیا و عز حاصل شود. اگر بیند که در پهنای آسمان می‌پرد، سفری بود با نعمت و برکت. و اگر بیند که همان‌ گونه راست می‌پرید، تا به آسمان رسید، دلیل کند که مضرت و رنج بیند و اگر دید که به آسمان رفت، بدان نیت که به زمین باز نیاید، دلیل کند که بزرگی و پادشاهی یابد و کاری بزرگ طلب کند و بیابد. اگر بیند که از آسمان بانگ و ندا می شنود، دلیل کند بر خیر و سلامت. اگر بیند که مرغی از آسمان با وی سخن میگفت، دلیل بود که شادمان گردد. 
 
 
ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند که او در آسمان بنیادی است، چنانکه مردمان را در زمین بنیاد بود، دلیل که اجلش نزدیک بود. اگر دید که بنیاد وی چون بنیاد دنیا از خشت و گل و گچ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در دنیا مغرور شود. اگر دید که از آسمان انگبین می‌بارید، دلیل که مردمان را خیر و نعمت و غنیمت بود. اگر دید که از آسمان ریگ یا خاک می‌بارید، اگر اندک بارید دلیل کند که نیک بودو اگر بسیار، دلیل ان بد بود. اگر دید که از آسمان کژدم یا مار و یا سنگ می‌بارید، دلیل بود بر عذاب خدای عزو جل‌اند ان دیار، اگر دید که خودرا از اسمان فرو آویخت، دلیل کند که کار او بلند گردد.
 
 
آنلی بیتون می گوید: اگر خواب ببینید به آسمان صعود میکنید، نشانه ان است که با کوشش مداوم به هدفی دست می یابید که چندان شما را خرسند و راضی نمی کند.
 
 
کتاب سرزمین رویاها: شما به آسمان میروید: خوشبختی و سعادت
 

تعبیر خواب افتادن از آسمان

جابر مغربی گوید:‌ اگر بیند که از آسمان بر زمین آمد، دلیل کند که از رنج و بیماری به سرحد هلاک رسد و بعد از ان شفا یابد. اگر بیند که در بین آسمان و زمین بنیادی بود چون قبه با کوشکی که نه از سنگ و آجر بود، دلیل بود که خداوند خواب در آ مل و عمل مغرور گشته بود. اگر بیند که درهای آسمان گشاده شدند، دلیل کند که دعا در ان سال مستجاب شود و باران بسیار بارد و آب‌ها فراوان بود. اگر بیند که در آسمان دری از بهر وی یا از بهر مردم ان دیار گشاده کردند، دلیل کند که بر خیر و نعمت مردمان ان دیار، خاصه که با گشادن در اثر خیر ظاهر شود. اگر بیند که آسمان بیفتاد، دلیل است که ایزد تعالی با وی به خشم بود.
 
یوسف نبی علیه السلام گوید:

دیدن از آسمان به زیر آمدن معزولی بود

دیدن آسمان قوت و ظفر باشد

مطیعی تهرانی: اگر کسی ببیند که از آسمان به زمین افتاد ولی آسیبی ندید بیمار و رنجور می شود لیکن سلامت خودرا باز می یابد.
 
 
اسماعیل بن اشعث گوید: اگر کسی بیند که از آسمان سنگ چون باران می آید، دلیل کند بلای سختی و عذاب به اهل ان موضع رسد. اگر بیند که از آسمان گندم و جو می‌بارید، دلیل کند که اندر ان دیار نعمت‌های‌ الوان بی قیاس بودو خلق را ایمنی و کسب و معیشت بود.
 
 

تعبیر خواب آسمان آبی و انواع آسمان‌های رنگی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود، دلیل بود که در ان دیار خیر و صلاح و ایمنی بود.

اگر بیند که به گونه سفید بود، دلیل که در ان موضع، رنج و بیماری بود.

اگر بیند که آسمان سرخ بود، دلیل بود که در ان دیار جنگ و خون ریختن است.

اگر بیند که آسمان سیاه بود، دلیل که در ان دیار بلا و فتنه عظیم بود.

اگر بیند که آسمان روشن تر از ان بود که بود، دلیل کند که او حق تعالی روشنایی تمام در دین حاصل گرداند.

اگر بیند که برابر او در آسمان گشاده شد، دلیل است در خیر و روزی بر او گشاده شود و عالم و حکیم شود و از وی روزی بسیار به مردم رسد

اگر بیند که در آسمان علامت‌های‌ سرخ بود، دلیل کند که پارسان ان موضع را علامت و نصرت بود.

اگر بیند که آسمان را همی پرستید، دلیل کند که بی دین و گمراه گردد

 
 
لوک اویتنهاو میگوید:

روشن: شادمانی و خوشبختی

ابری: غم و غصه

سرخ رنگ: شادمانی زیاد

ستاره باران: ارثی بزرگ

تیره: خطر

 
لیلا برایت میگوید: 
 
دیدن آسمان، تسکین خاطری است در برابر غم‌های‌ زندگی. اگر در خواب آسمان آبی را دیدید، یعنی اوقات بسیار خوبی پیش روی شما است. دیدن آسمان قرمز در خواب، دلالت بر اختلافات گوناگون درخانواده و جامعه می باشد. اگر آسمان ابری باشد، شما آدم بسیار بی‌ثبات و ضعیفی می‌باشید.
 
آنلی بیتون میگوید: 
دیدن آسمانی سرخ در خواب، نشانه نارضایتی عموم مردم است که احتمالاً به شورشی مبدل خواهد شد.
 
مطیعی تهرانی:
رنگ آسمان اگر سبز باشد خیر و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفید بیماری است. 
 

تعبیر خواب آسمان پر ستاره و نورانی

بیتون میگوید:

دیدن آسمان پرستاره در خواب، علامت ان است که پیش از رسیدن به آرزوی خود تلاش فراوانی خواهید کرد و درد و رنج را برای رسیدن به هدف خود تحمل خواهید کرد.

دیدن آسمانی نورانی که فرشتگان در ان پرواز میکنند، علامت کسب معنویات است. برای آسایش و گذراندن زندگی به دامن طبیعت پناه خواهید برد، و اغلب به ثروت بی اعتنا خواهید بود.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

آسمان بی ابر: پول و شادی فراوان در آینده بسیار نزدیک

آسمان تاریک و پرابر: ناکامی

آسمان دریک شب مهتابی: پول فراوان

آسمان بدون آفتاب: از یک بیماری التیام خواهید یافت.

آسمان بدون ستاره: خبر های بد و ناخوشایند

تعبیر خواب آسمان از دیدگاه مطیعی تهرانی، آنلی بیتون و کتاب سرزمین رویاها

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نیست. این‌که میگویم رفتن به آسمان خوب نیست منظور رفتن تا بینهایت بدون توقف است که معبران این حالت رابه مرگ تعبیر کرده‌اند اگر کسی در خواب ببیند که به آسمان میرود ولی درهای آسمان به روی او بسته شده است نشانه ان است که در امور شغلی با مشکلات رو به رو میگردد و دستی ناشناخته پیش پای او سنگ می‌افکند. چنان چه در خواب دیدید که مرغی از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه می رسید و چنان چه مرغ پرید و رفت خبری بشما میرسد که دل خوش کننده است.
 
 
آنلی بیتون میگوید:

دیدن آسمانی صاف در خواب، نشانه کسب افتخارات برجسته است و همچنین همنشین شدن با جمعی از روشنفکران.

اگر خواب ببینید با شگفتی به چهره‌ها و حیواناتی عجیب در آسمان نگاه می کنید، نشانه ان است که بزرگ‌ترین مشکلات و دردهای شما ناشی از حسادت خواهد بود، حسادتی که وفاداری شما را در عشق نیز به نابودی خواهد کشاند.

اگر فردی جوان در خواب ببیند از نوری نردبان مانند به سمت آسمان بالا می رود، نشانه ان است که از مقامی والا ارتقاع می یابد.

اگر در خواب خودرا میان آسمان ببینید، علامت ان است که زیان‌هایي متعدد خواهید کرد. اما با درک صحیح واقعیت‌ها، زیان‌ها را جبران میکنید.

دیدن نزدیکان خود در آسمان، علامت ان است که نزدیکان بخاطره شما دست به عملی غلط می زنند و افراد بیگناه رابه خاطر عمل خود ناراحت میکنند. بعد از دیدن این خواب طبق معمولً مصیبت‌های‌ بزرگی روی خواهد داد.

 
در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

خواب آسمان که سرتاسر زمین را پوشانیده است: خوشبختی بزرگ

به همراه کسیکه دوستش دارید به آسمان نگاه میکنید: شانس و شادی

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

اگر خودرا در آسمان ببيند ؛ تعبير ان باشد که سفري در پيش خواهد داشت پر حاصل ؛ در افزايش مقام دنيائي و عزت و سرافرازي

اگر ببيند که در آسمان پرواز مي کند ؛ سفري پر برکت و نعمت وی را تقدير شده است

اگر ببيند به آسمان رفت و نخواست به زمين باز گردد ؛ بزرگي خواهد يافت و به مطلب بزرکي که درنظر دارد خواهد رسيد

اگر ببيند مستقيم پرواز کرد تا به آسمان رسيد ؛ رنج و گزند و زيان آسيبي به او خواهد رسيد

اگر در رويا ببيند که از آسمان ندايش مي دهند ؛ دليل خيرو سلامت بر اوست

اگر مرغي را در آسمان ببيند که با او سخن مي گفت ؛ دليل ان شادماني است ؛ شايد بر اثر خبري که انتظارش نمي رفته است

 

تعبير خواب به روايت حضرت دانيال

اگر خودرا در آسمان اول ؛ منظور مطلق آسمان است ؛ ديد اجلش نزديک شده است

اگر در آسمان دوم ببيند ؛ در کسب علم و دانش موفق خواهد بود

اگر در آسمان سوم ببيند ؛ در امور دنيا و کسب مال به موفقيت مي رسد

اگر دز آسمان چهارم ببيند ؛ به بزرگان نزديک شود و تقرب جويد

اگر در آسمان پنجم ببيند ؛ ترس و بيمي برايش بروز خواهد کرد

اگر در آسمان ششم ببيند ؛ به خوشبختي ؛ خوش طالعي و دولت و نيکي خواهد رسيد.

 

آسمان هفتم ديدن را نشايد ….

اگر ببيند که به آسمان اول صعود کرد و درش را بسته يافت ؛ در کار و امورش به وسيله مردي بزرگ بسته خواهد شد

اگر ببيند که نمي تواند به آسمان نگاه کند و سر رابه زير بيندازد ؛ از تقرب و همراهي و هم صحبتي مردي بزرگ بي نصيب خواهد شد

اگر ببيند فرشتگان از آسمان فرو آمدند و از کنارش گذشتند ؛ در های علم و حکمت و دانش به رويش گشوده مي شود

 

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

اگر ببيند در آسمان، چون زمين خانه و سرايي دارد ؛ اجلش نزديک است

اگر ببيند مصالح ساختمان آسمانش از مصالح زميني است ؛ به دنيا مغرور و فريفته است

اگر ببيند از آسمان عسل مي باريد ؛ خيرو نعمت و برکت براي مردم است

تاگر ديد ريگ يا خاک از آسمان مي باريد اول ؛ اگر کم باريد خوب است دوم اگر زياد باريد بد است

اگر ببيند از آسمان ما ؛ عقرب و يا سنگ باريد ؛ بلاي آسماني و غضب الهي بر ان سرزمين وارد بيايد

اگر ببيند که خودرا از آسمان آويخته است ؛ دليل ان باشد که کارش بالا مي گيرد

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن آسمان صاف و روشن خوب است اما رفتن به آسمان خوب نيست. اين که مي گويم رفتن به آسمان خوب نيست منظور رفتن تا بينهايت بدون توقف است که معبران اين حالت رابه مرگ تعبير کرده اند اگر کسي در خواب ببيند که به آسمان مي رود ولي درهاي آسمان به روي او بسته شده است نشانه ان است که در امور شغلي با مشکلات رو به رو مي گردد و دستي ناشناخته پيش پاي او سنگ مي افکند.

 

اگر کسي ببيند که از آسمان به زمين افتاد ولي آسيبي نديد بيمار و رنجور مي شود ليکن سلامت خودرا باز مي يابد. رنگ آسمان اگر سبز باشد خير و برکت است و چنان چه سرخ باشد خون و جنگ است و فسا و فتنه، آسمان سفيد بيماري است. چنان چه در خواب ديديد که مرغي از آسمان فرود آمد و بر بام خانه شما نشست به نعمت و رفاه مي رسيد و چنان چه مرغ پريد و رفت خبري بشما مي رسد که دل خوش کننده است.

 

تعبیر خواب آسمان و پرواز در آسمان + تعبیر خواب آفتاب و خورشید

تعبیر خواب آفتاب و خورشید

 

تعبير خواب افتاب به روايت امام جعفر صادق

آفتاب را در خواب ديدن به هشت وجه تعبير مي شود

خليفه

پادشاه و پادشاه بزرگ

رئيس

عامل و مامور امور ارزاق و توشه

عدل پادشاه

سود و منفهت مردم

زن براي مرد و شوهر براي زن

کار روشن و نيکو

و باز ميفرمايند ؛ شعاع آفتاب را از خواب ديدن ؛ بر عکس خود آفتاب تعبير مي شود

 

تعبير خواب آفتاب و خورشید به روايت محمد بن سيرين

آفتاب در خواب ؛ پادشاه باشد.

 

ماه در خواب ؛ وزير پادشاه است.

 

زهره در خواب ؛ ملکه يا زن پادشاه است.

 

عطارد در خواب ؛ دبير پادشاه و نويسنده او و دربار باشد.

 

مريخ در خواب ؛ نشان سپهسالاري شاه است.

 

ستارگان ديگر در خواب ؛ سپاه پادشاه و سپهسالار هستند.

 

ابن سيرين براي اين تعبير خواب حضرت يوسف عله السلام را مصداق ميآورد که ديد يازده ستاره و آفتاب و ماه بر او سجده بردند ودر نهايت خودش بعد از مصيبتهاي فرائان در مصر به مقام والايي رسيد ودر زندارن با کمک تعبير خواب رهايي يافت.

 

آفتاب و ماه بر پدر و مادر و برادر دلالت دارد.

 

اگر ببيند آفتاب پاک و پاکيزه طلوع کرد و پرتو افشاند ؛ تعبير چنان باشد که از خويشان خود زن مي ستاند.

 

اگر ببيند ابر ؛ آفتاب را تيره و تار کرده بود ؛ حال پادشاه و امير دگرگون شود.

 

اگر در خواب کسوف آفتاب و سياه شدنش را ببيند ؛ که بعد از لختي سياهي بر طرف شود ؛ پادشاه و امير بيمار مي شود ؛ اما به زودي شفا مي يابد.

 

اگر ببيند از آفتاب ريسماني آويزان است و او بدان چنگ زد ؛ تعبير چنان باشد که از پادشاه و امير به او ياري شايسته ای خواهد رسيد.

 

اگر ببيند آفتاب و ماه و ستارگان جمع شدند و او نور همه ی را ستاند ؛ تعبير چنين مي تواند باشد که پادشاهي هفت عالم به دست خواهد آورد و همه ی سلاطين روي زمين سر در خط فرمانش خواهند آورد.

 

اگر ببيند آفتاب و ماه و ستارگان را گرفت و همه ی تيره و تار بودند ؛ خواب بيننده هلاک خواهد شد ؛ مخصوصا اگر شخص ظالم و بي انصافي باشد.

 

اگر ببيند آفتاب و ستارگان به زير ابر اند شدند ؛ تعبير چنين باشد که پادشاه و لشکرش از دشمن شکست خواهد خورد و رو در فرار خواهند گذاشت.

 

تعبير خواب آفتاب و خورشید به روايت منوچهر مطيعي تهراني

در مورد آفتاب معبران اختلاف عقيده نه کلي بل که سطحي دارند به اين صورت که برخي آفتاب را در عالم خواب پادشاه مي دانند و دسته ای ديگر پدر و مادر مي شناسند. عقيده فرويد نيز تقريبا همين است که نوشته شاه در خواب به صورت آفتاب تجسم مي يابد و با استدلالي که مي کند هم مي تواند پدر مادر باشد و هم پادشاه و قدرت برتر.

 

ابن سيرين مي گويد آفتاب در خواب شاه است، ماه وزير اوست، زهره ملکه و همسر شاه، جابر مغربي مي گويد آفتاب در خواب پدر است و ماه مادر با آشاره به آيه شريفه در سوره مبارکه يوسف. در نفايس الفنون نيز آفتاب شاه و بزرگ نوشته شده و ذکر گرديده که تابش آفتاب بر منازل در واقع مهر و قهر شاه است که شامل عموم مردم مي شود.

 

برخي از معبران نوشته اند آفتابي که بر ديوار و حياط خانه شما تابيده است مي تواند يک زن برجسته باشد که سر راه شما قرار مي گيرد و اگر جوان هستيد گوياي يک عشق و ازدواج درخشان و پر شکوه است. اگر ببينيد که ابري چهره آفتاب را تاريک کرده غمي پيدا مي شود که شما را مي آزارد.

 

اگر بيننده خواب ببيند که آفتاب را گرفته و به مالکيت خويش در آورده به جاه و مقام بالا مي رسد و از اين بهتر وقتي است که ببيند خودش به خورشيد مبدل گرديده و نور افشاني مي کند.

 

چنان چه ببيند بين او و آفتاب جنگي در گرفته با يک قدرت برتر رو در رو قرار مي گيرد و کارش به مبارزه و جدال مي رسد. اگر ببيند که خورشيد کم رنگ بودو جاي خودش قرار نداشت قدرت برتر به او محتاج مي شود.

 

تعبير خواب آفتاب و خورشید به روايت حضرت دانيال

اگر در خواب آفتاب ببيند ؛ نشان ديده پادشاه و خليفه و امير است.

 

اگر ببيند آفتاب را در آسمان گرفت ؛ در راه اميري بزرگ قرار مي گيرد و دوست و مقري او مي شود.

 

اگر ببيند که خود چون خورشيد نور مي افشاند ؛ خودش آفتاب شده است ؛ به مقام بسيار بالائي هم چون پادشاهي و اميري مي رسد و اگر اهليت مقامي چون اميري و پادشاهي را نداشته باشد به اندازه همتش به بزرگواري خواهد رسيد.

 

اگر ببيند با آفتاب مي جنگيد ؛ با امير و پادشاهي به خصومت گرفتار مي آيد.

 

اگر ببيند آفتاب را گرفت اما نور و شعاع نداشت ؛ تاريک و تيره نيز نبود ؛ از غمهايش رهائي حاصل شود.

 

اگر ببيند خورشيد تيره و تاريک است ودر جاي خود نيست ؛ تعبيرش چنان باشد که امير و سلطلن رابه کارهايش احتياج افتد.

 

تعبير خواب آفتاب و خورشید به روايت ابراهیم کرمانی

اکر ميان آفتاب در خواب دو نقطه سياهي ببيند ؛ تعبير چنان باشد که پادشاه نگران سلطنت خويش است.

 

اگر آفتاب و ماه رابا يکديگر در جنگ ببيند ؛ دليل ان باشد که ميان دو پادشاه جنگ در مي کيرد.

 

اگر ببيند زمين و آفتاب سرزميني را نوري در ميان نيست ؛ دلالت دارد بر آنکه پادشاه و اميرش معزول خواهند شد.

 

اگر ببيند آفتاب در دست او سياه و تيره شد ؛ بر شاه غم بزرگي مي رسد و ان غم دامن خواب بيننده را نيز خواهد گرفت.

 

اگر ببيند آفتاب به سوراخي فرو رفت ؛ پادشاه ان ديار از دنيا خواهد رفت و مردم در عزايش اندوهگين خواهند شد.

 

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
خوابگاه دانشگاه خوارزمی کرج، پس از زلزله (+ فیلم)
خوابگاه دانشگاه خوارزمی کرج، پس از زلزله (+ فیلم)