جستجو در تالاب

تعبیر خواب وسایل آشپزخانه و آشپزی | تعبیر خواب یخچال و اجاق گاز

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب وسایل آشپزخانه و آشپزی | تعبیر خواب یخچال و اجاق گاز

در اینجا تعبیر خواب آشپزخانه و تعبیر خواب آشپزی و چند وسایل مهم آشپزخانه را برای شما نوشتیم . امیدواریم از تعبیر خواب های موجود در سایت تالاب استفاده کنید.

 

 تعبیر خواب آشپزخانه

تعبیر خواب آشپزخانه را بخوانید….

 

تعبير خواب آشپزخانه به روايت آنلی بیتون

 

۱ـ دیدن آشپزخانه در خواب ؛ علامت ان است که حوادثی ناگهانی ؛ شما را غمگین خواهد ساخت.
۲ـ اگر زنی خواب ببینید آشپزخانه اش تمیز و مرتب است ؛ علامت ان است که اقبال به او رو خواهد کرد.
دیدن آشپزخانه در خواب، دلالت بر این دارد که بر اثر حوادث غیرمترقبه دچار غم و غصه خواهید شد.
۳- دیدن آشپزخانه در خواب دلیل بر ان است که دوست شما از راه دور برای شما سوغاتی می اورد و یا به یک مهمانی بزرگ دعوت می‌شوید.

 

تعبير خواب آشپزخانه در کتاب سرزمین رویاها

 
خواب یک آشپزخانه: حرفهای بسیار زشتی پشت سر شما خواهند زد.
یک آشپزخانه خالی: پول
یک آشپزخانه خیلی مرتب: یک دوست پیش شما می‌آید.
یک شعله آتش در آشپزخانه : اگر خدمتکار دارید وی را عوض خواهید کرد.
یک اجاق گاز در آشپزخانه: غم بزرگ
شما در آشپزخانه غذا درست می کنید: غیبت و پرگویی
یک سر آشپز در آشپز خانه : شما رابه شام دعوت خواهند کرد.

 

تعبیر خواب وسایل آشپزخانه | تعبیر خواب آشپزی | تعبیر خواب یخچال و اجاق گاز

 

 تعبیر خواب آشپزی

 

تعبير خواب آشپزی به روايت آنلی بیتون

 

 اگر خواب ببینید گوشت می پزید، علامت ان است که وظیفه اي دوست داشتنی بشما واگذار خواهد شد و دوستان به زودی به دیدار شما خواهند آمد.

 

تعبير خواب آشپزی به روايت لیلا برایت

 

دیدن آشپزی در خواب، علامت داشتن اوقات خوش است.
اگر دیدید که آشپزى را اخراج مى کنید، بیانگر ان است که دزدها اموال شما را خواهند ربود.
اگر خودتان آشپز بودید، بدانید که لحظات بسیار خوب را پیش رو خواهید داشت.

 

تعبير خواب آشپزی به روايت لوک اویتنهاو

 

تعبیر خواب آشپزی: میهمانی شاد

 

تعبیر خواب وسایل آشپزخانه | تعبیر خواب آشپزی | تعبیر خواب یخچال و اجاق گاز

 

تعبیر خواب یخچال چیست؟

 

معبرین غربی می گویند:

 

دیدن رویاهایی در مورد یخچال نشانه‌اي از سرد بودن و عدم ارتباط بیننده خواب با دیگران است. شما بسیار انسان خونسردی هستید و از محیط بسته‌اي که در اطراف خود کشیده‌اید بیرون نخواهید آمد. این خصوصیات منجر به دیدن یخچال در خواب می گردد. برای رفع مشکل خود بایستی به صحبت کردن و گرم گرفتن با اطرافیان خود بپردازید. از ارتباط با دیگران دوری نکنید.

 

اگر در خوابتان پسمانده غذا هاي قدیمی را در یخچال میگذارید بیانگر خشم و ناراحتی از دست دیگران است. داشتن این عصبانیت باعث دور شدن و دور شدن دیگران از شما خواهد شد و دوستی‌هاي‌ خودرا از دست خواهید داد.

 

حبس کردن شما در یخچال نشانه مکر و حیله دیگران برای شماست پس مراقب خود باشید.

 

آنلی بیتون می گوید:

 

دیدن یخچال در خواب، نشانه ان است که فردی را اذيت خواهید داد که می‌کوشد از راه درست امرار معاش کند.

 

اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال میگذارید، نشانه ان است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد.

 

اگر خواب ببینید که چیزی را در یخچال می گذارید، به این معنا است که برای موفقیت تلاش میکنید.

 

اگر خواب ببینید آب در یخچال می گذارید تا یخ ببندد، نشانه ان است که به خاطر خودخواهی در زندگی شکست میخورید.

 

لیلا برایت می گوید: دیدن یخچال در خواب، نشانه‌ي آگاهی از مسائل مهم است.

 

تعبیر خواب وسایل آشپزخانه | تعبیر خواب آشپزی | تعبیر خواب یخچال و اجاق گاز

 

تعبیر خواب یخچال خراب

 

معبرین غربی می گویند: دیدن یخچال خراب هشداری است برای ارتباط با دیگران. در زمان‌هاي‌ سختی نیازمند کمک دیگران خواهید شد بنابر این بهتر است روابط خودرا حفظ کنید.

 

تعبیر خواب یخچال

 

تعبیر خواب یخچال

1ـ دیدن یخچال در خواب ؛ نشانة ان است که فردی را اذيت خواهید داد که می کوشد از راه درست امرار معاش کند .

2ـ اگر خواب ببینید یخ داخل یخچال می گذارید ؛ نشانة ان است که صاحب احترام و اعتبار خواهید شد .

 

تعبیر خواب اجاق همراه با آتش

 

لیلا برایت میگوید: دیدن اجاق با آتش در خواب، نشانه‌ي خوشبختی است. دیدن اجاق بدون آتش در خواب، به معنی تنهایی است. اگر در خواب احساس کردید که اجاق داغ است، بدین معنا است که زندگی شاد و روابطی خوب با دیگران خواهید داشت. اگر در خواب دیدید که مشغول روشن کردن اجاق هستید و شعله خوب می‌سوزد، نشانه‌ي ان است که اوقات دلنشین در انتظار خانواده‌تان است و اگر شعله بد بسوزد، نشانگر غم و اندوه فراوان است.

 

تعبیر خواب وسایل آشپزخانه | تعبیر خواب آشپزی | تعبیر خواب یخچال و اجاق گاز

 

تعبیر خواب اجاق گاز

 

مهم ترین بخش نمادین این خواب میگوید ممکن است در رابطه بابچه‌دار شدن ترس و وحشت شدیدی را تجربه‌میکنید و یا سخت در انتظار ان هستید. گفته‌میشد که اجاق یا فر گرم به منزله باروری، مثمرثمر بودن و یا مثبت اندیشی است، در حالی که اجاق سرد و خاموش تعبیری برعکس دارد. اگر چه، اجاق و فر در کل نمایانگر خانه‌داری وپخت و پز نیز هستند.

 

آنلی بیتون می گوید: دیدن اجاق گاز در خواب، نشانه ان است که با پادرمیانی شما، اختلاف و اندوه از بین میرود.

 

تعبیر خواب پختن در اجاق گاز

 

بیتون گوید: اگر دختری خواب ببیند روی اجاق گاز غذا می‌پزد، نشانه ان است که با سپاسگذاری و قدردانی افراطی خود، دوست صمیمی خودرا از دست می دهد.

 

کتاب سرزمین رویاها: یک اجاق گاز در آشپزخانه : غم بزرگ

 

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
خوابگاه دانشگاه خوارزمی کرج، پس از زلزله (+ فیلم)
خوابگاه دانشگاه خوارزمی کرج، پس از زلزله (+ فیلم)