تعبیر خواب آهن | تعبیر خواب آهن ربا و آهنگر

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آهن | تعبیر خواب آهن ربا و آهنگر

اواع تعبیر خواب

تعبیر خواب کامل آهن و آهن ربا و تعبیر خواب آهنگر چیست ؟

تعبیر خواب زیبا از بزرگان

 

1- تعبیر خواب آهن ربا

تعبير خواب آهن ربا به روايت لوک اویتنهاو

 

دیدن آهن ربا در خواب: دوستانی جدید خواهی داشت.

 

پیدا کردن آهن ربا: عاشق خواهید شد.

 

تعبير خواب آهن ربا به روايت آنلی بیتون

 

1ـ دیدن آهن ربا در خواب، نشانه ان است كه با چیدن مقدماتی منطقی برای پیشرفت خود در زندگی، راهی باز خواهید كرد.

 

2ـ اگر دختری در خواب احساس كند آهن ربایی وی را به سمت خود جذب می كند، نشانه ان است كه درخانواده او تحولاتی صورت خواهد گرفت كه موجب شادمانی او و اعضای خانواده اش خواهد شد.

 


تعبیر خواب آهن | تعبیر خواب آهن ربا | تعبیر خواب آهنگر

2- تعبیر خواب آهن

تعبير خواب آهن به روايت محمد بن سیرین

اگر ابزار آهنی در خواب ببیند، تعبیر ان باشد که خادمی به اختیار خواهد اورد.
اگر آهن جز به صورت ابزار و وسیله کار ببیند ؛ به اندازه ان مال و کالا به بیننده خواب خواهد رسید.
اگر ببیند آهن به او دادند ؛ به اندازه آهن مال و متاع به او بخشیده می‌شود.
آهنگری رابه خواب دیدن، اگر مشهور باشد بر سلطان دلالت دارد و اگر مشهور نباشد تعبیر خواب برایش بستگی به چیزی است که در خواب دیده است ؛ اگر موضوع خوشایندی به آهنگر مربوط می شده ؛ به سختی و دشمنی و .. قابل تعبیر است.
اگر ببیند آهن و یا مس ذوب می‌کرد ؛ دلیل ان باشد که از مردم غیبت و بدگویی می‌کند.

 

تعبير خواب آهن به روايت امام جعفر صادق «ع»

دیدن اشیای آهنی در خواب، دلالت بر منفعت و قوت و توانایی و پیروزی بر دشمن دارد.
هر چیز كه از آهن به خواب بیند، كه از سوزن بود، آنهم منفعت و قوه و ولایت و توانائی و ظفر یافتن بر دشمن بود.

 

تعبير خواب آهن به روايت ابراهیم کرمانی

اگر ببیند از آهن سلاحی دارد، به سلطان و امیر منتسب و مربوط میشود.
اگر ببیند از سنگ آهن بیرون می آورد، رنج و سختی به او می‌رسد.

 

تعبير خواب آهن به روايت یوسف نبی

دیدن آهن ومس و روی و ارزیروغیران تعلق به منفعت دنیا دارد.
دیدن آهن قوت ظفر بود.

 

 تعبير خواب آهن به روايت لیلا برایت

دیدن آهن در خواب، به معنى قوت، مقاومت، و گاهى مقاومت در مقابل نقشه هاى خودتان است.
اگر دیدید که آهنگرى مى کنید، بیانگر ان است که دچار زحمت و دردسر زیادى مى شوید.
دیدن آهن گداخته در خواب، به معنى عشق آتشین است.
اگر زنجیر آهنى را در خواب خود دیدید، بدانید آینده‏ شما بسیار مبهم و تاریک خواهد بود.

 

 تعبير خواب آهن به روايت آنلی بیتون

۱ـ دیدن آهن در خواب ؛ علامت پریشانی و اندوه در زندگی است.

۲ـ اگر در خواب احساس کنید زیر سنگینی وزن آهن از پا در می‌آیید، علامت ان است که از نظر روحی سرگرمیهایی به دست می آورید، ولی از نظر مادی زیان خواهید دید.

۳ـ اگر خواب ببینید با وسیله اي به آهن ضربه میزنید، نشانه ان است که فردی خودخواه هستید و با این خود خواهی به دیگران آسیب وارد می‌کنید.

۴ـ اگر در خواب ببینید تولیدکننده آهن هستید، نشانه ان است که برای کسب ثروت به کارهایی غلط دست می رنید.

۵ـ اگر خواب ببینید آهن می فروشید ؛ نشانه ان است که در زندگی توفیق چندانی نمی‌یابید و دوستانتان افرادی قابل رفت و آمد نخواهند بود.

۶ـ دیدن آهن زنگ زده در خواب علامت فقر و ناامیدی است.

۷ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهن لرزان می‌شود، علامت ان است که در می‌یابید ثروت تنها عامل پیروزی در زندگی نیست.

۸ـ اگر در خواب ببینید قیمت آهنگران می‌شود، علامت ان است که در تاریکی آینده روزنی پرامید و نورانی خواهید دید.

۹ ـ دیدن آهن گداخته در خواب، علامت ان است که اگر به درستی از انرژی خود استفاده نکنید، شکست خواهید خورد.

 


تعبیر خواب آهن | تعبیر خواب آهن ربا | تعبیر خواب آهنگر

3- تعبیر خواب آهنگر

تعبير خواب آهنگر به روايت محمد بن سیرین

دیدن آهنگر در خواب، چون بازگردد و اگر بیند كه اهن یا مس همی گداخت، دلیل كند كه این كس مردمان غیبت كند و زشتی گوید.

 

تعبير خواب آهنگر به روايت جابر مغربی

 اگر كسی به خواب بیند كه آهنگری می كرد و نه اهل آن كار بد، دلیل كه او را با كسی خصومت افتد و اگر آهنگر بود، دلیل است كه بر خیر و منفعت و بعضی از معبران گفته اند: آهنگر به تاویل، پادشاه بزرگ بود و دادگر.

 

تعبير خواب آهنگر به روايت یوسف نبی

 دیدن آهنگران از سلطان روزی یابد.

 

 تعبير خواب آهنگر به روايت آنلی بیتون

 دیدن آهنگر در خواب، نشانه این است كه به زودی مسئولیت هایی سنگین بر دوش شما گذاشته خواهد شد .

انواع تعبیر خواب کامل و جذاب را در پایین بخوانید.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت