جستجو در تالاب

تعبیر خواب آینه و آینده و آواز

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب آینه و آینده و آواز

در این بخش 3 تعبیر خواب کامل و مهم از آینه و آینده و آواز را برای شما عزیزان قرار دادیم.« انواع تعبیر خواب جذاب و خواندنی در تالاب»

 

اگر در خواب آینه ببینیم تعبیرش چیست ؟

آگر در خواب آینده را ببینیم تعبیرش چیست ؟

آگر در خواب آواز بخوانیم تعبیر خواب آواز چیست ؟

 

تعبیر خواب آینه

تعبير خواب به روايت امام جعفر صادق

 

آينه در خواب ديدن به شش وجه تعبير باشد :

زن

پسري برايش به دنيا خواهد امد

مقام و حکومت

دوست ويار

شريک

کار با وضعيت و کيفيت روشن

حضرتش بازهم مي فرمايد ، اگر مردي عزب آينه در خواب ببيند ، زن مي گيرد و صاحب مقام مي شود

اگر دختر آينه در خواب ببيند ، شوهر پيدا مي کند و نزد شوهرش عزيز و گرامي خواهد شد

اگرر ببيند مردي ناشناس آينه اي به او داد و در آن نگته کرد ، از ديدن دوستي که غايب است خوشحال خواهد شد

 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

آينه در خواب مقام و فرمانروايي و سروري است

اگر ببيند به کسي آينه اي داد ، مال و متاع خود را به کسي مي سپارد

اگر ببيند در آينه نقره اي مي نگرد ، از بابت جاه و مقام خود دچار زحمت و ناراحتي مي شود

برخی از معبران آينه نقره اي را بد شگون و ناميمون دانسته اند

اگر پسري در خواب ببيند که در آينه نگاه مي کند ، برادري نصيبش خواهد شد

اگر دختري ببيند که در آينه نگاه مي کند ، برادري نصيبش خواهد شد

اگر دختري ببيند که در آينه نگاه مي کند ، خواهري نصيبش خواهد شد

اگر پادشاه ببيند در آينه نگاه مي کند ، ديري نخواهد گذشت که معزول خواهد شد و شخص ديگري جايش را خواهد گرفت و حکومت از دستش خواهد رفت

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

آينه در خواب دوست و همدم و يار و مونس بيننده خواب است. نگريستن در آينه خوب است چنان چه بيننده خواب خودش را ببيند. اگر بيننده صورت خودش را ببيند خداوند به او پسري عنايت مي فرمايد و چنان چه سن فرزند داشتن او گذشته باشد از جانب فرزندش به او سود مي رسد و اين فرزند غالبا بايد پسر باشد.

 

اگر زني چهره خودش را در آينه ببيند خداوند به او دختري عنايت مي فرمايد يا از جانب فرزند به او سود مي رسد و محبتي چشمگير مي شود.

 

اگر آينه داشتيد و آن را در عالم خواب به ديگري داديد نشان آن است که از مال خود بذل مي کنيد يا موجباتي فراهم مي آوريد که ديگري به درآمد و پول خوبي مي رسد. چنان چه آينه اي که داريد قاب نقره داشته باشد بي حرمت مي شويد زيرا معبران اسلامي داشتن آينه نقره را مکروه دانسته اند.برخی از معبران نگريستن در آينه را نشان غرور و خود خواهي مي دانند.

 

پنهان کردن آينه عيب پوشي خويش است. امام صادق _ ع _ مي فرمايد اگر دختري در آينه نگاه کند شوهر مي کند و نزد شوهر عزيز و گرامي مي شود و چنان چه آن دختر ببيند که مردي بيگانه آينه اي به او مي دهد و در چهره او نگاه مي کند به ديدن دوستي غايب خشنود مي گردد.

تعبیر خواب آینه | تعبیر خواب آینده | تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آینده

تعبیر خواب آینده
تعبير خواب آینده درکتاب سرزمین رویاها
آینده خود را در خواب میبینید: فرصت این را پیدا می کنید که یک کدورت قدیمی را از میان بردارید .
آینده شما خوب نیست: شادی
آینده فرزندانتان: خوشبختی
 

تعبير خواب آینده به روایت آنلی بیتون

 اگر در خواب دیدید که از آینده باخبر هستید، بیانگر آن است که در شغل و کار کنونى شما تغییر و تحولات وسیعى به وجود آمده و شما در این راه رنج و درد بسیار زیادى را تحمل خواهید کرد.

 

تعبیر خواب آینه | تعبیر خواب آینده | تعبیر خواب آواز

تعبیر خواب آواز 

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

در اينجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن و ايجاد لذت از طريق صدا

آواز بلند مرد در خواب ، به تعبير مقام و بزرگي در ميان مردم است

اگر ببيند آوازش بلند شد ، به قدري بلندي آوازش صاحب نام و آوازه مي شود

اگر ببيند آوازش ضعيف شد ، نام و آوازه اش به ضعف مي گرايد و در ميان مردم به سوي فراموشي مي رود

 

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني

در اينجا منظور از آوار صدا و بانگ انسان است به هنگام سخن گفتن. اگر مردي در خواب ببيند که صدا و آوازش بلند شده به طوري که تا دور دست ها مي رود و مردم از شنيدن آواز خوششان مي آيد نشان خرمي است و گوياي شهرت و آوازه و اين که در ميان مردم بزرگي کسب مي کند.

 

ابن سيرين از کرماني نقل مي کند که به طور کلي داشتن صدا در خواب براي مردان نيکو است وگوياي نام و آوازه و شهرت و شرف است ولي براي زنان نيکو نيست.

 

صداي آشنا دوستي و محبت است و صداي نا آشنا و آواز کسي که ديده نمي شود و در خواب خود او را نمي بينيم خبري است که از يک مسافر دور رفته به شما مي رسد و چنان چه مسافري نداريد کسي خبري به شما مي دهد که اين خبر مي تواند خوش باشد.

 

تعبير خواب به روايت ابراهیم کرمانی

بلندي آواز در خواب براي مردان ، شرف و آوازه و نام آوري است

بلندي آواز در خواب براي زنان ، داراي تعبير خوشي نيست و آن را بر عکس خواب مردان تعبير کرده اند يعني داراي شهرت و آوازه بعد

 

تعبیر خواب آینه | تعبیر خواب آینده | تعبیر خواب آواز

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
لحظه دیدار ناصر ملک مطیعی و علی پروین (کلیپ)
لحظه دیدار ناصر ملک مطیعی و علی پروین (کلیپ)