تعبیر خواب ابریشم + تعبیر خواب لباس ابریشمی

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب ابریشم + تعبیر خواب لباس ابریشمی

انواع تعبیر خواب واقعی و درست از بزرگان علم تعبیر خواب در مورد ابریشم و لباس گرانقیمت ابریشمی را این جا بخوانید. ابریشم بسیار گران قیمت است و لباس ابریشمی یا فرش ابریشمی هم جزو گران ترین ها میباشد.

 

– تعبير خواب ابریشم به روايت محمد بن سيرين

اگر ابريشم سفيد ببيند ؛ نفعي عايدش خواهد شد

اگر ابريشم زرد ببيند ؛ بيم بيماري و مريضي مي رود

اگر ابريشمي داشت و مفقود شد ؛ زياني به او مي رسد

لباس ابريمشي در خواب براي مردان بد طالع و براي زنان خوش طالع است

 

– تعبیر خواب ابریشم

تعبیر خواب ابریشم محمد بن سیرین گوید

 ابریشم در خواب چون بیند، دلیل است بر منفعت.
اگر زرد بود، دلیل بیماری بود، دیدن ابریشم پخته در خواب بهتر از خام بود.
اگر بیند که ابریشم او ضایع شد، دلیل زیان بود.
اگر ابریشم سفید بیند، دلیل است بر منفعت و دیدن جامه ابریشم به خواب، مردان را دلیل کراهت بودو زنان را نیکو.

 

تعبیر خواب ابریشم + تعبیر خواب لباس ابریشمی

تعبير خواب ابریشم به روايت منوچهر مطيعي تهراني

ديدن ابريشم در خواب خوب است معبران نوشته اند ديدن ابريشم پخته بهتر است تا ديدن ابريشم خام. لباس ابريشمي همانطور که در زنان به زيبايي و شکوه ظاهري ايشان مي افزايد در خواب نيز خوب است.

 

اگر يک مرد ببيند که لباس ابريشمي پوشيده کراهت دارد و گوياي اين است که بي حرمت مي شود و به ديده تحقير و تمسخر بر او مي نگرند. داشتن توده ابريشم انبوهي مال است و کلا داشتن ابريشم سود مي تواند باشد.

 

حال اگر اين ابريشم زرد باشد بيماري است. قرمز و سفيد فرج و خجستگي است. اگر کسي لباس ابريشمي بشما هديه کند زني سر راهتان قرار مي گيرد و چنان چه هديه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودي به ظاهر بسيار فريبنده نصيب شما مي گردد. عاريه گرفتن لباس ابريشمين درخواب کراهت دارد.

 

– تعبیر خواب لباس ابریشمی

تعبیر خواب مطیعی تهرانی در مورد خواب ابریشم

اگر کسی لباس ابریشمی بشما هدیه کند زنی سر راهتان قرار میگیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می گردد. عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد.

اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما میگوید راه تزویر و ریا پیش میگیرید ودر کار دین صداقت ندارید.

 

در کتاب سرزمین رویاها آمده است: لباس ابریشم اطو میکنید: یک کمک غیره منتظره بشما می رسد.

 

تعبیر خواب آنلی بیتون در مورد ابریشم

پوشیدن لباس ابریشمی در خواب، علامت ان است که با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید کرد و به آرزوهای بلند خود دست خواهید یافت.

اگر دختری پارچه ابریشم قدیمی در خواب ببیند، نشانه ان است که نسبت به نياکان خود غرور خاصی خواهد داشت، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد کرد.

دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب نشانه ان است که احترام آبا و اجدادی خود رابه منجلاب رسوایی خواهید کشاند.

تعبیر خواب ابریشم + تعبیر خواب لباس ابریشمی

 

– تعبیر خواب بافت ابریشم

منوچهر مطیعی تهرانی گوید

بافتن ابریشم نشان خیانت است. چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می‌بافید میراثی بشما میرسد.

 

تعبیر خواب لیلا برایت در مورد ابریشم

دیدن ابریشم در خواب، به معنی این است که در زندگی به رفاه و خوشبختی کامل می رسید. 

اگر دیدید که ابریشم تولید میکنید، بیانگر این است که دوستان شما در کارها، بسیار بشما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود. 

دیدن ابریشم مصنوعی در خواب، علامت ان است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس می‌باشید.

 

تعبیر خواب ابریشم و تعبیر خواب لباس ابریشم را در اینجا خواندید. از دیگر مطالب ما در مورد تعبیر خواب در پایین دیدن نمایید.

جدیدترین مطالب سایت