تعبیر خواب اتو زدن لباس + تعبیر خواب لباس شستن

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب اتو زدن لباس + تعبیر خواب لباس شستن

تعبیر خواب واقعی و کامل اتو کردن در خواب و همچنین لباس شستن در خواب را برای شما در اینبخش قرار دادیم.

 

تعبیر خواب اتو زدن لباس

اگر در خواب شخصی اتو ببیند و یا در حال اتو کشیدن در خواب باشد نشانه غلبه بر رقیبان و موفقیت در زندگی می‌باشد . البته تعبیر خواب سوزاندن لباس توسط اتو در خواب به گفته لیلا برایت بیانگر آرامش روحی و روانی است.

 

تعبیر خواب اتو کردن انواع لباس‌ درکتاب سرزمین رویاها

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 

ملحفه اتو میکنید:

نباید در حال حاضر پایبند چیزی باشید

 

ابریشم اتو می کنید:

یک کمک غیره منتظره بشما می رسد.

 

لباس‌هاي‌ آهاردار اتو میکنید:

یک بیماری در فامیل

 

لباس‌ها را اتو می کنید:

رقیبانتان برای شما دردسر جور می کنند.

 

لباس‌هاي‌ یک مرد را اتو میکنید:

یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده

 

لباس‌هاي‌ زنانه را اتو میکنید:

مشاجره با شوهر

 

تعبیر خواب آنلی بیتون در مورد اتو کردن لباس

تعبیر خواب اتو آنلی بیتون

اگر در خواب ببینید لباسی اتو می کنید، نشانه ان است که اوضاع کار و روابط خانوادگی شما بر وفق مراد خواهد بود.

اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو میزند و ناگاه دست خودرا با اتو می‌سوزانید، علامت ان است که آرامش وی را، بیماری یا حسادت برهم خواهد زد.

اگر در خواب اتو بنظر خاموش و سرد بیاید، نشانه ان است که درخانواده خود، با کمبود محبت روبه‌رو خواهید شد.

 

لیلا برایت میگوید: دیدن یا استفاده کردن اتو در خواب، نشانه‌ي به پیروزی رسیدن در کارها است. 

 

تعبیر خواب سوختن قسمتی از لباس توسط اتو

تعبیر خواب بیتون در مورد اتو :

 

اگر خواب ببینید با اتو لباسی سوزانده‌اید، نشانه ان است که رقیبی باعث نگرانی خود و سوءظن شما خواهد شد.

 

تعبیر خواب برایت  در مورد اتو :

 

اگر در خواب دیدید لباسی را سوزانیده‌اید، به این معنا است که موقعیت خوبی برای آرامش روحیتان پیش می آید.

 

تعبیر خواب اتو زدن لباس + تعبیر خواب لباس شستن

تعبیر خواب شستن

تعبیر خواب شستن در رویا نمادی از رهایی از احساسات و افکار منفی از قبیل خودناباوری و نومیدی، ترس‌ هایي بابت سلامتی  فوبیا یا ترس‌هاي‌ بیمارگونه که شخص درباره کلیت خویشتن دارد.

 

تعبیر خواب شستن لباس

کتاب فرهنگ تفسیر رویا میگوید:

 

آویزان کردن لباس‌هاي‌ شسته شده تا خشک شوند: اجازه ایجاد تغییر و تحول در زندگی شما، اجازه دادن به سایر مردم تا رفتار و نگرش تازه شما را ببینند.

 

در رویای مادران:
 
به توجه و مراقبت عاطفی مادر از اعضای خانواده اشاره دارد.

 

تعبیرگری می گوید:

 

اگر کسی خواب دید در حال شستن لباس‌هاي‌ کثیف خود است، سعی دارد در بیداری خودرا از آلودگی‌هاي‌ ظاهری و باطنی پاک کند و از غم و اندوه نجات پیدا خواهد کرد. 

 

شست و شوی در آب زلال و تمیز، نشانه نجات از غم و اندوه است و اگر خودرا در آب جاری می‌شست، از رنج بزرگی خلاص می شود.

 

تعبیر خواب شستن لباس دیگری

تعبیرگری می گوید:

 

اگر دید که لباس کسی دیگر را می‌شوید، ان شخص را راهنمایی خواهد کرد و باعث خواهد شد تا او از غم رها شود.

 

تعبیر خواب ابراهیم کرمانی در مورد شستن

 

اگر در خواب ببینی لباس بر اثر شستن سفید شده است، تعبیرش این است که توبه نصوح می کنی، ‌‌‌‌‌ولی اگر سفید نشده، همیشه در حال معصیت و گناه خواهی بود.

اگر ببینی بدن و لباس خودت را در آب حوض می‌شویی، خانواده و فامیل تو توبه کرده و درستکار و دیندار میشوند.

اگر ببینی لباس بعد از شستن، تمیز و پاکیزه شده ولی بعد پاره شد، توبه خودرا می‌شکنی.

 

تعبیر خواب شستن لباس از جابر مغربی

اگر ببینی لباس را شستی و پوشیدی از گناهان توبه می کني.

 

جدیدترین مطالب سایت