تعبیر خواب احضار روح + تعبیر خواب ارواح

مجموعه : تعبیر خواب
تعبیر خواب احضار روح + تعبیر خواب ارواح

اگر در خواب و رویا شخصی ببیند که احضار روح می شود یا میکند و یا تعبیر خواب انواع روح و ارواح چیست و چگونه است.

 

تعبیرخواب جدا شدن روح از بدن

تعبیر خواب آنلی بیتون در مورد جدا شدن روح

– اگر خواب و یا رویا ببینید روح از جسم شما می شود، علامت ان است که برای افکاری بیهوده، احتمال دارد زندگی خود رابه خطر بیاندازید.

 

– اگر در خواب و رویا احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت ان است که وجود بیگانه اي که وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد.

 

تعبیر خواب ارواح پدر و مادر

تعبیر خواب روح پدر و مادر از آنلی بیتون :

اگر در خواب روح پدر و مادر خودرا ببینید، نشانه ان است که در دسترس خطر قرار گرفته‌اید. باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

 

تعبیر خواب دیدن روح خود

تعبیر خواب آنلی بیتون در مورد روح
 
اگر در خواب روح خودرا ببینید، نشانه ان است که با کسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید ودر طول همه ی راه از نومیدی رنج میکشید.

 

تعبیر خواب روح سرگردان

بیتون می گوید:

اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید، نشانه ان است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد.

 

اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان میخورد، علامت ان است که در مطالعه آثار علمی پیشرفت می کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند میشوید. اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود.

 

تعبیر خواب احضار روح

تعبير خواب احضار روح به روايت آنلی بیتون

تعبیر خواب احضار روح + تعبیر خواب ارواح

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب احضار روح می گوید:

1-اگر خواب ببینید در مراسم احضار ارواح شركت كرده اید، نشانه ان است كه آشنایی و دوستی با افراد بیگانه ؛ بر زندگی شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

 

2-اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت ان است که وجود بیگانه اي که وارد زندگی شما خواهد شد ؛ آرامش و منفعت به دست خواهید آورد.

 

3ـ اگر دختر نوازنده اي خواب ببیند روحش در تن زنی است که با لباس نازک بر صحنه نمایش نقش ایفا می کند، نشانه ان است که در کار بزرگی از حریف خود پیشی خواهد گرفت.

 

4ـ اگر خواب ببینید درباره فناناپذیری روح خود با دیگران گفت و گو می کنید، نشانه ان است که از هر فرصتی برای کسب دانش مورد نظر خود بهره میگیرید و از مصاحبت افراد روشنفکر لذت می‌برید.

 

5ـ اگر در خواب روح پدر و مادر خودرا ببینید، نشانه ان است که در دسترس خطر قرار گرفته اید. باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

 

6ـ اگر در خواب روح خودرا ببینید ؛ نشانه ان است که با کسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید ودر طول همه ی راه از نومیدی رنج می کشید.

 

7ـ اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می کند، علامت ان است که به دست دشمنان می افتید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه ان است که در اثر فریب بیوه خواهد شد.

 

8ـ اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید، نشانه ان است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد.

 

9ـ اگر خواب ببینید روح مردی سمت چپ و روح زنی سمت راست شما ؛ با چهرهایی شاد ایستاده اند، دلالت بر ان دارد که شما به سرعت از گمنامی به شهرت میرسید ؛ اما این مقام دیری نمی پاید زیرا مرگ به سراغتان خواهد آمد.

 

تعبیر خواب دیدن روح

آنلی بیتون میگوید: دیدن روح در خواب، نشانه ان است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

 

تعبیر خواب روح با لباس سفید و سیاه

بیتون گوید:

اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا میشود، نشانه‌ان است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در دسترس خطر است.

اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر میشود، نشانه‌ان است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبه‌رو خواهید شد.

 

تعبیر خواب سخن گفتن با روح و حرکت ارواح

بیتون گوید:

اگر با روحی در خواب صحبت کنید، نشانه‌ ان است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.

 

اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می کند، علامت ان است که به دست دشمنان می افتید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه ان است که در اثر فریب بیوه خواهد شد.

 

اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه میزنند، نشانه ان است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.

 

اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه اي حرکت می کند، نشانه ان است که اگر میخواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خودرا نظارت کنید.

 

تعبیر خواب روح آشنایان

بیتون:

اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است، نشانه ان است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد.

 

اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیات‌اند مشاهده کنید، نشانه ان است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است. باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید. اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود، علامت ان است که دوست شما بزودی خواهد مرد.

 

جدیدترین مطالب سایت